Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

przetarg nieograniczony na usługę pn. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, parkingów oraz zatok autobusowych na terenie Gminy Kobylnica w...

pomorskie, Kobylnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-10-2019
Numer ogłoszenia
610832-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
76-251 Kobylnica
Ulica
Wodna
Nr telefonu
59 841 59 12,
Email
cuw@kobylnica.pl,

SzczegółyOgłoszenie nr 610832-N-2019 z dnia 2019-10-17 r.

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy: przetarg nieograniczony na usługę pn. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, parkingów oraz zatok autobusowych na terenie Gminy Kobylnica w latach 2019- 2021".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
NIE DOTYCZY
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, krajowy numer identyfikacyjny 36569688100000, ul. Wodna  20/2 , 76-251  Kobylnica, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 841 59 12, , e-mail cuw@kobylnica.pl, , faks 59 841 59 15.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.kobylnica.tensoft.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
NIE DOTYCZY
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.cuwkobylnica.tensoft.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.cuwkobylnica.tensoft.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty oraz innych dokumentów i oświadczeń w formie elektronicznej. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć po rygorem nieważności w formie pisemnej, w zamkniętych opakowaniach uniemożliwiających odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania.
Adres:
Centrum Usług Wspólnych ul.Wodna 20/2 76-251 Kobylnica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przetarg nieograniczony na usługę pn. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, parkingów oraz zatok autobusowych na terenie Gminy Kobylnica w latach 2019- 2021".
Numer referencyjny: CUW-DOR.271.13.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa, która obejmuje zimowe utrzymania dróg gminnych, chodników, parkingów oraz zatok autobusowych na terenie Gminy Kobylnica w latach 2019 - 2021. Zakres usługi obejmuje 2 (dwa) sezony zimowe tj. 2019/2020 i 2020/2021, a za sezon zimowy przyjmujemy termin umowny w miesiącach od listopada do marca, z zastrzeżeniem możliwości zmiany (wydłużenia lub skrócenia) w zależności od występujących warunków atmosferycznych. 3.2 Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Kod CPV opis 90620000 - 9 usługi odśnieżania 90630000 - 2 usługi usuwania oblodzeń 3.3 Usługa będzie realizowana przez wszystkie dni tygodnia, od poniedziałku do niedzieli (w tym święta) przez 24 godziny na dobę i obejmuje w szczególności: 1) Odśnieżanie całej szerokości jezdni, skrzyżowań, rozjazdów, przejść dla pieszych z wyspami dzielącymi, wysepek przystankowych, zatok autobusowych, miejsc służących do zawracania autobusów szkolnych, parkingów oraz chodników (pługiem lekkim). UWAGA: a) Przy odśnieżaniu skrzyżowań należy zwrócić uwagę na usunięcie śniegu ze środka skrzyżowania. b) Przejścia dla pieszych z wyspami dzielącymi, które zostały zasypane śniegiem w wyniku odśnieżania dróg należy oczyścić ręcznie. 2) Likwidację śliskości zimowej poprzez: a) posypanie nawierzchni dróg w miejscach wyznaczonych (skrzyżowania, odcinki o pochyleniu pow. 4%, odcinki jezdni wzdłuż przystanków autobusowych) - standard III ZUD oraz w miejscach decydujących o możliwości ruchu - standard IV ZUD, mieszanką piaskowo - solną o stężeniu 20%, b) posypanie nawierzchni dróg na całej długości solą zroszoną - tylko drogi utrzymywane w II standardzie ZUD, c) odśnieżenie i posypanie piaskiem nawierzchni dróg z kostki betonowej, dróg z betonu, chodników, parkingów, zatok autobusowych. 3) Załadunek, transport i rozładunek śniegu na terenie Gminy Kobylnica: UWAGA: a) przedstawiciel Zamawiającego powiadomi Wykonawcę (telefonicznie lub faksem) o konieczności usunięcia śniegu, b) miejsce składowania śniegu (w odległości do 3 km od miejsca załadunku) każdorazowo wskaże przedstawiciel Zamawiającego. 4) Zakup i magazynowanie materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. 5) Przygotowanie we własnym zakresie mieszanki piaskowo - solnej stosowanej do łagodzenia śliskości zimowej leży po stronie Wykonawcy. 6) Zapewnienie sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy leży po stronie Wykonawcy. 7) Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dziennych raportów wykonanych usług poszczególnym sprzętem (również odśnieżania ręcznego). 8) Wyznaczenie stanowiska Dyspozytora i wyposażenie stanowiska dyspozytorskiego w łączność telefoniczną leży po stronie Wykonawcy. Stanowisko będzie czynne przez całą dobę, z bezpośrednią łącznością telefoniczną. 3.4 Wykaz dróg, chodników, parkingów oraz zatok autobusowych z podziałem na poszczególne standardy zimowego utrzymania dróg wraz z określeniem ich długości stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ. Dane zawarte w Załączniku nr 9 mają charakter informacyjny a pracownik Zamawiającego każdorazowo, przed przystąpieniem do prac określi zakres wykonania prac na podstawie panujących warunków atmosferycznych. UWAGA: Wykonawca zobowiązuje się do doraźnego odśnieżania lub likwidowania gołoledzi na drogach gminnych nieujętych w wykazie stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ, na odrębne wezwanie Zamawiającego w ramach łączącej umowy. 3.5 Szczegółowy zakres zimowego utrzymania dróg gminnych określają standardy zimowego utrzymania dróg gminnych - Załącznik Nr 10 do SIWZ. 3.6 Przewidywany dla jednego sezonu zimowego obmiar pracy jednostki sprzętu wynosi dla: 1) odśnieżania, zwalczania śliskości przy użyciu soli, załadunku i rozsypania przy użyciu samochodu ciężarowego o napędzie 4x4 o ładowności min. 8 ton z pługiem czołowym lub bocznym (o szer. nie mniejszej niż 2 m) oraz z solarkami o pojemności nie mniejszej niż 2,5 m3 - 45 godz. 2) odśnieżania, zwalczania śliskości przy użyciu mieszanki solno - piaskowej 20%, załadunku i rozsypania przy użyciu samochodu ciężarowego o napędzie 4x4 o ładowności min. 8 ton z pługiem czołowym lub bocznym (o szer. nie mniejszej niż 2 m) oraz z solarkami pojemności nie mniejszej niż 2,5 m3 - 100 godz. 3) odśnieżania, zwalczania śliskości przy użyciu piasku, załadunku i rozsypania przy użyciu samochodu ciężarowego o napędzie 4x4 o ładowności min. 8 ton z pługiem czołowym lub bocznym (o szer. nie mniejszej niż 2 m) oraz z solarkami o pojemności nie mniejszej niż 2,5 m3 - 180 godz. 4) odśnieżania, zwalczania śliskości przy użyciu soli, załadunku i rozsypania przy użyciu samochodu ciężarowego o napędzie 6x6 o ładowności min. 13 ton z pługiem czołowym lub bocznym (o szer. nie mniejszej niż 2 m) oraz z solarkami o pojemności nie mniejszej niż 4 m3 oraz z możliwością zraszania solanką - 180 godz. 5) odśnieżania, zwalczania śliskości przy użyciu mieszanki solno-piaskowej 20%, załadunku i rozsypania przy użyciu samochodu ciężarowego o napędzie 6x6 o ładowności min. 13 ton z pługiem czołowym lub bocznym (o szer. nie mniejszej niż 2 m) oraz z solarkami o pojemności nie mniejszej niż 4 m3 oraz z możliwością zraszania solanką - 50 godz. 6) odśnieżania, zwalczania śliskości przy użyciu piasku, załadunku i rozsypania przy użyciu samochodu ciężarowego o napędzie 6x6 o ładowności min. 13 ton z pługiem czołowym lub bocznym (o szer. nie mniejszej niż 2 m) oraz z solarkami o pojemności nie mniejszej niż 4 m3 oraz z możliwością zraszania solanką - 180 godz. 7) odśnieżania przy użyciu ciągnika o mocy min. 80 KM z pługiem czołowym (o szer. nie mniejszej niż 2 m) - 90 godz. 8) odśnieżania przy użyciu ładowarko - spycharki z pługiem czołowym (o szer. nie mniejszej niż 2 m) o pojemności łyżki min. 1,3 m3 - 200 godz. 9) odśnieżania, zwalczania śliskości przy użyciu mieszanki solno - piaskowej 20%, załadunku i rozsypania przy użyciu ciągnika lub zamiennie koparki lub samochodu o gabarytach i ciężarze pozwalającym na zimowe utrzymanie chodników o szer. do 1,5 m wyposażonego w pług czołowy oraz solarko - piaskarkę - 50 godz. 10) odśnieżania, zwalczania śliskości przy użyciu piasku, załadunek i rozsypanie przy użyciu ciągnika lub zamiennie koparki lub samochodu o gabarytach i ciężarze pozwalającym na zimowe utrzymanie chodników o szer. do 1,5 m wyposażonego w pług czołowy oraz solarko - piaskarkę - 180 godz. 11) transportu śniegu przy użyciu samochodu ciężarowego o napędzie 4x4 o ładowności min. 8 ton - 20 godz. 12) transportu śniegu przy użyciu samochodu ciężarowego o napędzie 6x6 o ładowności min. 13 ton - 20 godz. 13) załadunku śniegu przy użyciu ładowarko - spycharki z pługiem czołowym o szerokości nie mniejszej niż 2 m i o pojemności łyżki min. 1,3 m3 - 20 godz. 14) odśnieżanie ręczne (roboczogodzina) - 700 godz. 3.7 Podane ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu w zakresie ilości wskazanych w obmiarze ust. 3.6) na etapie realizacji zamówienia na podstawie warunków atmosferycznych - w przypadku zmniejszenia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego, natomiast w przypadku zwiększenia - przy rozliczeniu obowiązują ceny zawarte w ofercie Wykonawcy. Obmiar stanowi podstawę obliczeń wartości zamówienia do oceny ofert w celu wyłonienia Wykonawcy usługi. 3.8 Wykonawca jest zobowiązany w terminie nie później niż 1 godziny od wezwania przekazanego telefonicznie albo w innym terminie wskazanym w drodze telefonicznej przez przedstawiciela Zamawiającego do wprowadzenia niezbędnej ilości sprzętu potrzebnego do realizacji usługi w przypadku wystąpienia opadów śniegu i śliskości zimowej. 3.9 Maksymalny czas usuwania skutków opadu i likwidacji śliskości określono w Załączniku Nr 10 do SIWZ, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Umowy. Kolejność podjęcia tych działań w danej miejscowości każdorazowo będzie uzgadniana z Zamawiającym. 3.10 Maksymalny czas na rozpoczęcie działań związanych z załadunkiem, transportem i wywozem śniegu określa się na 24 godziny od wezwania przekazanego telefonicznie lub faksem. 3.11Wykonawca zobowiązany jest zorganizować pracę tak, aby nie wywoływała ona uciążliwości i niebezpieczeństwa dla osób trzecich, w tym innych użytkowników dróg i chodników. 3.12 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z jego winy wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w okresie obowiązywania umowy. 3.13 W przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania usługi związanej z realizacją przedmiotu Umowy, Wykonawca samodzielnie - bez wezwania - dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nią związane, informując o tym fakcie Zamawiającego. 3.14 W toku realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania Zamawiający rozliczać się będzie z Wykonawcą w okresach miesięcznych za faktycznie wykonane usługi, w oparciu o potwierdzone raporty pracy sprzętu, według cen jednostkowych zadeklarowanych w złożonej ofercie. UWAGA: a) Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy za wykonaną pracę od momentu dojazdu Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. b) Koszt dojazdu/powrotu Wykonawcy do/z miejsca wykonania zadania leży po stronie Wykonawcy. 3.15 Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania kontroli prawidłowości wykonywania usługi, w tym w miejscach realizacji. W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub warunkami łączącej umowy oraz SIWZ, Zamawiający może odmówić zapłaty należnego wynagrodzenia i żądać jej ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i naliczyć karę umowną. 3.16 Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia Umowy. 3.17 Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ. 3.18 Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę i wynagrodzenie 1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy i Podwykonawców przez cały okres obowiązywania umowy zatrudnienia na umowę o pracę minimum 4 (czterech) osób wykonujących następujące czynności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: a) 2 (dwóch) kierowców samochodu ciężarowego, b) 2 (dwóch) kierowców ciągnika, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: "Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem". Osoby te będą otrzymywać wynagrodzenie co najmniej w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 931385,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia moze ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat wykonał lub wykonuje: ? co najmniej 1 (jedną) usługę w zakresie zimowego utrzymania dróg, w tym dróg klasy "Z" za kwotę brutto nie mniejszą niż 800 000,00 zł lub ? co najmniej 2 (dwie) usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg, w tym dróg klasy "Z" za łączną kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 zł, z tym że przez jedną usługę rozumie się usługę wykonaną lub wykonywaną na podstawie jednej umowy, b) że dysponuje bądź będzie dysponował sprzętem technicznym do wykonania zamówienia w ilości: ? co najmniej 3 samochodami ciężarowymi o napędzie 4x4 o ładowności min. 8 ton z pługiem czołowym lub bocznym (o szer. nie mniejszej niż 2 m) oraz z solarkami o pojemności nie mniejszej niż 2,5 m3, ? co najmniej 3 samochodami ciężarowymi o napędzie 6x6 o ładowności min. 13 ton z pługiem czołowym lub bocznym (o szer. nie mniejszej niż 2 m) oraz z solarkami o pojemności nie mniejszej niż 4 m3 oraz z możliwością zraszania solanką, ? co najmniej 4 ciągnikami o mocy min. 80 KM z pługiem czołowym o szerokości nie mniejszej niż 2 m, ? co najmniej 5 ładowarko - spycharkami z pługiem czołowym o szerokości nie mniejszej niż 2 m i o pojemności łyżki min. 1,3 m3, ? co najmniej 1 ciągnikiem lub zamiennie koparką lub samochodem o gabarytach i ciężarze pozwalającym na zimowe utrzymanie chodników o szerokości do 1,5 m wyposażonym w pług czołowy oraz solarko-piaskarkę. Wyżej wymienione ilości sprzętu są ilościami minimalnymi. Faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak, aby przedmiot zamówienia był należycie wykonany.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wyżej wymienione ilości sprzętu są ilościami minimalnymi. Faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak, aby przedmiot zamówienia był należycie wykonany. Samochody/pojazdy powinny spełniać normy dopuszczalnej przepisami emisji spalin. Zamawiający wymaga by w pojazdach używanych do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zainstalował urządzenie GPS oraz na każde żądanie Zamawiającego okazywał generowane zestawienia i raporty ułatwiające rozliczanie zamówienia o faktycznie wykonane km na wyznaczonych przez Zamawiającego trasach.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy należy złożyć na żądanie Zamawiającego: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania lub innego dokumentu potwierdzającego, ze Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej lit a) i b) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz że nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zawarł porozumienie w właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca w zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dostarcza: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - sporządzonego według Załącznika Nr 5 do SIWZ na spełnienie warunku opisanego w ROZDZIALE 8, 8.2 pkt 3 lit. a) SIWZ, b) wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia dostępnego Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, sporządzonego według Załącznika Nr 6 do SIWZ, na spełnienia warunku opisanego w ROZDZIALE 8, 8.2 pkt 3 lit. b) SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) kryterium "aspekt środowiskowy" opisane w ROZDZIALE 17, 17.5 SIWZ - w formularzu oferty Wykonawca oświadcza, że przy realizacji zamówienia wykorzysta samochody przystosowane do zimowego utrzymanie dróg gminnych, chodników, parkingów oraz zatok autobusowych na terenie Gminy Kobylnica spełniające normę emisji spalin minimum EURO 5 lub równoważne. Sposób dokumentowania: Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedłożenia dokumentów potwierdzających, że podane samochody spełniają normę emisji spalin minimum EURO 5 lub równoważną. 2) kryterium "aspekt społeczny" opisane w pkt 17.6 SIWZ - w formularzu oferty Wykonawca oświadczy, że do realizacji zamówienia skieruje pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i za co najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Sposób dokumentowania: Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przekazania wykazu osób stanowiący Załącznik nr 12 do SIWZ wraz z: ? oświadczeniem tych osób, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu niezbędnym dla realizacji niniejszej usługi - w oryginale.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązanych jest wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - na rachunek bankowy nr 67 9317 0002 0090 0735 2000 0150 w Banku Spółdzielczym z tytułem przelewu: "Wadium do przetargu na ZUD na lata 2019-2021" 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310,836 i 1572). 3. Skuteczne wniesione wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego wskazanego w 12.2 pkt 1. 4. W przypadku wnoszenia wadium: 1) w pieniądzu, przelewem Wykonawca winien dołączyć do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium, 2) w pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. 5. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 6. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy PZP, w szczególności określać bezwarunkową, nieodwołalną możliwość ściągnięcia go na pierwsze żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP oraz musi zawierać następujące elementy: określenie terminu, nie krótszego niż termin związania ofertą, kwotę poręczenia lub gwarancji, wskazanie gwaranta lub poręczyciela, wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji (Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy). Wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium. Dokument powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
aspekt środowiskowy20,00
aspekt społeczny20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany treści umowy 1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej tj. aneksu. 2. Wniosek z propozycją zmiany treści Umowy złożony przez jedną ze Stron winien zawierać określenie zmiany, uzasadnienie zmiany oraz czasu wykonania zmiany. 3. Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ: 1) konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 2) zmiany dotyczą terminu zakończenia przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej 3) zmiany dotyczą terminów płatności i sposobu rozliczenia, 4) w przypadku wystąpienia innych przeszkód uniemożliwiających wykonanie umowy, 5) w przypadku zlecenia wykonania usług w trybie art. 144 ust. 1 pkt 6 PZP, 6) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e. 3. Nie stanowi zmiany umowy: 1) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w umowie, 2) zmiana osób - przedstawicieli wskazanych w § 6 3) zmiana numerów telefonów, adresów email, 4) zmiana osób w wykazie osób zatrudnionych na umowę o pracę - Załącznik nr 3 do Umowy, 4. Zmiany, o których mowa w ust. 4 przekazywane są w formie jednostronnego pisma, z mocą od dnia doręczenia go drugiej stronie. 5. Warunkiem dokonania zmiany w Umowie jest zainicjowanie zmiany umowy przez stronę zainteresowaną przez złożenie pisma przedstawiającego opis proponowanej zmiany, która wymaga akceptacji obu stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie