Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na drogach gminnych w Gminie Siepraw w sezonie zimowym 2019/2020r

małopolskie, Siepraw

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-10-2019
Numer ogłoszenia
611462-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-10-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
32-447 Siepraw
Ulica
ul. Kawęciny
Nr telefonu
12 3721811, 3721819, 3721807
Email
gmina@siepraw.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 611462-N-2019 z dnia 2019-10-17 r.

Gmina Siepraw: Zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na drogach gminnych w Gminie Siepraw w sezonie zimowym 2019/2020r
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Siepraw, krajowy numer identyfikacyjny 54752000000000, ul. ul. Kawęciny  30 , 32-447  Siepraw, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 3721811, 3721819, 3721807, e-mail gmina@siepraw.pl, faks 123 721 806.
Adres strony internetowej (URL): www.siepraw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.malopolska.pl/ugsiepraw,m,316707

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://bip.malopolska.pl/ugsiepraw,m,316707

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Urząd Gminy Siepraw ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na drogach gminnych w Gminie Siepraw w sezonie zimowym 2019/2020r
Numer referencyjny: IIGZP.271.14.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Siepraw w sezonie zimowym 2019/2020r., w tym usług zwalczania gołoledzi i odśnieżania zgodnie z wymogami technicznymi określonymi w załączniku Nr 8 do SIWZ i standardami określonymi w załączniku Nr 9 do SIWZ. 2. Długość dróg przewidziana do zimowego utrzymania to 58,2 km. 3. Wykaz dróg, parkingów, placów, na których wykonywane będą usługi oraz kolejność wykonywania usług dotyczących odśnieżania i usuwania śliskości i gołoledzi zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Parkingi i zatoki autobusowe przy: 4.1. Szkołach Podstawowych: - w Sieprawiu, ul. Ks. J. Przytockiego 10, - w Łyczance, ul. Dworska 1, - w Czechówce, ul. Szkolna 72 - w Zakliczynie, ul. Podgórska 123 4.2. Przedszkolu Gminy Siepraw w Sieprawiu, ul. Jana Pawła II 40, 4.3. Hali Sportowej w Sieprawiu, ul. Ks. J. Przytockiego 10, muszą być odśnieżone najpóźniej do godziny 700. 5. Zimowe utrzymanie dróg będzie wykonywane przez Wykonawcę w następujący sposób: 1) zimowe utrzymanie dróg Wykonawca będzie wykonywał własnym sprzętem i z własnego materiału, 2) zimowe utrzymanie dróg będzie wykonywane przez Wykonawcę w następujący sposób: a) pełnienie dyżurów, w czasie, których Wykonawca sprawdza stan dróg i obserwuje warunki pogodowe w celu podjęcia decyzji o przystąpieniu do przywracania bezpiecznych warunków drogowych, tj. do osiągnięcia standardów opisanych w zał. 9 do SIWZ. Ten czas realizacji umowy strony umowy nazywają akcją bierną. W czasie akcji biernej Wykonawca utrzymuje sprzęt i personel w gotowości do podjęcia akcji czynnej, o której mowa w pkt. b, b) przywracanie przejezdności dróg (odśnieżanie, usuwanie śliskości itp) tj. do osiągnięcia standardów opisanych w zał. 9 do SIWZ - ten czas realizacji umowy strony umowy nazywają akcją czynną. 3) Zamawiający wzywa Wykonawcę e-mailem/telefonicznie do przystąpienia do podjęcia działań w ramach akcji biernej, 4) Wykonawca przystępuje do akcji biernej nie później niż 4 godziny od otrzymania wezwania Zamawiającego, o czym zawiadamia Zamawiającego pisemnie e-mailem/telefonicznie, 5) Rozpoczętą akcje bierną Zamawiający może zawiesić, o czym powiadomi Wykonawcę e-mailem/telefonicznie w przypadku m.in. nieuprawnionego wyjazdu. 6) Za czas od zawarcia umowy do rozpoczęcia akcji biernej oraz w czasie zawieszenia akcji biernej Wykonawca nie otrzymuje wynagrodzenia, 7) w czasie akcji biernej Wykonawca decyduje o rozpoczęciu akcji czynnej kierując się warunkami pogodowymi, Wykonawca jest zobowiązany podjąć akcję czynną także na żądanie Zamawiającego w czasie zaoferowanym przez Wykonawcę (nie później niż 60min) od otrzymania żądania od Zamawiającego (e-mailem/telefonicznie), 8) O podjęciu akcji czynnej Wykonawca zawiadamia e-mailem/telefonicznie Zamawiającego. 9) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego (e-mailem/telefonicznie) o osiągnięciu na drogach standardu opisanego w zał. 9 do SIWZ i podejmuje działania właściwe dla akcji biernej, 10) Nieuzasadnione prowadzenie akcji czynnej przez Wykonawcę powoduje utratę wynagrodzenia za daną dobę, 11) Zamawiający może w sytuacjach nagłej zmiany warunków atmosferycznych wymagających niezwłocznego podjęcia akcji czynnej wezwać Wykonawcę do niezwłocznego rozpoczęcia akcji czynnej z pominięciem akcji biernej. 12) W przypadku zmiany w ciągu doby akcji biernej na akcję czynną (z akcji czynnej na akcję bierną) Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie wg stawki dla akcji czynnej bez względu na liczbę godzin trwania tej akcji w ciągu doby, 13) Doba dla potrzeb tej umowy to czas od godziny 19:00 do godziny 19:00. 6. Wykonawca musi być dyspozycyjny całą dobę. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy posiadania środków łączności telefonicznej do komunikowania się pracownika Urzędu Gminy Siepraw z kierowcami pracującymi w terenie i pełniącymi dyżur. 7. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu celem uzyskania wszelkich danych dotyczących stanu technicznego i szerokości dróg, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisania umowy na wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w Gminie Siepraw. 8. Dostawę materiałów niezbędnych do prowadzenia zimowego utrzymania dróg zapewnia Wykonawca. 9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody (wypadki, kolizje drogowe) spowodowane zaniechaniem prac lub na skutek niedostatecznego, niezgodnego z obowiązującymi przepisami i warunkami podanymi w specyfikacji wykonywania usług przy zimowym utrzymaniu dróg.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy pzp, dotychczasowemu Wykonawcy usług, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, których łączna wartość, oszacowana została na kwotę nieprzekraczającą 30% wartości zamówienia podstawowego
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-03-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli wykonawca wykaże w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał, przez co najmniej jeden sezon zimowy usługi zimowego utrzymania 30 km dróg publicznych, b) Warunek dotyczący zdolności technicznej zostanie spełniony ponadto, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi: 1 pługopiaskarkę do odśnieżania dróg (samochód ciężarowy wyposażony w pług odśnieżny + posyp), 2 ciągniki lub inne pojazdy o mocy min. 60KM każdy z zamontowanym pługiem do odśnieżania, 2 piaskarki do zwalczania gołoledzi, 1 koparko spycharka. Powyższe wymagania są wymaganiami minimalnymi. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiego potencjału technicznego i liczby osób, które zapewnią właściwą i terminową realizację zamówienia. Warunek, o którym mowa w pkt 6.2.3) lit. a) SIWZ, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, musi zostać spełniony samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2) Wykaz usług - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ - wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Dokumenty będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy Pzp. 3) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - zgodnie z warunkiem określonym w punkcie 6.2 ppkt. 3) lit. b SIWZ, według załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. Dokumenty będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy Pzp.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 4 do SIWZ. Powyższy dokument składany jest wraz z ofertą. 2) Pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymagane jest również w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółki cywilnej, konsorcjum). Pełnomocnictwo musi być dołączone w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej notarialnie. Powyższy dokument składany jest wraz z ofertą. 3) Pisemne zobowiązanie innego podmiotu, (jeżeli dotyczy), na zasobach, którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (pkt. 6.3 SIWZ) - wraz z dokumentami określającymi: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Uwaga: Pisemne zobowiązanie podmiotów wraz z dokumentami, o których mowa powyżej, wymagane jest, jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy dokument składany jest wraz z ofertą. 4) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.siepraw.pl zakładka: Urząd Gminy / Przetargi / Zamówienia Publiczne) wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem (załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody bądź inne informacje, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena jednej doby prowadzenia akcji CZYNNEJ (I i II standard)40,00
Cena jednej doby prowadzenia akcji BIERNEJ 20,00
Czas podjęcia akcji czynnej, o którym mowa w pkt. 3.5 ppkt. 7) SIWZ40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp Zamawiający może zmienić umowę w następujących przypadkach: 1) w zakresie wydłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 umowy w przypadku prognozowanych niekorzystnych warunków pogodowych tj. opadów śniegu, oblodzenia, śliskości zimowej, gołoledź, lodowicy, 2) w zakresie zmiany całkowitej wartość zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 3 umowy w przypadku zwiększenia ilość dób prowadzenia akcji czynnej i akcji biernej, 3) zmiany nazwy, adresu i osób reprezentujących strony umowy, zmiany formy prawnej działalności Wykonawcy 4) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, 5) zmiany co do wynagrodzenia w przypadku, gdy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota VAT wynikająca ze zmiany, a co za tym idzie kwota wynagrodzenia brutto, 3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy zgodne z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zmiana może być inicjowana na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym strona wnioskująca zobowiązana jest do szczegółowego uzasadnienia proponowanych zmian i musi uzyskać aprobatę obu stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-24, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie