Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa mebli laboratoryjnych na potrzeby Zakładu Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich w Plewiskach k/Poznania przy ul. Kolejowej 2

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-10-2019
Numer ogłoszenia
611236-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
60-630 Poznań
Ulica
Wojska Polskiego
Nr telefonu
+48618455800
Email
sekretariat@iwnirz.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 611236-N-2019 z dnia 2019-10-17 r.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich: Dostawa mebli laboratoryjnych na potrzeby Zakładu Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich w Plewiskach k/Poznania przy ul. Kolejowej 2
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, krajowy numer identyfikacyjny 30102741100000, ul. Wojska Polskiego  71B , 60-630  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48618455800, e-mail sekretariat@iwnirz.pl, faks +48618417830.
Adres strony internetowej (URL): www.iwnirz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.iwnirz.pl (ścieżka dostępu na wskazanej stronie: Przetargi i ogłoszenia ? treść ze wskazaniem nazwy niniejszego postępowania)

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pod rygorem nieważności oferta podlega złożeniu wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej
Adres:
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań, Sekretariat, pok. 32

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli laboratoryjnych na potrzeby Zakładu Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich w Plewiskach k/Poznania przy ul. Kolejowej 2
Numer referencyjny: TA/Zp-8/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli laboratoryjnych na potrzeby Zakładu Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich w Plewiskach k/Poznania przy ul. Kolejowej 2 (jedna z jednostek zamiejscowych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich). 2. W zakres dostawy, o której mowa w ust. 1 powyżej wchodzi: 1) Sprzedaż Zamawiającemu Mebli Laboratoryjnych i ich dostarczenie do pomieszczeń budynku Zakładu Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich znajdującego się na terenie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich położonym przy ul. Kolejowej 2 w Plewiskach (k/Poznania, województwo wielkopolskie, powiat poznański, gm. Komorniki) przy ul. Kolejowej 2 2) Montaż, rozmieszczenie i instalacja dostarczonych stosownie do pkt 1) powyżej Mebli Laboratoryjnych (na potrzeby zbudowania z nich Stanowisk Pracy Laboratoryjnej); 3) Przeszkolenie osób Zamawiającego mające na celu wstępne przygotowanie tych osób do poprawnej obsługi (korzystania) z wykonanych Stanowisk Pracy Laboratoryjnej i ich poprawnej (właściwej) eksploatacji; 4) Udzielenie Zamawiającemu nie krótszej niż 36-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane w ramach Umowy Stanowiska Pracy Laboratoryjnej oraz użyte do ich wykonania materiały, w tym Meble Laboratoryjne; 5) Wydanie Zamawiającemu instrukcji korzystania i poprawnej eksploatacji Mebli Laboratoryjnych (Stanowisk Pracy Laboratoryjnej) oraz innych dokumentów wskazanych we Wzorze Umowy (załącznik SIWZ) jako dokumenty do wydania Zamawiającemu w wykonaniu Umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 3. W zakres niniejszego zamówienia wchodzi również usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną stosownie do wymagań ust. 2 pkt 4) powyżej gwarancją jakości oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady. 4. Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany w ust. 1 - 3 powyżej zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, jak też inne warunki ich realizacji - zawiera SIWZ (Wzór Umowy).

II.5) Główny kod CPV: 39180000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegając wykluczeniu z przyczyn wskazanych w art 24 ust 1 pkt 12 - 23 ustawy PZP, posiadają jednocześnie zdolność zawodową (niezbędne doświadczenie) do wykonania niniejszego zamówienia. Przy uwzględnieniu dodatkowych postanowień ust. 2 i 3 poniżej, Zamawiający uzna wskazany warunek udziału w niniejszym postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu fakt wykonania (ukończenia) lub nadal wykonywania minimum dwóch dostaw (z których każda jest zwana dalej "DOSTAWĄ" a obydwie "DOSTAWAMI"), spełniających następujące cechy: 1) Przedmiotem każdej z dwóch DOSTAW była minimum sprzedaż i dostarczenie podmiotowi innemu niż Wykonawca mebli laboratoryjnych połączone z ich rozmieszczeniem i instalacją w dowolnym obiekcie budowlanym; 2) Każda z dwóch DOSTAW (w zakresie świadczeń tam wskazanych), o których mowa w pkt 1) powyżej, została wykonana (ukończona) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy niż trzy lata, to w tym okresie); 3) Każda z DOSTAW, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej jest o wartości (tj. całkowitej kwocie zapłaty z tytułu wykonania umowy mającej za przedmiot DOSTAWĘ bez należnego podatku VAT) nie mniejszej niż 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) netto. W przypadku, gdy umowa mająca za przedmiot DOSTAWĘ jest nadal wykonywana wskazana wyżej wartość 80 000 zł dotyczy już wykonanej tej jej części, która obejmowała swoim zakresem składające się na DOSTAWĘ wykonane świadczenia, o których mowa w pkt 1) powyżej; 4) Każda z DOSTAW, o których mowa w pkt 1) - 3) powyżej została wykonana należycie. 2. Z zastrzeżeniem wyjątku wskazanego w ust. 3 pkt 1) poniżej, obie DOSTAWY wymagane na podstawie ust. 1 powyżej muszą być DOSTAWAMI wykonanymi przez Wykonawcę, z tym że w przypadku Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy PZP (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) wystarczające jest wykazanie faktu wykonania lub wykonywania DOSTAW tylko przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przy czym w takim przypadku również obie wymagane na podstawie ust. 2 niniejszego działu DOSTAWY muszą być wykonane przez tego (tego samego) Wykonawcę. 3. Stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu potwierdzenia spełniania wskazanego w ust. 1 powyżej w niniejszej sekcji warunku udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca może również polegać na zdolnościach zawodowych (doświadczeniu) innych podmiotów (zwanych dalej PODMIOTEM TRZECIM) niezależnie od łączących go z nim stosunków prawnych, przy czym w niniejszym postępowaniu możliwość skorzystania ze wskazanego wyżej uprawnienia dopuszczalna będzie na następujących warunkach łącznie: 1) Określone (wymagane) w ust. 1 powyżej obie DOSTAWY będą wykonane przez jeden (ten sam) PODMIOT TRZECI, na którego zdolności zawodowe (doświadczenie) Wykonawca się powołuje; 2) PODMIOT TRZECI, na którego zdolności zawodowe (doświadczenie) powołuje się Wykonawca będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem (Umowy o zamówienie) minimum w zakresie obejmującym wchodzące w zakres Umowy rozmieszczenie i instalację Mebli Laboratoryjnych. Wyżej wskazane uczestniczenie PODMIOTU TRZECIEGO może mieć miejsce w dowolnej prawnie dopuszczonej formie (w szczególności jako podwykonawca lub innego podmiot odpowiedzialny będzie za organizację powyższych czynności i nadzór nad ich należytym wykonaniem); 3) W stosunku do PODMIOTU TRZECIEGO, o którym mowa w pkt 1) i 2) powyżej nie będą zachodzić podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 22 ustawy PZP; 4) Zamiar (wolę) polegania na zdolnościach PODMIOTU TRZECIEGO przy wykazywaniu spełnienia warunku określonego w ust. 1 powyżej, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu najpóźniej w terminie składania ofert. 4. Zgodnie z art. 24aa w związku z art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, spełnia warunki udziału w postępowaniu. 5. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami powyższymi niniejszej sekcji, wykazanie spełnienia określonego stosownie do ust. 2 - 4 powyżej warunku posiadania zdolności zawodowej do wykonania niniejszego zamówienia (jak też badanie i ocena Zamawiającego w tych sprawach) nastąpi z uwzględnieniem właściwych dla nich postanowień działu VII SIWZ (w tym na podstawie wskazanych tam i powtórzonych w niniejszym ogłoszeniu dokumentów). 6. W zakresie, w jakim spraw wskazanych w ust. 5 powyżej nie regulują postanowienia niniejszego ogłoszenia (a tym samym również SIWZ) - zastosowanie mają właściwe dla nich przepisy ustawy PZP.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Od Wykonawcy oferty najwyżej ocenionej w niniejszym postępowaniu wymagane będą do złożenia, na odrębne wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym jednak niż 5 dni), następujące dokumenty, aktualne na dzień ich złożenia, potwierdzające, że Wykonawca ten spełnia określony w sekcji III.1.3) warunek udziału w niniejszym postępowaniu: 1) Wykaz ze wskazaniem dwóch DOSTAW (zwany dalej WYKAZEM), z podaniem (w odniesieniu do każdej z dwóch DOSTAW) ich przedmiotu, wartości, daty wykonania (ukończenia), a także podmiotu lub podmiotów, na rzecz których każdą DOSTAWĘ wykonano. Wyżej wskazane informacje w WYKAZIE będą wymagały podania w takim zakresie, aby pozwalało to Zamawiającemu potwierdzić spełnianie wymogów określonych w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia, z wyjątkiem informacji, o których mowa w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia o należytym wykonaniu każdej DOSTAWY, które to informacja podlega wykazaniu w sposób wskazany w pkt 2) niniejszego ustępu. 2) Z zastrzeżeniem pkt 3) niniejszego ustępu, referencje lub inne dokumenty (np. protokoły odbioru zamówienia, zaświadczenie wystawione na podstawie art. 217 kodeksu postępowania administracyjnego, itp.) wystawione przez podmiot, na rzecz którego DOSTAWA z WYKAZU (każda z dwóch wymaganych) była wykonana, potwierdzające, iż DOSTAWA ta została wykonana należycie; 3) Jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że z przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać wskazanych w pkt 2) powyżej dokumentów potwierdzających należyte wykonanie DOSTAWY lub DOSTAW z WYKAZU - może, zamiast tych dokumentów przedstawić oświadczenie Wykonawcy, że DOSTAWA lub DOSTAWY zostały należycie wykonane. Obowiązek wykazania Zamawiającemu istnienia ww. obiektywnej przyczyny stanowiącej przeszkodę w złożeniu dokumentu lub dokumentów wymaganych na podstawie ww. pkt 2) niniejszego ustępu, należy do Wykonawcy. Szczegóły wezwania w sprawie powyższych dokumentów podaje dział VII SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, który, stosownie do uprawnienia wskazanego w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia (ust. 3 tam wskazany), w dokumentach składanych wraz z ofertą wskazał, iż polega na zdolnościach PODMIOTU TRZECIEGO przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu określonego w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia (ust. 1 tam wskazany), obowiązany będzie również przedłożyć Zamawiającemu wraz z ofertą dowód/dowody, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego PODMIOTU TRZECIEGO, w szczególności zobowiązanie danego PODMIOTU TRZECIEGO do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia. Z przedstawionych dowodów powinno w szczególności jednoznacznie wynikać, że PODMIOT TRZECI będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem (Umowy o zamówienie) w zakresie minimum wymaganym dla niego w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia [wskazany tam ust. 3 pkt 2] a Wykonawca powołujący się na zdolności PODMIOTU TRZECIEGO będzie miał zagwarantowany rzeczywisty (realny) dostęp do posiadanych przez PODMIOT TRZECI zasobów (zdolności) potrzebnych do realizacji Umowy o zamówienie w zakresie świadczeń wskazanych w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia [wskazany tam ust. 3 pkt 2)] Po otwarciu ofert, w terminie wskazanym art. 24 ust. 11 ustawy PZP, tj. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP każdy Wykonawca składa oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokument bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wskazane dokumenty są składane na okoliczność braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP i są dokumentami, o których mowa w § 5 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres, charakter zmiana oraz warunki ich wprowadzenia podają postanowienia działu XVI SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-25, godzina: 11:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> j. polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Mając na względzie, że zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP (zdanie pierwsze) Zamawiający określa zakres wskazanego tam oświadczenia - wskazane w sekcji III.3) ogłoszenia oświadczenie podlega złożeniu w zakresie dla niego określonym w SIWZ (na okoliczność niepodlegania wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy PZP oraz spełnienia warunków udziału w niniejszym postepowaniu określonych w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia. Oświadczenie powinno zawierać dane identyfikujące Wykonawcę, który składa oświadczenie. Nadto zaleca się również, aby w dokumencie zawierającym wskazane oświadczenie podać informacje czy składający je Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem. W przypadku, gdy spełnienia warunków udziału w niniejszym postepowaniu określonych w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia jest wykazywane powołaniem się na zdolności PODMIOTU TRZECIEGO - oświadczenie, o którym mowa powyżej będzie zawierać informacje o tym PODMIOCIE TRZECIM dotyczące jego tożsamości, że podmiot ten jest wykonawcą USŁUG, o których mowa w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia (wskazany tam ust. 1), że PODMIOT TRZECI będzie jako podwykonawca realizował niniejsze zamówienie w zakresie minimum wskazanym w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia (podany tam ust. 3 pkt 2) oraz, że PODMIOT TRZECI nie podlega wykluczeniu z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 22 ustawy PZP Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu używany jest zwrot: 1) Ustawa PZP - należy przez to rozumieć obowiązującą polska ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub SIWZ - należy przez to rozumieć obowiązującą w niniejszym postępowaniu specyfikację, o której mowa w art. 36 ustawy PZP (dokument główny oraz jego załączniki), właściwą dla trybu otwartego przyjętego w niniejszym postępowaniu, tj. przetargu nieograniczonego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie