Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Obsługa ratownicza Krytej Pływalni "TROCLIK" przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej

śląskie, Bielsko-Biała

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-10-2019
Numer ogłoszenia
611306-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Marii Konopnickiej
Nr telefonu
338 221 875,
Email
zamowienia.publiczne@bbosir.bielsko.pl,

Szczegóły



Ogłoszenie nr 611306-N-2019 z dnia 2019-10-17 r.

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Obsługa ratownicza Krytej Pływalni "TROCLIK" przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer identyfikacyjny 24021510000000, ul. Marii Konopnickiej  5 , 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 338 221 875, , e-mail zamowienia.publiczne@bbosir.bielsko.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bbosir.bielsko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.bbosir.bielsko.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.bbosir.bielsko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, pocztą, kurierem itp.
Adres:
43-300 Bielsko-Biała ul. Marii Konopnickiej 5

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa ratownicza Krytej Pływalni "TROCLIK" przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej
Numer referencyjny: ZP 340-6/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie obsługi ratowniczej Krytej Pływalni "TROCLIK", zlokalizowanej w Bielsku-Białej, przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 14, w której skład wchodzą: - podświetlana niecka basenu pływackiego, o wymiarach 25 m x 12,5 m i głębokości od 1,35 m do 1,8 m, z 6-cioma torami o szerokości toru 2,08 m. - podświetlana niecka basenu rekreacyjnego o wymiarach 12,5 x 6 m, i głębokości 0,4 do 1,1 m, z atrakcjami wodnymi: zespół masaży wodno-powietrznych (gejzer powietrzny, masaż ścienny), tryskacze brzegowe, - dwie niecki jacuzzi, - zjeżdżalnia wodna o długości 54 m, średnia rury 100 cm. 2. Usługi w zakresie ratownictwa wodnego musza być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresach określonych: a) Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, b) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego, c) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, d) oraz innymi obowiązującymi Rozporządzeniami. 3. Świadczenie usług ratownictwa wodnego odbywać będzie się z uwzględnieniem poniższych warunków: 1) Dni i godziny świadczenia usługi: Usługa obsługi ratowniczej odbywać powinna się w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. w następujących godzinach: - od poniedziałku do piątku w godz. od 6 00 do 22 00 - w soboty, niedziele i święta w godz. od 7 00 do 22 00 2) W czasie otwarcia pływalni na jednej zmianie musi pracować 2 ratowników, pełniących dyżur w wyznaczonych strefach hali basenowej (strefa 1 - basen sportowy; strefa 2 - basen rekreacyjny, jacuzzi, zjeżdżalnia). W celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia odpowiedniej ilości osób. 4. Do obowiązków ratowników w szczególności należeć będzie: a) Przed rozpoczęciem pracy na obiekcie Krytej Pływalni "TROCLIK" muszą zapoznać się z Regulaminem Pływalni, Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Instrukcją Alarmową potwierdzając to własnoręcznym podpisem. b) Ratownicy wykonujący zamówienie nie będą podejmować żadnej działalności gospodarczej w miejscu i czasie świadczenia usług na rzecz Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. c) Przebywanie na terenie pływalni poza godzinami pracy (dyżuru) jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Dyrektora BBOSiR lub kierownika obiektu. Z pomieszczeń przekazanych na potrzeby wykonywania umowy mogą korzystać tylko te osoby, które będą na aktualnym grafiku zmian. d) Zapewnienie stałej kontroli strefy mokrej oraz lustra wody na pływalni, stałego dozoru bezpiecznego korzystania ze zjeżdżalni oraz reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy. e) Organizowanie pomocy i ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. f) Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy przedlekarskiej w każdym zgłoszonym wypadku z odnotowaniem w dzienniku pracy, a w razie konieczności wezwanie pogotowia ratunkowego i sporządzenie protokołu powypadkowego. g) Nadzorowanie przez wytypowanych imiennie w dzienniku pracy kierowników zmiany, właściwego wypełniania przepisów obowiązujących służby ratownicze na pływalniach w zakresach określonych odpowiednimi przepisami prawa. h) Dopilnowanie opuszczenia niecek basenowych i innych urządzeń przez wszystkich kąpiących się po godzinach funkcjonowania (otwarcia) pływalni oraz sprawdzenie stanu i kompletności sprzętu ratowniczego. i) Codziennie, przed uruchomieniem zjeżdżalni wodnej, obowiązkowe sprawdzenie stanu technicznego zjeżdżalni /wewnątrz i na zewnątrz/, jeden raz w tygodniu czyszczenie zjeżdżalni wodnej. j) Kontrola przestrzegania instrukcji korzystania z sauny przez użytkowników w czasie jej pracy. k) Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pływalni, harmonogramu zajęć, zaleceń oraz stosowanie odpowiednich procedur postępowania w przypadku ich łamania lub nieprzestrzegania. l) Każde zdarzenie lub przypadek złamania regulaminu (np. prowadzenia nauki/doskonalenia pływania, rekreacji ruchowej w wodzie) winien być odnotowany w dzienniku pracy ratowników. Informacja powinna również zawierać opis podjętych przez ratownika czynności wobec zaistniałego zdarzenia lub osoby naruszającej regulamin. m) Sygnalizowanie za pomocą urządzeń alarmowych wszelkich przekroczeń porządku obowiązującego na hali basenowej, oraz pomaganie w akcji ewakuacyjnej na obiekcie zgodnie z procedurą. n) Kontrola stanu sanitarnego osób wchodzących do hali basenowej, a w szczególności mycia się pod natryskiem z użyciem środków myjących oraz zdezynfekowania stóp. o) Sprawdzenie przed uruchomieniem pływalni stanu technicznego urządzeń i sprzętu ratowniczego, będącego na wyposażeniu hali basenowej, a w przypadku zauważonych nieprawidłowości lub uszkodzeń, zgłoszenie powyższego faktu kierownikowi lub dyżurującemu konserwatorowi pełniącemu dyżur i dokonanie wpisu w dzienniku pracy ratowników. p) Udzielanie pomocy w organizowaniu imprez sportowych i zawodów. q) Udzielanie klientom wyczerpujących informacji na temat Regulaminu Pływalni, obsługi i działania urządzeń typu : sauna, zjeżdżalnia itp. r) Likwidowanie zanieczyszczeń powstałych na wodzie i wokół niecki w trakcie pełnienia dyżurów ratowniczych. s) Współpracowanie z działem technicznym w zakresie bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania urządzeń znajdujących się w hali basenowej. t) Do obowiązków ratowników podległych Wykonawcy należy ponadto zapobieganie wszelkim szkodom materialnym wyrządzanym przez użytkowników krytej pływalni. W sytuacji zaistnienia takich szkód, fakt ten musi być natychmiast zgłoszony do Zamawiającego i kierownika obiektu. u) Dbania o dobre imię Zamawiającego oraz Wykonawcy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dni i godzin obsługi ratowniczej oraz termin rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług np. w przypadkach związanych ze zmianą w okresie funkcjonowania obiektów. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia finansowe lub prawne. 6. Terminy określone w rozdziale IV ust. 1 mogą także ulec przesunięciu / zmniejszeniu w przypadku wystąpienia: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość świadczenia usługi, c) działania niekorzystnych warunków atmosferycznych mających wpływ na terminowość świadczenia usługi d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 7. Zamawiający przewiduje przerwę technologiczną na przełomie sierpnia i września 2020r., trwającą nie dłużej niż 4 tygodnie. W tym okresie Wykonawca nie będzie świadczył usług ratowniczych na obiekcie. Za dni postojowe wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone za dni nie świadczenia usług ratowniczych. 8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: pracowników świadczących usługi ratownicze. Zamawiający wymaga, aby osoby przedstawione w wykazie stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, świadczące usługi ratownicze opisane w SIWZ na rzecz Zamawiającego były zatrudnione przez Wykonawcę na umowę o pracę a wymiar czasu pracy nie był mniejszy niż ? etatu. Łączna suma etatów nie może być mniejsza niż 6 etatów. Umowa o pracę nie może być krótsza niż okres realizacji przedmiotu zamówienia. 1) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący usługi ratownicze będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 2) Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy wszelkich dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności. Brak któregokolwiek dowodu (dokumentu) żądanego przez Zamawiającego będzie traktowane jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy na realizację niniejszego zamówienia. 3) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu żądany dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania jednego bądź kilku następujących dowodów: - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacj. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności. 6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 9. Dołączony wraz ofertą wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ) będzie stanowił nieodłączny element umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować na rzecz Zamawiającego usługi ratownicze osobami przedstawionymi w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji osób z wykazu z przedstawionym grafikiem zmian przedstawionym przez Wykonawcę. 10. Inne uwarunkowania: 1) Wykonawca zapewni odzież dla ratowników tj. koszulki z napisem "RATOWNIK", spodenki kąpielowe w aktualnie obowiązującym kolorze zgodnie z przepisami oraz identyfikatory. 2) Wykonawca zapewnia podstawowy sprzęt ratowniczy, zgodnie z przepisami. 3) Wykonawca samodzielnie prowadzi stosowną dokumentację tj. dziennik pracy ratowników z wpisami dotyczącymi przebiegu pracy na każdej zmianie. Zamawiający w dzienniku pracy ratowników ma prawo wpisywać wszelkie uwagi oraz istotne wydarzenia związane z realizacją przedmiotu umowy. 4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad świadczeniem usługi w zakresie przedmiotu umowy. Pracownik upoważniony przez Zamawiającego ma prawo w dzienniku pracy ratowników wpisywać uwagi dotyczące niewykonania, nienależytego wykonania lub zaniedbań w wykonaniu usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. 5) Wykonawca zapewnia podstawową opiekę medyczną na terenie Krytej Pływalni "Troclik". 6) Wykonawca zaplanuje pracę zatrudnionych przez siebie ratowników poprzez przygotowywanie grafików zmian (plan dyżurów). 7) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni w szczególności w strefie mokrej w czasie pełnienia obowiązków ratowniczych, organizując we właściwy sposób pracę załogi ratowniczej a także odpowiada za pracę ratowników, którym powierzy wykonanie usługi. 8) Osoby wykonujące umówione usługi z ramienia Wykonawcy, będą je wykonywać zgodniez obowiązującymi przepisami i będą posiadać aktualne (zweryfikowane) uprawnienia do pracy w charakterze ratownika wodnego, aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy ratownika oraz będą przeszkolone w zakresie BHP i p.poż oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy. 9) Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie pływalni w sytuacji absencji zatrudnianych ratowników bez względu na przyczynę ich absencji. 10) Wykonawca odpowiada za całość zagadnień organizacyjnych, finansowo-księgowych oraz kadrowych związanych z zatrudnieniem ratowników. 11) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz/lub osobom trzecim przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę. 12) Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt do bieżącego uzupełniania apteczki w sprzęt medyczny, leki, artykuły sanitarne wymagane Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 261). 13) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest zawrzeć i przedstawić Zamawiającemu kopię zawartej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 250.000,00 zł.

II.5) Główny kod CPV: 75250000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71317200-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: a) Posiada aktualną decyzję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych wyrażającą zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarze wodnym (z decyzji jednoznacznie musi wynikać, ze Wykonawca może wykonywać ratownictwo wodne) oraz aktualną decyzję o wpisie do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w ustawie z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. UWAGA! Niniejszy warunek dotyczy również każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podwykonawcy jak i dalszego podwykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Posiada zdolność zawodową przedstawiając wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu skłania ofert - za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie się co najmniej dwiema usługami trwającymi nie krócej niż 12 miesięcy każda, o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj. w zakresie świadczenia usługi ratownictwa wodnego (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa) na pływalni krytej, posiadającej łączną powierzchnię lustra wody minimum 380 m2, każda z usług o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł. brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto). UWAGA! Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza się nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również aktualnie wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego na dzień składania ofert. b) Dysponuje osobami zdolnymi do realizacji niniejszego zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna dysponowanie co najmniej piętnastoma (15) osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji niniejsze zamówienia spełniającymi łącznie następujące warunki: - posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich, - posiadającą inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym, - spełniającą wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego realizujących doskonalenie zawodowe lub ratownika, - zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu, - posiadającą co najmniej dwunastomiesięczne (tj. 12 miesięczne) doświadczenie zawodowe w wykonywaniu pracy na stanowisku ratownika wodnego, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi usług objętych niniejszym zamówieniem (np. ratownik na basenie) w rozumieniu ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. UWAGA ! Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli osoba znajdująca się w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, również będzie wskazana w informacji o posiadanym doświadczeniu zawodowym.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)




III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Decyzja wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych wyrażającą zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarze wodnym oraz decyzja o wpisie do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którem mowa w ustawie z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w rozdziale V ust. 1 pkt. 2) ppkt. 2.1) litera a) SIWZ. b) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (według załącznika nr 5 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w rozdziale V ust 1 pkt. 2) ppkt. 2.3) litera a) SIWZ. UWAGA W przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza się nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również aktualnie wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już wykonana oraz wartość musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego na dzień składania ofert. c) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiadających za świadczenie usług, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 i 8 do SIWZ). Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w rozdziale V ust. 1 pkt. 2) ppkt.2.3) litera b) SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony według załącznika nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: cenę ryczałtową brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oraz oświadczenie Wykonawcy iż: a) W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania przedmiotu zamówienia i że cena oferty jest ceną ostateczną. b) Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych dodatkowych opłat z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. c) Zdobyłem/liśmy wszelkie konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia oraz sporządzenia oferty. d) Zapoznałem/liśmy się z warunkami przetargu zawartymi w SIWZ oraz załącznikami do SIWZ i przyjmuje/my te warunki bez zastrzeżeń. e) Pozostaje/my związany/i złożoną przez nas ofertą przez okres 30 dni - bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. f) Zobowiązuje/my się do wykonania zamówienia w terminie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. g) Termin płatności za wykonanie usług wynosi ???? dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. h) Akceptuje/my bez zastrzeżeń warunki zawarte w załączniku nr 7 do SIWZ (istotne postanowienia umowy) i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. i) Podwykonawcom zamierzam/y powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: - wykonanie ??. (zakres powierzonej części zamówienia) ???? (firma podwykonawcy wraz z adresem) - wykonanie ??.. (zakres powierzonej części zamówienia) ???? (firma podwykonawcy wraz z adresem) j) Niniejsze zamówienie zamierzam/y realizować: - sami*. - jako podmiot zbiorowy (konsorcjum) reprezentowane następująco*: (*niepotrzebne skreślić) ??? - lider konsorcjum, ??? - członek konsorcjum, ??? - członek konsorcjum. k) Złożona oferta nie będzie / będzie * prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. W przypadku gdy wybór oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, podajemy: Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku 1. (...) Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z wariantów Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego. l) Wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. m) Uwzględniłem/liśmy w zaoferowanej cenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zwiększenie w 2020r. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - sporządzony wg załącznika nr 2 do SIWZ; 3) Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu - sporządzony wg załącznika nr 3 do SIWZ; 4) Pełnomocnictwo (upoważnienie) do podpisania ofert względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, bądź też do podpisywania umów w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia (konsorcja, spółki cywilne itp.) winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - art. 23 ustawy Pzp. Pełnomocnik konsorcjum, spółki cywilnej itp. winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres udzielonego pełnomocnictwa. 5) Pisemne zobowiązanie (w oryginale) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku, gdy Wykonawca wskaże, że będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. 6) Kopia dowodu wniesienia wadium. 7) Informacje o posiadanym doświadczeniu zawodowym osoby wskazanej w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. 8) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (według załącznika nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Uwaga Złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na rzecz Bielsko - Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 43-300 Bielsko - Biała, ul. Marii Konopnickiej 5, w wysokości 7.000,00zł, (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2014r., poz.1804 oraz z 2015r., poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem (wyłącza się możliwość wniesienia wadium w gotówce) na rachunek bankowy Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Banku Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej, nr konta 49 1240 4142 1111 0000 4828 1489, z podaniem tytułu: "wadium - przetarg na obsługę ratowniczą. Uwaga! - przy wnoszeniu wadium przelewem, dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem wniesienia wadium. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. IX ust. 3 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy została dołączona do oferty. Uwaga! Termin ważności gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 7. W treści gwarancji/poręczenia musi znajdować się zapis, iż "Gwarant/poręczyciel zobowiązuje się do nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wypłaty w terminie związania ofertą pełnej kwoty wadium w wysokości: 7.000,00 zł. W gwarancji/poręczeniu winien być także zapis, iż "wypłata gwarancji/poręczenia powstaje w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp" oraz powinno podlegać prawu polskiemu i być realizowana w Polsce. Zamawiający nie wyraża zgody, aby żądanie zapłaty musiało być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta gwarancji lub jakiegokolwiek innego banku. Wadium w postaci dokumentu winno zawierać oznaczenie postępowania którego dotyczy. 8. W przypadku wadium w formie gwarancji lub poręczenia wnoszonego przez Wykonawców występujących wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) zaleca się aby z treści gwarancji lub poręczenia wynikało, że wadium to dotyczy wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 9. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie wadium ani na uzupełnienie wadium po terminie składania oferty. 10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 11. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunku bankowym wskazanym przez Wykonawcę. 12. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, ponownego wniesienia, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena wykonania zamówienia60,00
Termin płatności10,00
Doświadczenie kadry30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający istotne postanowienia umowy zawarł w załączniku nr 7 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacjach mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona oraz co do istotnych postanowień umowy, z ważnych powodów, a w szczególności o ile jest ona konieczna i wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W szczególności: a) Zmian przewidzianych w istotnych postanowieniach umowy, b) Zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno - prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą, c) Zmiany osób odpowiedzialnych za bieżące kontakty pomiędzy stronami. W przypadku takiej zmiany Strona poinformuje pisemnie drugą stronę o tym fakcie. d) Zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa na etapie realizacji zamówienia, za uprzednią zgodą Zamawiającego, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ, tj.: powierzenie podwykonawcom innego zakresu usług niż wskazany w ofercie Wykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy, również w przypadku, gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że usługi wykona samodzielnie, e) Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli są one korzystne dla Zamawiającego. f) Zmiany ilości dni i godzin obsługi ratowniczej oraz termin rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług np. w przypadkach związanych ze zmianą w okresie funkcjonowania obiektów. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia finansowe lub prawne. g) Zmiany terminów określonych w rozdziale IV ust. 1 mogą także ulec przesunięciu / zmniejszeniu w przypadku wystąpienia: przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość świadczenia usługi; działania niekorzystnych warunków atmosferycznych mających wpływ na terminowość świadczenia usługi; wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. h) Możliwość płatności za m-c grudzień 2020r. w grudniu 2020r.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski (PL)
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH






drukuj ogłoszenie