Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czeremcha

podlaskie, Czeremcha

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-10-2019
Numer ogłoszenia
611318-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-10-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
17-240 Czeremcha
Ulica
ul. Duboisa
Nr telefonu
085 6850400, 6850394
Email
ug_czeremcha@zetobi.com.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 611318-N-2019 z dnia 2019-10-17 r.

Gmina Czeremcha: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czeremcha
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czeremcha, krajowy numer identyfikacyjny 50659237000000, ul. ul. Duboisa  14 , 17-240  Czeremcha, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 6850400, 6850394, e-mail ug_czeremcha@zetobi.com.pl, faks 856 850 400.
Adres strony internetowej (URL): www.czeremcha.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.czeremcha.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać pisemnie w Urzędzie Gminy Czeremcha pokój nr 12 (sekretariat)
Adres:
Urząd Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czeremcha
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi: 1) odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Czeremcha; 2) odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), wytycznymi Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022 przyjętego Uchwałą Nr XXXII/280/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku, zmienioną Uchwałą Nr VI/42/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 18 lutego 2019 roku oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeremcha, przyjętym Uchwałą Nr X/61/15 Rady Gminy Czeremcha z dnia 1 grudnia 2015 roku oraz zmianami ww. przepisów, wprowadzanymi w trakcie realizacji zamówienia. 2. Zakres zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie następujących frakcji odpadów: 1) nieruchomości zamieszkałe, położone na terenie Gminy Czeremcha: a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne b) segregowane odpady komunalne tj.: ? papier i tektura, ? metale, ? tworzywa sztuczne, ? szkło (białe i kolorowe), ? odpady opakowaniowe wielomateriałowe, ? bioodpady, ? popiół i żużel, 2) Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: ? papier i tektura, ? metale, ? tworzywa sztuczne, ? szkło (białe i kolorowe), ? odpady opakowaniowe wielomateriałowe, ? bioodpady, ? komunalne odpady niebezpieczne, ? przeterminowane leki i chemikalia, ? odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, ? zużyte baterie i akumulatory, ? zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, ? meble i inne odpady wielkogabarytowe, ? zużyte opony, ? odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, ? odpady tekstyliów i odzieży. III. CHARAKTERYSTYKA GMINY CZEREMCHA ? Powierzchnia obszaru administracyjnego Gminy Czeremcha - ok. 97 km2; ? Liczba mieszkańców wg ewidencji ludności (stan na 31.08.2019 r.): zameldowanych na pobyt stały - 3 185, zameldowanych na pobyt czasowy - 50; ? Liczba gospodarstw domowych zamieszkałych (stan na 31.08.2019 r. wg złożonych deklaracji) - 1 120 (w tym 175 lokali w zabudowie wielorodzinnej - 9 wspólnot i 945 w zabudowie jednorodzinnej); ? Objazd wszystkich miejscowości Gminy Czeremcha - ok. 160 km. Szacunkowe ilości odpadów: Zamawiający wyliczył ilość powstających odpadów na terenie Gminy Czeremcha w oparciu o opracowanie: Sprawozdanie Wójta Gminy Czeremcha z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 r.: ? Produkcja odpadów w okresie 12-miesięcznym przez ogół mieszkańców: 535,958 Mg ? Produkcja odpadów w okresie 12-miesięcznycm na 1 mieszkańca: 535,958 Mg x 1000 /3200 = 167,49 kg ? Produkcja odpadów w okresie miesięcznym na 1 mieszkańca: 167,49 kg/12 = 13,957 kg ? Produkcja odpadów w okresie miesięcznym przez ogół mieszkańców: 13,957 kg x 3 200 / 1000 = 44,66 Mg ? Osiągnięty poziom recyklingu: 30,41 % IV. SYSTEM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Nieruchomości zamieszkałe - zabudowa jednorodzinna: Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie mieszany pojemnikowo - workowy system zbiórki odpadów. 1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: ? Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powinny być odbierane z pojemników o pojemności 80 l, 120 l, 240 l lub 1100 l. ? Pojemniki zapewniają właściciele nieruchomości. ? Częstotliwość wywozu - w okresie od 01 kwietnia do 30 października - raz na 2 tygodnie, w pozostałym okresie - raz na miesiąc. 2) Segregowane odpady komunalne: ? Selektywne zbieranie odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej odbywać się będzie w systemie workowym. Wprowadza się następujące rodzaje worków: ? żółty - tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe; ? niebieski - papier i tektura; ? zielony - szkło białe i kolorowe; ? brązowy - bioodpady; ? szary - popiół, żużel. ? Wszystkie rodzaje worków zapewnia Wykonawca. ? Częstotliwość wywozu - bioodpady - w okresie od 01 kwietnia do 30 października - raz na 2 tygodnie, w pozostałe miesiące - raz na miesiąc; pozostałe odpady segregowane - raz na miesiąc. 2. Nieruchomości zamieszkałe - zabudowa wielorodzinna: 1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: ? Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powinny być odbierane z pojemników o pojemności 1100 l. ? Pojemniki zapewniają właściciele nieruchomości. ? Częstotliwość wywozu - w okresie od 01 kwietnia do 30 października - raz na tydzień, w pozostałe miesiące - 2 razy na miesiąc. 2) Segregowane odpady komunalne: ? Selektywne zbieranie odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej, obejmujące następujące frakcje odpadów: ? tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe -odbywać się będzie do pojemników o pojemności 1100 l, ? papier i tektura - odbywać się będzie do pojemników o pojemności 1100 l, ? szkło białe i kolorowe - odbywać się będzie do pojemników o pojemności 1100 l, ? bioodpady - odbywać się będzie do pojemników o pojemności 240 l, ? popiół lub żużel - odbywać się będzie do pojemników o pojemności 240 l. Pojemniki zapewniają właściciele nieruchomości. ? Częstotliwość wywozu - bioodpady - w okresie od 01 kwietnia do 30 października - raz na tydzień, w pozostałe miesiące - raz na miesiąc, pozostałe odpady segregowane - raz na miesiąc. 3. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: Do obowiązków umownych Wykonawcy należy: 1) odbiór i transport selektywnie zebranych odpadów komunalnych z Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Czeremsze, na zgłoszenie Zamawiającego, co najmniej 1 raz w roku, obejmujących następujące rodzaje odpadów: ? papier i tektura, ? metale, ? tworzywa sztuczne, ? szkło (białe i kolorowe), ? odpady opakowaniowe wielomateriałowe, ? bioodpady, ? komunalne odpady niebezpieczne, ? przeterminowane leki i chemikalia, ? odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, ? zużyte baterie i akumulatory, ? zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, ? meble i inne odpady wielkogabarytowe, ? zużyte opony, ? odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, ? odpady tekstyliów i odzieży. 2) zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami. V. WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI USŁUGI W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Ilości worków w okresie objętym zamówieniem (12 miesięcy): ? żółte (tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe): 12 x 945 szt. = 11 340 szt. (przewidywana możliwość zmian w zakresie ? 10%), ? niebieskie (papier i tektura): 12 x 945 szt. = 11 340 szt. (przewidywana możliwość zmian w zakresie ? 10%), ? zielone na odpady ze szkła 12 x 945 szt. = 11 340 szt. (przewidywana możliwość zmian w zakresie ? 10%), ? szare (popiół, żużel): 12 x 945 szt. = 11 340 szt. (przewidywana możliwość zmian w zakresie ? 10%), ? brązowe (bioodpady): 19 x 945 szt. 17 955 szt. (przewidywana możliwość zmian w zakresie ? 10%). 2. Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: 1) kolor: żółty, niebieski: - materiał: folia polietylenowa LDPE, - pojemność: 120 l, - grubość: co najmniej 40 mikronów; 2) kolor: zielony, brązowy: - materiał: folia polietylenowa LDPE, - pojemność: 120 l, - grubość: co najmniej 60 mikronów; 3) kolor: szary: - materiał: folia polietylenowa LDPE, - pojemność: 60 l, - grubość: co najmniej 60 mikronów. Worki niewykorzystane przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy poza zakresem przewidzianej tolerancji ilościowej podlegają zwrotowi Zamawiającemu. Zestaw worków do selektywnej zbiórki odpadów musi być dostarczany bezpośrednio na nieruchomość objętą selektywną zbiórką odpadów przy odbiorze, przy czym pierwszy zestaw worków Wykonawca musi dostarczyć najpóźniej w terminie 5 dni od daty rozpoczęcia świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania. VI. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY PRZED ROZPOCZĘCIEM I W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie instalacji, w szczególności instalacji komunalnych, do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będzie przekazywać odebrane odpady. 2. Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych zamówieniem, niezwłocznie po podpisaniu umowy. W trakcie realizacji usługi możliwe są zmiany adresów i liczby obsługiwanych nieruchomości. Zmiany mogą dotyczyć zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia liczby nieruchomości. 3. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w godzinach 600 - 2000. 4. Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca będzie sporządzać harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie po akceptacji publikował na ogólnie dostępnej stronie internetowej, a Wykonawca w formie wydruków będzie zobowiązany przekazywać właścicielom nieruchomości podczas odbioru odpadów. 5. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania każdej ilości odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy. 6. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej ilość odebranych odpadów komunalnych oraz wykonywanych tras przejazdu (na wypadek reklamacji lub ewentualnie innej potrzeby uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych informacji). 7. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację - w formie fotografii i notatki. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. 8. Zgodnie z art. 9e ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą. 9. Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czeremcha Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie z obowiązującym prawem i zasadą bliskości (art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach), do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w tym instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 10. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). 11. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej (odpadów poprodukcyjnych). 12. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu faktur wraz z kartami przekazania odpadów, wykazem nieruchomości zobowiązanych do selektywnej zbiórki odpadów, a nie przeprowadzających jej (nie segregujących odpady), sprawozdaniem z miejsc odbioru worków z odpadami niesegregowanymi (zmieszanymi). 13. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy raportów wagowych zawierających wyszczególnienie miejsca odbioru odpadów oraz ilości i rodzaju odebranych odpadów (zgodnie z obowiązującą klasyfikacją odpadów), na których znajdować się winna adnotacja, że odpady pochodzą z terenu Gminy Czeremcha. 14. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych bądź innej jednostki do odbioru odpadów selektywnie zebranych zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. 15. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdań rocznych, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 16. Wykonawca odpowiada za dostarczenie niezbędnych informacji umożliwiających sporządzenie przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji, w posiadaniu których będzie Wykonawca, a nie Zamawiający. 17. Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 grudnia 2017 roku w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412), Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022 przyjętym Uchwałą Nr XXXII/280/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku, zmienioną Uchwałą Nr VI/42/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 18 lutego 2019 roku oraz zmianami ww. przepisów, wprowadzanymi w trakcie realizacji zamówienia. W przypadku nie osiągnięcia poziomów odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji, kary nałożone na Gminę Czeremcha będą ponoszone przez Wykonawcę.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90514000-3
90533000-2
90512000-9
34928480-6
34928480-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do 5% zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawca: - Posiadał dokumenty potwierdzające uzyskanie stosownych zezwoleń właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami - Posiadał aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - Posiadał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czeremcha. - Posiadał wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawca: - Posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zagospodarowanie odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 1 000 Mg , lub od co najmniej 3 000 mieszkańców przez okres 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług łącznie w jednym zamówieniu lub oddzielnie w kilku odrębnych zamówieniach. - Dysponował w okresie wykonywania zamówienia osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający wymaga następujących dokumentów: - Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (w tym wielkość odebranych odpadów komunalnych w Mg) oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie załącznik nr 3 do SIWZ. - Dokumenty w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wymaga dokumentów w zakresie: - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawca: - Posiadania dokumentów potwierdzających uzyskanie stosownych zezwoleń właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. - Posiadania aktualnego zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - Posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czeremcha. - Posiadania wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego, numer konta 57 1020 1332 0000 1102 0037 7226; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin płatności faktury40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający informuje, że zmiana postanowień w zawartej umowie może nastąpić w następujących przypadkach: 1. zaistnienie, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamanie warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. 2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 3. powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 4. zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji umowy; 5. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia. Wykonawca może dokonywać zmiany osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia, informując o tym Zamawiającego. Wykonawca za zgodą Zamawiającego, może zawrzeć umowę dotyczącą przedmiotu zamówienia z podwykonawcą nie zgłoszonym w treści oferty, po przeprowadzeniu procedur opisanych w umowie zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegną wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-25, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie