Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

RDW w Chełmie. Usługi ustawienia i zdejmowania zasłon przeciwśnieżnych.

lubelskie, Chełm

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-10-2019
Numer ogłoszenia
611136-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
22-100 Chełm
Ulica
ul. Lwowska
Nr telefonu
825 603 123
Email
rdw.chelm@zdw.lublin.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 611136-N-2019 z dnia 2019-10-17 r.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie: RDW w Chełmie. Usługi ustawienia i zdejmowania zasłon przeciwśnieżnych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie, krajowy numer identyfikacyjny 16771100000000, ul. ul. Lwowska  24 , 22-100  Chełm, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 825 603 123, e-mail rdw.chelm@zdw.lublin.pl, faks 825 603 123.
Adres strony internetowej (URL): www.zdw.lublin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
samorządowa jednostka budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zdw.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zdw.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście lub pocztą
Adres:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie, ul. Lwowska 24, 22-100 Chełm

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: RDW w Chełmie. Usługi ustawienia i zdejmowania zasłon przeciwśnieżnych.
Numer referencyjny: R2.ST.372.22.2019.ag
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zamówienie obejmuje ustawienie w 2019 roku i zdjęcie w 2020 roku zasłon przeciwśnieżnych zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i lokalizacją miejsc zawiewanych: a) Zadanie nr 1 OBWÓD DROGOWY W CHEŁMIE Nr drogi Nazwa drogi Lokalizacja ustawienia zasłon Przeciwśnieżnych od km do m Długość w km Strona Drogi Lew a Strona Drogi Prawa Razem km 812 Łowcza-Krasnystaw 112+000 -112+300 0,300 - 0,300 0,300 812 Łowcza-Krasnystaw 113+300 -113+700 0,400 - 0,400 0,400 812 Łowcza-Krasnystaw 116+100 -116 +500 0,400 - 0,400 0,400 812 Łowcza-Krasnystaw 131+400 -131+900 0,500 0,500 - 0,500 812 Łowcza-Krasnystaw 131+500 -131+700 Adamów 0,200 - - - 812 Łowcza-Krasnystaw 138+370 -140+750 2,380 - 2,380 2,380 812 Łowcza-Krasnystaw 140+930 -141+500 0,570 - 0,570 0,570 Razem: 4,550 Nr drogi Nazwa drogi Lokalizacja ustawienia zasłon Przeciwśnieżnych od km do km Długość w Km Strona Drogi L e w a Strona Drogi Prawa Razem km 844 Chełm-Białopole 20+150 - 20+540 0,390 0,390 - 0390 844 Chełm-Białopole 20+200 - 20+400 0,200 - 0,200 0,200 844 Chełm-Białopole 22+400 - 22+690 0,290 - 0,290 0,290 844 Chełm-Białopole 22+900 - 23+400 0,500 - 0,500 0,500 Razem: 1,380 Nr drogi Nazwa drogi Lokalizacja ustawienia zasłon Przeciwśnieżnych od km do km Długość w km Strona Drogi Lewa Strona Drogi Prawa Razem km 843 Chełm- Kraśniczyn 3+520 - 5+000 1,480 - 1,480 1,480 843 Chełm- Kraśniczyn 4+717 - 4+952 0,235 0,235 - 0,235 843 Chełm- Kraśniczyn 5+015 - 5+750 0,735 - 0,735 0,735 843 Chełm- Kraśniczyn 5+400 - 5+750 0,350 0,350 - 0,350 843 Chełm- Kraśniczyn 6+050 - 6+200 0,150 0,150 - 0,150 843 Chełm- Kraśniczyn 6+230 - 6+670 0,470 - 0,470 0,470 843 Chełm- Kraśniczyn 6+260 - 6+630 0,370 0,370 - 0,370 843 Chełm- Kraśniczyn 7+940 - 8+820 0,880 - 0,880 0,880 843 Chełm- Kraśniczyn 8+900 - 9+450 0,550 - 0,550 0,550 843 Chełm- Kraśniczyn 19+500 - 20+000 0,500 - 0,500 0,500 843 Chełm- Kraśniczyn 21+100 - 21+500 0,400 - 0,400 0,400 Razem: 6,120 Nr drogi Nazwa drogi Lokalizacja ustawienia zasłon Przeciwśnieżnych od km do km Długość w km Stron a Drogi Lewa Strona Drogi Prawa Razem km 839 Marynin-Rejowiec 26+100 - 26+600 0,500 - 0,500 0,500 839 Marynin-Rejowiec 26+100 - 27+050 0,950 0,950 - 0,950 Razem: 1,450 OGÓŁEM OBWÓD DROGOWY CHEŁM - 13,500 km b) Zadanie nr 2 OBWÓD DROGOWY W KRZCZONOWIE Nr drogi Nazwa drogi Lokalizacja ustawienia zasłon Przeciwśnieżnych od km do km Długość w km Strona Drogi Lew a Strona Drogi Prawa Razem km 842 Wysokie-Krasnystaw 29+100 - 29+600 0,500 0,500 - 0,500 842 Wysokie-Krasnystaw 29+300 - 30+200 0,900 - 0,900 0,900 842 Wysokie-Krasnystaw 42+900 - 45+260 2,360 2,360 - 2,360 842 Wysokie-Krasnystaw 43+000 - 43+400 0,400 - 0,400 0,400 Razem: 4,160 Nr drogi Nazwa drogi Lokalizacja ustawienia zasłon Przeciwśnieżnych od km do km Długość w km Strona Drogi Lewa Strona Drogi Prawa Razem km 837 Piaski - Żółkiewka 2+300 - 2+600 0,300 0,300 0.300 0,600 837 Piaski - Żółkiewka 2+800 - 3+000 0,200 0,200 0,200 0,400 837 Piaski - Żółkiewka 24+200 - 24+800 0,600 - 0,600 0,600 837 Piaski - Żółkiewka 30+160 - 30+900 0,740 - 0,740 0,740 837 Piaski - Żółkiewka 32+150 - 32+650 0,500 - 0,500 0,500 Razem: 2,840 OGÓŁEM OBWÓD DROGOWY W KRZCZONOWIE - 7,000 KM OGÓŁEM DŁUGOŚĆ ODCINKÓW ZABEZPIECZONYCH SIATKĄ PRZECIWSNIEŻNĄ (ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2) WYNOSI - 20,500 KM 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) pobranie siatki przeciwśnieżnej oraz pali z: ? Dla Zadania nr 1 : Obwodu Drogowego w Chełmie ? Dla Zadania nr 2: Obwodu Drogowego w Krzczonowie 2) Zdjęcie zasłon przeciwśnieżnych oraz demontaż pali zgodnie ze Specyfikacją Techniczną oraz transport i rozładunek pobranych materiałów w miejsce pobrania o którym mowa w pkt. 1) wraz ze złożeniem w miejscu wskazanym przez osobę odpowiedzialną oraz rozliczeniem jakościowym i ilościowym. 3) Ustawienie zasłon zgodnie ze Specyfikacją Techniczną w odległości od krawędzi jezdni drogi wynoszącej od 8 do 12 wielokrotności wysokości stosowanej zasłony. 4) Odległość między kołkami wynosi 2,50 m. 5) Głębokość posadowienia kołków wynosi ok. 75 cm. 6) Siatkę należy podwiesić na poziomej lince stosując odciągi na końcach odcinków. 7) Maksymalna długość zasłony to 25 m, odległość między nimi to 3,00 m. 8) Zasłony i kołki zapewnia Zamawiający. 9) Odbiór oraz zwrot w/w materiałów składowych na poszczególnych Obwodach Drogowych na koszt Wykonawcy. 10) Pozostałe materiały do wykonania usługi zapewnia Wykonawca. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych prac objętych umową. 4. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na koronie drogi (jezdni wraz z poboczem i zatokami autobusowymi) w czasie rozładunku i załadunku zasłon przeciwśnieżnych i kołków. 5. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na swój koszt wszystkie niezbędne materiały (m.in. linkę stalową), środki transportowe i sprzęt potrzebny do realizacji zamówienia. 6. Zamawiający zapewnia zasłony przeciwśnieżne z tworzywa sztucznego oraz kołki drewniane (do pobrania z placów składowych Obwodów Drogowych: w Chełmie - dla Zadania Nr 1 oraz w Krzczonowie - dla Zadania Nr 2). 7. Wszystkie miejsca związane z kolizją lokalizacji zasłon przeciwśnieżnych z infrastrukturą podziemną będą wskazane przez pracowników Obwodów Drogowych w terenie oraz zaznaczone w przekazanej dokumentacji dotyczącej ustawienia zasłon przeciwśnieżnych. 8. Za wszystkie szkody spowodowane uszkodzeniami infrastruktury podziemnej (sieć telekomunikacyjna, gazowa itp.) przy wykonywaniu przedmiotowych prac odpowiedzialność ponosi Wykonawca (szczególną ostrożność należy zachować przy miejscach kolizyjnych wskazanych przez Zamawiającego). 9. Wykonawca odpowiada za wykonywanie usług zgodnie z zasadami BHP i przepisami ruchu drogowego. 10. Przy kalkulowaniu ceny usług określonych w zestawieniu szczegółowym należy uwzględnić konieczność ręcznej realizacji części prac przy użyciu sprzętu specjalistycznego. Zakres usług obejmuje m.in. wykonanie wiercenia otworów wiertnicą ręczną na terenie gdzie występuje podejrzenie wystąpienia instalacji podziemnych. 11. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenach realizacji usług i w ich okolicy. 12. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji powyższego zamówienia 13. Ubezpieczeniu podlega odpowiedzialność cywilna kontraktowa oraz deliktowa za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych - wymagana suma ubezpieczenia nie mniejsza niż 100 tys. zł. na jedno zdarzenie. 14. Kopie polis lub dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzone za zgodność z oryginałem Wykonawca przedłoży do wglądu Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania miejsca wykonania zamówienia i następnie na każde żądanie Zamawiającego. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane, jako powstałe z przyczyn zależnych od wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia zamówienia. 15. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w pkt. 13, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności operatora świdra mechanicznego, kierowcy sprzętu transportowego oraz osób ustawiających i zdejmujących zasłony przeciwśnieżne. 16. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). Za rozwiązanie równoważne uznane będzie wykonanie usługi przy wykorzystaniu sprzętu innego niż określony w ST zaproponowane w ofercie pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w ST. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest w druku oferty przetargowej wskazać, że oferuje rozwiązania równoważne. 17. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców. 18. Usługi należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, w sposób gwarantujący należytą jakość. 19. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie jednego lub dwóch zadań wyszczególnionych w pkt. III SIWZ. 20. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp. 21. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów transportujących materiały. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez pojazdy wykonujące w/w usługi, Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę ryczałtową. 22. Wykonawca przystąpi do realizacji usług (tj. ustawienia zasłon przed sezonem oraz ich zdjęcia po zakończeniu sezonu zimowego) po protokolarnym przejęciu pasa drogowego od Zamawiającego. 23. Wykonawca będzie świadczył usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska

II.5) Główny kod CPV: 45340000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-04-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) Zdolności technicznej lub zawodowej. 2. Minimalne warunki dotyczące: 1) Doświadczenia wykonawcy: Wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 usługi odpowiadającej zakresowi zamówienia polegającej na ustawieniu i rozebraniu zasłon przeciwśnieżnych, której wartość wyniosła co najmniej 10 000,00 zł netto dla każdego zadania wraz udokumentowaniem, że usługi te wykonane zostały należycie. 2) Potencjał techniczny Wykonawcy: Dysponowanie odpowiednim potencja łem technicznym do wykonania zamówienia: - ciągnik rolniczy z przyczepą - min. 1 szt - świder mechaniczny o średnicy 10 cm - min.1 szt (świdry mogą być użyczone przez Zamawiającego). - środki transportu kołowego o ładowności min. 5,0 t - co najmniej 1 szt. dla każdego zadania. Spełnianie tego warunku zamawiający oceni na podstawie oświadczenia (wzór - zał. B). 3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Uwaga: Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać formę pisemną, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osoby/osobę uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia przez podmiot trzeci (zgodnie z wyrokiem KIO2213/11). 4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13)-22) ustawy pzp i w pkt. VI.2.1)-3) SIWZ. 5. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki udziału mogą być spełnione łącznie. 8. W przypadku gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty zawierają dane finansowe wyrażone w walutach innych niż PLN, należy jako kurs przeliczeniowy waluty przyjąć średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. UWAGA: Zgodnie z wyrokiem Trybunału nr C-387/14 z dnia 4 maja 2017 "Artykuł 51 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w związku z art. 2 tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, by po upływie terminu zgłoszeń do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca przekazał instytucji zamawiającej, w celu wykazania, że spełnia on warunki uczestnictwa w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, dokumenty, których nie zawierała jego pierwotna oferta, takie jak umowa zamówienia zrealizowanego przez podmiot trzeci oraz jego zobowiązanie do oddania do dyspozycji tego wykonawcy zdolności i środków niezbędnych do realizacji rozpatrywanego zamówienia"
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; b) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przekazane zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, dotyczących: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. c) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. c), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) dokumenty i oświadczenia określone w lit a)-d) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie żądał: a) wykazu usług, o których mowa w pkt V.2.1) SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
4. Ponadto, oprócz oświadczeń lub dokumentów, które należy dostarczyć w celu spełniania warunków udziału, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: 1) Dowód wniesienia wadium. 2) Ofertę przetargową - z ceną netto i z podatkiem VAT (wzór - zał. A) wraz z Formularzem Cenowym (wzór - zał. A1). 3) Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument (np. odpowiednią umowę) ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5) W przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: - 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) - ZADANIE NR 1; - 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) - ZADANIE NR 2 . 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto ZDW w Lublinie do banku PKO Bank Polski SA na nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730. 4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. 5. W przypadku wniesienia wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2 pkt. 2)-5) Beneficjenta poręczenia/gwarancji należy określić następująco : Województwo Lubelskie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP 712-29-04-545, REGON 431019170; Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. "przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego" W myśl art. 63 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63 c) Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określona kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), treść gwarancji w miejscu gdzie wskazany jest podmiot, na którego zlecenie udzielana jest gwarancja, winna wskazywać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: 1) zmianie wynagrodzenia Umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług - wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposób, że wynagrodzenie netto pozostanie takie samo, a wartość podatku VAT i wynagrodzenie brutto ulegną zmianie 2) zmianie podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.. 3) rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4) powierzeniu podwykonawcy realizacji części zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie wskazał części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy. W takim przypadku wykonawca winien stosować zasady wynikające z § 14 przedmiotowej umowy. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-25, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Opis sposobu przygotowania oferty: 1. Ofertę należy przygotować na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (pkt. III SIWZ), podając cenę wyliczoną wg pkt. XIII SlWZ - netto oraz z podatkiem VAT - dla każdego zadania oddzielnie. Do oferty należy dołączyć Formularz Cenowy (Zał. A1). Wykonawca przed opracowaniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z charakterystyką i zakresem zamówienia. Ewentualne uwagi i niejasności powinien zgłosić Zamawiającemu. 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, opieczętowana pieczęcią Wykonawcy i osób/osoby uprawnionych do składania oświadczeń w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby. Oferta winna być oprawiona w sposób trwały łącznie z wszystkimi dokumentami i załącznikami. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. Oferta powinna zawierać: 1. dokładną nazwę/firmę i adres/siedzibę Wykonawcy, 2. określenie przedmiotu oferty, 3. cenę (cyfrowo i słownie), 4. datę sporządzenia oferty, 5. ilość i numery załączników do oferty. 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 4. Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w zamkniętych kopertach. Zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana: "Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie 22-100 Chełm, ul. Lwowska 24 pok. nr 15". Ponadto zewnętrzna koperta powinna być oznaczona napisem "RDW w Chełmie. Usługi ustawienia i zdejmowania zasłon przeciwśnieżnych" - Zadanie nr 1 - Obwód Drogowy w Chełmie - Zadanie nr 2 - Obwód Drogowy w Krzczonowie". Koperta powinna posiadać oznaczenie "Nie otwierać przed 25.10.2019 r. godz. 12:15." Koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę/firmę i adres/siedzibę Wykonawcy (pieczęć firmową), aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie. 5. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymienione w pkt VII pkt. 1-6 SIWZ. 6. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, składane są w oryginale. 7. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 7, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 9. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, winien dołączyć do oferty, w szczególności, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 10. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty. 11. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert. 13. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy pzp (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp; 7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą; 7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy; 7c oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego; 7d) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 1560), a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie, ul. Lwowska 24, w pokoju nr 15, do dnia 25.10.2019 r. do godz. 12:00. 2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie, ul. Lwowska 24, w pokoju nr 15, w dniu 25.10.2019 r. o godz. 12:15. 3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: RDW w Chełmie. Usługi ustawienia i zdejmowania zasłon przeciwśnieżnych - Zadanie nr 1 Obwód Drogowy w Chełmie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zamówienie obejmuje ustawienie w 2019 roku i zdjęcie w 2020 roku zasłon przeciwśnieżnych zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i lokalizacją miejsc zawiewanych: a) Zadanie nr 1 OBWÓD DROGOWY W CHEŁMIE Nr drogi Nazwa drogi Lokalizacja ustawienia zasłon Przeciwśnieżnych od km do m Długość w km Strona Drogi Lew a Strona Drogi Prawa Razem km 812 Łowcza-Krasnystaw 112+000 -112+300 0,300 - 0,300 0,300 812 Łowcza-Krasnystaw 113+300 -113+700 0,400 - 0,400 0,400 812 Łowcza-Krasnystaw 116+100 -116 +500 0,400 - 0,400 0,400 812 Łowcza-Krasnystaw 131+400 -131+900 0,500 0,500 - 0,500 812 Łowcza-Krasnystaw 131+500 -131+700 Adamów 0,200 - - - 812 Łowcza-Krasnystaw 138+370 -140+750 2,380 - 2,380 2,380 812 Łowcza-Krasnystaw 140+930 -141+500 0,570 - 0,570 0,570 Razem: 4,550 Nr drogi Nazwa drogi Lokalizacja ustawienia zasłon Przeciwśnieżnych od km do km Długość w Km Strona Drogi L e w a Strona Drogi Prawa Razem km 844 Chełm-Białopole 20+150 - 20+540 0,390 0,390 - 0390 844 Chełm-Białopole 20+200 - 20+400 0,200 - 0,200 0,200 844 Chełm-Białopole 22+400 - 22+690 0,290 - 0,290 0,290 844 Chełm-Białopole 22+900 - 23+400 0,500 - 0,500 0,500 Razem: 1,380 Nr drogi Nazwa drogi Lokalizacja ustawienia zasłon Przeciwśnieżnych od km do km Długość w km Strona Drogi Lewa Strona Drogi Prawa Razem km 843 Chełm- Kraśniczyn 3+520 - 5+000 1,480 - 1,480 1,480 843 Chełm- Kraśniczyn 4+717 - 4+952 0,235 0,235 - 0,235 843 Chełm- Kraśniczyn 5+015 - 5+750 0,735 - 0,735 0,735 843 Chełm- Kraśniczyn 5+400 - 5+750 0,350 0,350 - 0,350 843 Chełm- Kraśniczyn 6+050 - 6+200 0,150 0,150 - 0,150 843 Chełm- Kraśniczyn 6+230 - 6+670 0,470 - 0,470 0,470 843 Chełm- Kraśniczyn 6+260 - 6+630 0,370 0,370 - 0,370 843 Chełm- Kraśniczyn 7+940 - 8+820 0,880 - 0,880 0,880 843 Chełm- Kraśniczyn 8+900 - 9+450 0,550 - 0,550 0,550 843 Chełm- Kraśniczyn 19+500 - 20+000 0,500 - 0,500 0,500 843 Chełm- Kraśniczyn 21+100 - 21+500 0,400 - 0,400 0,400 Razem: 6,120 Nr drogi Nazwa drogi Lokalizacja ustawienia zasłon Przeciwśnieżnych od km do km Długość w km Stron a Drogi Lewa Strona Drogi Prawa Razem km 839 Marynin-Rejowiec 26+100 - 26+600 0,500 - 0,500 0,500 839 Marynin-Rejowiec 26+100 - 27+050 0,950 0,950 - 0,950 Razem: 1,450 OGÓŁEM OBWÓD DROGOWY CHEŁM - 13,500 km
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45340000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: 1. Termin wykonania zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 ustala się następująco : a) ustawienie zasłon przeciwśnieżnych - do dnia 30 listopada 2019 r. b) zdjęcie zasłon przeciwśnieżnych - nie później niż do 30 kwietnia 2020 r. 2. Na działkach, na których nie zostały zakończone prace polowe oraz występujące niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający - na pisemny wniosek Wykonawcy - dopuszcza przedłużenie terminu ustawienia zasłon. 3. Termin rozpoczęcia i zakończenia rozbierania zasłon - w zależności od warunków atmosferycznych i uzgodnień z Rejonem Dróg Wojewódzkich w Chełmie, lecz nie później niż w miesiącu marcu/kwietniu 2020 r. IX. Wymagania dotyczące wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: - 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) - ZADANIE NR 1


Część nr: 2Nazwa: RDW w Chełmie. Usługi ustawienia i zdejmowania zasłon przeciwśnieżnych - - Zadanie nr 2 - Obwód Drogowy w Krzczonowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 2 OBWÓD DROGOWY W KRZCZONOWIE Nr drogi Nazwa drogi Lokalizacja ustawienia zasłon Przeciwśnieżnych od km do km Długość w km Strona Drogi Lew a Strona Drogi Prawa Razem km 842 Wysokie-Krasnystaw 29+100 - 29+600 0,500 0,500 - 0,500 842 Wysokie-Krasnystaw 29+300 - 30+200 0,900 - 0,900 0,900 842 Wysokie-Krasnystaw 42+900 - 45+260 2,360 2,360 - 2,360 842 Wysokie-Krasnystaw 43+000 - 43+400 0,400 - 0,400 0,400 Razem: 4,160 Nr drogi Nazwa drogi Lokalizacja ustawienia zasłon Przeciwśnieżnych od km do km Długość w km Strona Drogi Lewa Strona Drogi Prawa Razem km 837 Piaski - Żółkiewka 2+300 - 2+600 0,300 0,300 0.300 0,600 837 Piaski - Żółkiewka 2+800 - 3+000 0,200 0,200 0,200 0,400 837 Piaski - Żółkiewka 24+200 - 24+800 0,600 - 0,600 0,600 837 Piaski - Żółkiewka 30+160 - 30+900 0,740 - 0,740 0,740 837 Piaski - Żółkiewka 32+150 - 32+650 0,500 - 0,500 0,500 Razem: 2,840 OGÓŁEM OBWÓD DROGOWY W KRZCZONOWIE - 7,000 KM
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45340000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: 1. Termin wykonania zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 ustala się następująco : a) ustawienie zasłon przeciwśnieżnych - do dnia 30 listopada 2019 r. b) zdjęcie zasłon przeciwśnieżnych - nie później niż do 30 kwietnia 2020 r. 2. Na działkach, na których nie zostały zakończone prace polowe oraz występujące niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający - na pisemny wniosek Wykonawcy - dopuszcza przedłużenie terminu ustawienia zasłon. 3. Termin rozpoczęcia i zakończenia rozbierania zasłon - w zależności od warunków atmosferycznych i uzgodnień z Rejonem Dróg Wojewódzkich w Chełmie, lecz nie później niż w miesiącu marcu/kwietniu 2020 r. IX. Wymagania dotyczące wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: - 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) - ZADANIE NR 2


drukuj ogłoszenie