Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I PARKINGÓW NA TERENIE GMINY RAJCZA W OKRESIE ZIMOWYM 2019/2020."

śląskie, Rajcza

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-10-2019
Numer ogłoszenia
612089-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-10-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
34-370 Rajcza
Ulica
ul. Górska
Nr telefonu
33 8643155 w. 33
Email
ksiegowosc@rajcza.com.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 612089-N-2019 z dnia 2019-10-18 r.

Gmina Rajcza: "ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I PARKINGÓW NA TERENIE GMINY RAJCZA W OKRESIE ZIMOWYM 2019/2020."
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rajcza, krajowy numer identyfikacyjny 07218269200000, ul. ul. Górska  1 , 34-370  Rajcza, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 8643155 w. 33, e-mail ksiegowosc@rajcza.com.pl, faks 338 643 887.
Adres strony internetowej (URL): www.rajcza.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I PARKINGÓW NA TERENIE GMINY RAJCZA W OKRESIE ZIMOWYM 2019/2020."
Numer referencyjny: ZP.271.1.NIEOGR.9.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, ulic, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na odcinkach stanowiących dojazdy do posesji w okresie zimowym 2019/2020 na terenie Gminy Rajcza (4 ZADANIA CZĘŚCIOWE). Podstawowe czynności związane z zimowym utrzymaniem dróg: a) Odśnieżanie drogi należy prowadzić zgodnie z ogólną wiedzą techniczną oraz bieżącymi poleceniami koordynatora ZUD (UWAGA: Osobami koordynującymi działania związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i parkingów na terenie Gminy Rajcza w okresie sezonu zimowego 2019/2020 będą Sołtysi poszczególnych Sołectw. b) odśnieżanie dróg: na całej szerokości i długości dróg gminnych, ulic, parkingów, placów, i ścieżek rowerowych wg załączonego wykazu (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną dot. odśnieżania dróg (załącznik nr 9 do SIWZ). c) usuwanie śliskości zimowej dróg: ? zimowe utrzymanie dróg przy użyciu materiału uszorstniającego w miejscach niebezpiecznych takich jak: rozwidlenia i skrzyżowania dróg, przejazdy kolejowe, podjazdy, zjazdy, okolice szkół, wlotów ulic oraz na mostach. d) Parkingi odśnieża się po zakończeniu prac związanych z odśnieżaniem dróg gminnych lub jednocześnie, jeśli warunki pogodowe na to pozwalają. UWAGA I: Średnia prędkość pługu i piaskarki do 20 km na godzinę. Materiały takie jak materiał uszorstniający zapewnia Wykonawca. Całość usługi zostanie wykonana wg wykazu dróg, ulic, parkingów i placów stanowiącego załącznik Nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pracami powyższymi zostaną objęte następujące ciągi dróg (ZADANIA): 1. ZADANIE .1 - SOŁECTWO RYCERKA GÓRNA a) Drogi gminne: ? Płoskonkowie, ? Brzegi, ? do Biernatów, ? Czanieccy, ? pod Murem u Słowiaków, ? do Harmatów, ? do Spylów, ? do Dziergasów, ? na cmentarz, ? u Suławy za wodą, ? wszystkie drogi boczne od Suławów do ośrodka wypoczynkowego "Krepol" włącznie ? parking przed Kościołem, ? drogi w Kolonii, Przewidywany, maksymalny czas przejazdu: do 7 godzin. 2. ZADANIE 2. - SOŁECTWO SÓL a) Drogi gminne: ? Walatki i Ceglina, ? do Dudysów, ? do Mików, ? do Płowuchów za starą pocztą, ? koło szkoły podstawowej, ? Polana, ? do Tomali i Drąga, ? koło Kościoła, ? na Bór w stronę Za Działu, ? koło dzwonnicy, ? koło p. Kośniewskiego, ? za mostem do P. Najzer i Bury, ? koło kółka rolniczego, ? do Żabnickich, ? do Brączka koło Kuśnieża, ? do Tokarza, ? pod Kępkę, ? do p. Pęczek, ? dod Rachowiec, ? do Waliczków i Kukuczków, ? do Piętki - Włoch, ? pod kępką do Waliczków, ? na Kopiecek, ? u Brysia w jedną i drugą stronę, ? u Jonecka za wodą do Pompików, ? u Wojciecha do Bury i Bryś, ? pod Grapką, ? Łoski, ? Madlówka, ? do Gajówki, ? Słanice, ? domki letniskowe do Zagrody, ? domki letniskowe Międzymiodowiec, ? Za Dział, ? Zagajka, ? do Długoszy i Milerowa. Przewidywany, maksymalny czas przejazdu: do 12 godzin 3. ZADANIE 3. SOŁECTWO SÓL-KICZORA - DROGI GMINNE i PARKINGI a) Drogi gminne: ? Pobaska, ? do Talika, ? Szpaki, ? do Szczotki, ? do Jasińskichm, ? Piętki, ? do Kocierzy, ? do Brodów, ? do Kubiczków, ? Chromiczaki. b) Parkingi: ? koło kościoła, ? koło świetlicy środowiskowej. Przewidywany, maksymalny czas przejazdu: do 8 godzin. 4. ZADANIE 4. SOŁECTWO ZWARDOŃ - DROGI GMINNE, PARKINGI, PLACE a) Drogi gminne: ? Pydychy - Groń, ? Pydychy - Groń do Burego, ? do Zgody, ? do zbiornika p.poż., ? do Granicy (k. DW Szwajcaria), ? droga do Oczyszczalni, ? do Raju, ? do Cmentarza, ? na Kikule (na zlecenie Sołtysa), ? Myto Michałek, ? za Torami, ? na Chlastoczkę, ? do Tysiączka, ? do Zwardonia, ? do Śliwy, ? do Buka, ? od Centrum do PTTK do karczmy "Swojskie Klimaty", ? droga na Stańcówkę do karczmy "Swojskie Klimaty", ? Beskidek, ? kościół, ? na Wieczorek (Orawcowa), ? do Boru, ? do Legierskich. b) Parkingi, place, skrzyżowania: ? parking koło kościoła, ? skrzyżowania koło P. Burowej dla potrzeb zawracania autobusów PKS i szkolnego, ? place do nawracania autobusów szkolnych na drodze gminnej "Na Mycie", ? plac przed Remizą. Przewidywany, maksymalny czas przejazdu: do 10 godzin Całość usługi należy wykonać zgodnie z dokumentacją przetargową oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym przy zachowaniu szczególnej staranności. UWAGA II: Oferent winien przedstawić oferty cenowe dla każdego zadania osobno! Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na odśnieżanie dróg w Gminie Rajcza z podziałem na 4 zadania. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, niektóre, bądź wszystkie części zamówienia. Uczestnik przetargu musi wykazać, że sprzęt użyty w przetargu jest jego własnością lub jest wynajęty. Na dowód posiadania sprzętu do Oferty należy dołączyć kserokopię dowodu rejestracyjnego (w tym: numer rej. posiadanego sprzętu) lub umowę najmu. UWAGA III: Zadania nie mogą być dzielone przez oferentów. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone UWAGA IV: Gmina Rajcza zastrzega sobie aktywny udział swojego przedstawiciela na każdym etapie prac związanych z odśnieżaniem dróg.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90612000-0
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin zakończenia usług jest uzależniony od warunków atmosferycznych i może być przedłużony poza datę 15.04.2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną wynoszącą 200.000,00 PLN (dla 4 zadań łącznie) lub dla każdego zadania oddzielnie tj.: sumę gwarancyjną, która wynosi minimum dla: a) Zadania 1. - 50.000,00 PLN b) Zadania 2. - 50.000,00 PLN c) Zadania 3. - 50.000,00 PLN d) Zadania 4. - 50.000,00 PLN
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.2.2.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. świadczył usługę polegającą na zimowym utrzymaniu dróg (zał. nr 7 do SIWZ) wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana oraz załączy dowody, że usługa ta została wykonana należycie (referencje lub inny dokument). 1.2.2.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył wykaz sprzętu (załącznik nr 8 do SIWZ), z którego wynikać będzie, iż dysponuje sprzętem (do odśnieżania), który posłuży do wykonania tego typu usług (odśnieżanie dróg, ulic i placów) i zapewni ich prawidłowe zrealizowanie na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu tj.: wykonawca powinien dysponować, co najmniej następującym sprzętem: ? pługopiaskarka - 1 sztuka ? pług klinowy lub boczny - 1 sztuka ? pług wirnikowy - 1 sztuka (dla zadania 4) 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści dokumentów musi wynikać, jakie zasoby podmiot udostępnia i na jakich zasadach oraz w jakim okresie, w jaki sposób te zasoby zostaną wykorzystane przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zaś w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia - z treści dokumentów musi wynikać deklaracja faktycznego udziału podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia. 5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 3. 9. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 10. W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej specyfikacji, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu wszczęcia postępowania nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wszczęcia postępowania o zamówieniu. 11. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html Zamawiający będzie korzystał z Archiwum kursów średnich - tabela A . http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę szczególnych dokumentów, celem potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, poza dokumentami wymienionymi w pkt V SIWZ. 2. Biorąc pod uwagę powyższą regulację pkt 1, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.rajcza.com.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do Specyfikacji Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa w tym punkcie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą Zobowiązanie lub inne dokumenty o którym mowa w pkt IV.4, na podstawie których wykonawca udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający wymaga załączenia tego zobowiązania do oferty - załącznik nr 10 do SIWZ do ewentualnego wykorzystania. 3. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą: 1) Wypełnione Formularze ofertowe (Załączniki Nr 1A, 1B, 1C, 1D do Specyfikacji), zawierające m.in.: a) oświadczenie o przyjęciu: terminu płatności i terminu związania ofertą, b) oświadczenie o oferowanym czasie reakcji (w minutach), 2) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych - postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw. 4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej oraz zostać przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 6. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej wykonawcę składane przez Wykonawcę powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 8. W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej specyfikacji, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu wszczęcia postępowania nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wszczęcia postępowania o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html Zamawiający będzie korzystał z Archiwum kursów średnich - tabela A. http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto60,00
czas reakcji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzanie zmian za zgodą Zamawiającego. 3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 4. Propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawcę nie ma charakteru roszczeniowego. 5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian, (o których mowa w ust. 2) postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków: a) zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji przetargowej (wymagane załączniki), sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy; b) zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w wykazach dróg przeznaczonych do odśnieżania; c) zajdzie konieczność zwiększenia wyliczonych limitów, d) zajdzie konieczność uzasadnionej zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, e) działania siły wyższej, f) przekształcenia podmiotowego Wykonawcy, g) zmiany członków personelu kluczowego Wykonawcy, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności takich jak: śmierć osoby, rezygnacja / odejście z pracy lub innych uniemożliwiających należyte wykonywanie obowiązków zgodnie z umową lub obowiązującym prawem. W takim jednakże przypadku każda nowa osoba musi spełniać warunki określone przez Zamawiającego na etapie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym, h) ustawowej zmiany stawki VAT, i) zmiany podwykonawcy występującego po stronie Wykonawcy, (w przypadku podejrzenia, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania usług lub dotrzymania terminów), j) zmiana danych osobowych lub adresowych Wykonawcy. 6. Niezależnie od powyższych zapisów, zmiana umowy może zostać dokonana w sytuacjach i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Pzp. 7. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę; w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 8. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez komisję powołaną przez Zamawiającego, w skład której wejdzie Zamawiający i przedstawiciel Wykonawcy. 9. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej - aneksu podpisanego przez obie strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-24, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: ZADANIE .1 - SOŁECTWO RYCERKA GÓRNA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Drogi gminne: ? Płoskonkowie, ? Brzegi, ? do Biernatów, ? Czanieccy, ? pod Murem u Słowiaków, ? do Harmatów, ? do Spylów, ? do Dziergasów, ? na cmentarz, ? u Suławy za wodą, ? wszystkie drogi boczne od Suławów do ośrodka wypoczynkowego "Krepol" włącznie ? parking przed Kościołem, ? drogi w Kolonii, Przewidywany, maksymalny czas przejazdu: do 7 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2, 90612000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
czas reakcji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: ZADANIE 2. - SOŁECTWO SÓL
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Drogi gminne: ? Walatki i Ceglina, ? do Dudysów, ? do Mików, ? do Płowuchów za starą pocztą, ? koło szkoły podstawowej, ? Polana, ? do Tomali i Drąga, ? koło Kościoła, ? na Bór w stronę Za Działu, ? koło dzwonnicy, ? koło p. Kośniewskiego, ? za mostem do P. Najzer i Bury, ? koło kółka rolniczego, ? do Żabnickich, ? do Brączka koło Kuśnieża, ? do Tokarza, ? pod Kępkę, ? do p. Pęczek, ? dod Rachowiec, ? do Waliczków i Kukuczków, ? do Piętki - Włoch, ? pod kępką do Waliczków, ? na Kopiecek, ? u Brysia w jedną i drugą stronę, ? u Jonecka za wodą do Pompików, ? u Wojciecha do Bury i Bryś, ? pod Grapką, ? Łoski, ? Madlówka, ? do Gajówki, ? Słanice, ? domki letniskowe do Zagrody, ? domki letniskowe Międzymiodowiec, ? Za Dział, ? Zagajka, ? do Długoszy i Milerowa. Przewidywany, maksymalny czas przejazdu: do 12 godzin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2, 90612000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
czas reakcji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: ZADANIE 3. SOŁECTWO SÓL-KICZORA - DROGI GMINNE i PARKINGI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Drogi gminne: ? Pobaska, ? do Talika, ? Szpaki, ? do Szczotki, ? do Jasińskichm, ? Piętki, ? do Kocierzy, ? do Brodów, ? do Kubiczków, ? Chromiczaki. b) Parkingi: ? koło kościoła, ? koło świetlicy środowiskowej. Przewidywany, maksymalny czas przejazdu: do 8 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2, 90612000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
czas reakcji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: ZADANIE 4. SOŁECTWO ZWARDOŃ - DROGI GMINNE, PARKINGI, PLACE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Drogi gminne: ? Pydychy - Groń, ? Pydychy - Groń do Burego, ? do Zgody, ? do zbiornika p.poż., ? do Granicy (k. DW Szwajcaria), ? droga do Oczyszczalni, ? do Raju, ? do Cmentarza, ? na Kikule (na zlecenie Sołtysa), ? Myto Michałek, ? za Torami, ? na Chlastoczkę, ? do Tysiączka, ? do Zwardonia, ? do Śliwy, ? do Buka, ? od Centrum do PTTK do karczmy "Swojskie Klimaty", ? droga na Stańcówkę do karczmy "Swojskie Klimaty", ? Beskidek, ? kościół, ? na Wieczorek (Orawcowa), ? do Boru, ? do Legierskich. b) Parkingi, place, skrzyżowania: ? parking koło kościoła, ? skrzyżowania koło P. Burowej dla potrzeb zawracania autobusów PKS i szkolnego, ? place do nawracania autobusów szkolnych na drodze gminnej "Na Mycie", ? plac przed Remizą. Przewidywany, maksymalny czas przejazdu: do 10 godzin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2, 90612000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
czas reakcji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


drukuj ogłoszenie