Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kolneńskiego w sezonie zimowym 2019/2020

podlaskie, Kolno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-10-2019
Numer ogłoszenia
611917-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
18-500 Kolno
Ulica
ul. Wojska Polskiego
Nr telefonu
864 742 126
Email
pzdkolno@wp.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 611917-N-2019 z dnia 2019-10-18 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kolneńskiego w sezonie zimowym 2019/2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie, krajowy numer identyfikacyjny 45067259600000, ul. ul. Wojska Polskiego  48 , 18-500  Kolno, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 864 742 126, e-mail pzdkolno@wp.pl, faks 864 742 126.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.st.kolno.wrotapodlasia.pl/przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego
Adres:
Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 48, 18-500 Kolno, pok. nr 2

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kolneńskiego w sezonie zimowym 2019/2020
Numer referencyjny: PZD.26.6.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kolneńskiego w sezonie zimowym 2019/2020. Zamówienie podzielone zostało na cztery części: CZĘŚĆ 1 (ZADANIE NR 1): Wykaz dróg do utrzymania w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości: Dr. nr 1830 B Stawiski - Jurzec Wł. - Kossaki - Jedwabne Dr. nr 1821 B Stawiski (ul. Polowa) - Rogale - Sokoły - Romany - Wilamowo - Słucz Dr. nr 1827 B Ławsk - Gnatowo - Kurkowo - Romany Dr. nr 1828 B Świdry - Gnatowo - Siwki - Wilamowo Dr. nr 1829 B Romany do dr. Nr 648 Dr. nr 1831 B Lisy - Rostki do dr. 1830B Dr. nr 1832 B Rostki - Mieczki - Sucholaszczki Dr. nr 1855 B Kobylin - Wysokie Wielkie - Rogienice Piaseczne do dr. Nr 1895 B Dr. nr 1856 B Poryte Szlacheckie - Hipolitowo - Budy Poryckie - Budy Stawiskie do dr. nr 61 Dr. nr 1857 B Budy Poryckie - Ignacewo - Zaborowo - Karwowo do dr. Nr 61 Dr. nr 1858 B Poryte Wł. - Rudka - Dzierzbia do dr. Nr 647 Dr. nr 1863 B Kuczyny - Barżykowo długość dróg objętych usługą - 60,7 km CZĘŚĆ 2 (ZADANIE NR 2): Wykaz dróg do utrzymania w zakresie odśnieżania: Dr. nr 1870 B Grabowo - Golanki - Żebrki - Surały - Brzeźno - Niedźwiadna Dr. nr 1871 B Surały do dr. nr 61 Dr. nr 1862 B Grabowo - Konopki Monety do dr. nr 61 Dr. nr 1867 B Grabowo - Guty Stare Dr. nr 1872 B Przyborowo - Marki do dr. Nr 1870 B Dr. nr 1868 B Grabowo - Przyborowo - Andrychy - Chełchy - Milewo do dr. Nr 1869 B długość dróg objętych usługą - 31,7 km CZĘŚĆ 3 (ZADANIE NR 3): Wykaz dróg do utrzymania w zakresie odśnieżania i zrywania naboju lodowego: Dr. nr 1860 B Rudka - Zaskrodzie - Wścieklice do dr. nr 647 Dr. nr 1878 B Lachowo - Danowo - Filipki Wielkie - Filipki Małe Dr. nr 1879 B Wincenta - Górskie - Lachowo Dr. nr 1880 B Kolno (ul. Konopnickiej) - Górskie Dr. nr 1881 B Bialiki - Wykowo - Brzozowo - Nowe Brzózki Dr. nr 1887 B Ksebki - gr. woj. - Piątkowizna Dr. nr 1888 B Turośl - Krusza - Charubin Dr. nr 1889 B Turośl - Cieciory - Poredy - Dobrylas - Dębniki Dr. nr 1864 B Wiszowate - Skroda Wielka - Skroda Mała do dr. Nr 647 Dr. nr 1865 B Koziki - Olszyny do dr. Nr 647 Dr. nr 1876 B Kumelsk - Kowalewo Dr. nr 1877 B Kumelsk - Truszki - Glinki do dr. nr 1869B Dr. nr 1882 B Żebry - Okurowo - Brzózki Dr. nr 1883 B Czerwone - Kozioł - Łacha - Zimna - Leman - Ksebki - Cieloszka do dr. nr 647 Dr. nr 1891 B Kolno - Janowo - Łosewo - Niksowizna - Piasutno Żelazne - Dobrylas Dr. nr 1869 B Szczuczyn - Niedźwiadna - Kurki-Milewo -Kumelsk - Lachowo - Gromadzyn St.- dr. 647 Dr. nr 1861 B Świdry - Grabowo - Wiszowate - Rydzewo Świątki - Tyszki Łabno dr. nr 647 Dr. nr 1885 B Dr. nr 647 - Nowa Ruda Dr. nr 1886 B Od dr. nr 1883B - Wanacja Dr. nr 1890 B Od dr. nr 647 - Kolimagi - Gietki - Piasutno - dr. 1891 B długość dróg objętych usługą - 172,5 km CZĘŚĆ 4 (ZADANIE NR 4): Wykaz dróg do utrzymania w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości: Dr. nr 1898 B Od dr. nr 63 - Mały Płock - Mściwuje - Kąty Dr. nr 1900 B Piątnica Poduchowna - Czarnocin - Penza - Nagórki - Chludnie - Kupnina - Serwatki Dr. nr 1901 B Mały Płock - Popki - Chludnie Dr. nr 1892 B Od dr. nr 648 - Rudka Skroda Dr. nr 1894 B Od dr. nr 63 - Rakowo Stare - Wygrane - Kozłówka - Mały Płock - Budy Żelazne - Józefowo Dr. nr 1895 B Rogienice Wielkie - Rogienice Wypychy - Kołaki W. - Mały Płock Dr. nr 1896 B Od dr. nr 1891B - Ruda Skroda - do dr. nr 648 Dr. nr 1897 B Rogienice Wielkie - Górki Dr. nr 1899 B Mściwuje - Cwaliny Małe Dr. nr 1902 B Rogienice Wielkie - Waśki Dr. nr 1903 B Rogienice Wielkie - Murawy - Kisielnica długość dróg objętych usługą - 47,4 km Wykaz dróg wyznaczonych do posypywania i odśnieżania dla każdego z zadań zawiera (plan operacyjny - zimowe utrzymanie Dróg Powiatowych Powiatu Kolneńskiego) załącznik nr 9 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 dotychczasowemu Wykonawcy usług, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca: a) dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia: Zadanie Nr 1 ODŚNIEŻANIE: - jednostka transportowo-sprzętowa - szt. 3 ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI: - piaskarka - szt. 1; Zadanie Nr 2 ODŚNIEŻANIE: - jednostka transportowo-sprzętowa - szt. 3; Zadanie Nr 3 ODŚNIEŻANIE: - jednostka transportowo-sprzętowa - szt. 3; Zadanie Nr 4 ODŚNIEŻANIE: - jednostka transportowo-sprzętowa - szt. 3 ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI: - piaskarka - szt. 1 DEFINICJA: Pod pojęciem jednostki transportowo - sprzętowej należy przyjąć: a) ciągnik rolniczy z pługiem czołowym o szerokości min. 2,80 mb o mocy min. 130 KM z napędem 4x4 b) samochód ciężarowy z pługiem czołowym o szerokości min. 2,80 mb o mocy min. 300 KM z napędem 4x4, 6x4, 6x6, 8x4 c) koparko-ładowarka z napędem 4x4 z pługiem czołowym d) ładowarka z napędem 4x4 e) równiarka drogowa Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje sprzętem na daną część (zadanie) lub wielokrotność tych urządzeń przy składaniu ofert na więcej niż jedno zadanie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
11.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 11.2. Dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia o których mowa w ppkt 11.1 - jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 11.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . 11.3.1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 11.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Do złożenia oświadczeń stosuje się terminy z pkt. 11.3. 11.3.2 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wraz z ofertą Wykonawca składa: 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 1), 2. Wypełniony kosztorys ofertowy (Załącznik nr 2) 3. Oświadczenie upoważnionego przedstawiciela wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3), 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Załącznik nr 4), 5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 5), 6. Wykaz sprzętu niezbędnego do zrealizowania zamówienia (Załącznik nr 6), 7. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia - jeśli dotyczy (Załącznik nr 7)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający na podstawie art. 144 ust 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT). 2) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia. 3) zmiana postanowień umowy może nastąpić na podstawie uzasadnionego, pisemnego wystąpienia Wykonawcy, przedłożonego do akceptacji Zamawiającego niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności powodujących zmianę umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kolneńskiego w sezonie zimowym 2019/2020 - Zadanie nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 1 (ZADANIE NR 1): Wykaz dróg do utrzymania w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości: Dr. nr 1830 B Stawiski - Jurzec Wł. - Kossaki - Jedwabne Dr. nr 1821 B Stawiski (ul. Polowa) - Rogale - Sokoły - Romany - Wilamowo - Słucz Dr. nr 1827 B Ławsk - Gnatowo - Kurkowo - Romany Dr. nr 1828 B Świdry - Gnatowo - Siwki - Wilamowo Dr. nr 1829 B Romany do dr. Nr 648 Dr. nr 1831 B Lisy - Rostki do dr. 1830B Dr. nr 1832 B Rostki - Mieczki - Sucholaszczki Dr. nr 1855 B Kobylin - Wysokie Wielkie - Rogienice Piaseczne do dr. Nr 1895 B Dr. nr 1856 B Poryte Szlacheckie - Hipolitowo - Budy Poryckie - Budy Stawiskie do dr. nr 61 Dr. nr 1857 B Budy Poryckie - Ignacewo - Zaborowo - Karwowo do dr. Nr 61 Dr. nr 1858 B Poryte Wł. - Rudka - Dzierzbia do dr. Nr 647 Dr. nr 1863 B Kuczyny - Barżykowo długość dróg objętych usługą - 60,7 km Wykaz dróg wyznaczonych do posypywania i odśnieżania dla każdego z zadań zawiera (plan operacyjny - zimowe utrzymanie Dróg Powiatowych Powiatu Kolneńskiego) załącznik nr 9 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kolneńskiego w sezonie zimowym 2019/2020 - Zadanie nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 2 (ZADANIE NR 2): Wykaz dróg do utrzymania w zakresie odśnieżania: Dr. nr 1870 B Grabowo - Golanki - Żebrki - Surały - Brzeźno - Niedźwiadna Dr. nr 1871 B Surały do dr. nr 61 Dr. nr 1862 B Grabowo - Konopki Monety do dr. nr 61 Dr. nr 1867 B Grabowo - Guty Stare Dr. nr 1872 B Przyborowo - Marki do dr. Nr 1870 B Dr. nr 1868 B Grabowo - Przyborowo - Andrychy - Chełchy - Milewo do dr. Nr 1869 B długość dróg objętych usługą - 31,7 km Wykaz dróg wyznaczonych do posypywania i odśnieżania dla każdego z zadań zawiera (plan operacyjny - zimowe utrzymanie Dróg Powiatowych Powiatu Kolneńskiego) załącznik nr 9 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kolneńskiego w sezonie zimowym 2019/2020 - Zadanie nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykaz dróg do utrzymania w zakresie odśnieżania i zrywania naboju lodowego: Dr. nr 1860 B Rudka - Zaskrodzie - Wścieklice do dr. nr 647 Dr. nr 1878 B Lachowo - Danowo - Filipki Wielkie - Filipki Małe Dr. nr 1879 B Wincenta - Górskie - Lachowo Dr. nr 1880 B Kolno (ul. Konopnickiej) - Górskie Dr. nr 1881 B Bialiki - Wykowo - Brzozowo - Nowe Brzózki Dr. nr 1887 B Ksebki - gr. woj. - Piątkowizna Dr. nr 1888 B Turośl - Krusza - Charubin Dr. nr 1889 B Turośl - Cieciory - Poredy - Dobrylas - Dębniki Dr. nr 1864 B Wiszowate - Skroda Wielka - Skroda Mała do dr. Nr 647 Dr. nr 1865 B Koziki - Olszyny do dr. Nr 647 Dr. nr 1876 B Kumelsk - Kowalewo Dr. nr 1877 B Kumelsk - Truszki - Glinki do dr. nr 1869B Dr. nr 1882 B Żebry - Okurowo - Brzózki Dr. nr 1883 B Czerwone - Kozioł - Łacha - Zimna - Leman - Ksebki - Cieloszka do dr. nr 647 Dr. nr 1891 B Kolno - Janowo - Łosewo - Niksowizna - Piasutno Żelazne - Dobrylas Dr. nr 1869 B Szczuczyn - Niedźwiadna - Kurki-Milewo -Kumelsk - Lachowo - Gromadzyn St.- dr. 647 Dr. nr 1861 B Świdry - Grabowo - Wiszowate - Rydzewo Świątki - Tyszki Łabno dr. nr 647 Dr. nr 1885 B Dr. nr 647 - Nowa Ruda Dr. nr 1886 B Od dr. nr 1883B - Wanacja Dr. nr 1890 B Od dr. nr 647 - Kolimagi - Gietki - Piasutno - dr. 1891 B długość dróg objętych usługą - 172,5 km Wykaz dróg wyznaczonych do posypywania i odśnieżania dla każdego z zadań zawiera (plan operacyjny - zimowe utrzymanie Dróg Powiatowych Powiatu Kolneńskiego) załącznik nr 9 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kolneńskiego w sezonie zimowym 2019/2020 - Zadanie nr 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 4 (ZADANIE NR 4): Wykaz dróg do utrzymania w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości: Dr. nr 1898 B Od dr. nr 63 - Mały Płock - Mściwuje - Kąty Dr. nr 1900 B Piątnica Poduchowna - Czarnocin - Penza - Nagórki - Chludnie - Kupnina - Serwatki Dr. nr 1901 B Mały Płock - Popki - Chludnie Dr. nr 1892 B Od dr. nr 648 - Rudka Skroda Dr. nr 1894 B Od dr. nr 63 - Rakowo Stare - Wygrane - Kozłówka - Mały Płock - Budy Żelazne - Józefowo Dr. nr 1895 B Rogienice Wielkie - Rogienice Wypychy - Kołaki W. - Mały Płock Dr. nr 1896 B Od dr. nr 1891B - Ruda Skroda - do dr. nr 648 Dr. nr 1897 B Rogienice Wielkie - Górki Dr. nr 1899 B Mściwuje - Cwaliny Małe Dr. nr 1902 B Rogienice Wielkie - Waśki Dr. nr 1903 B Rogienice Wielkie - Murawy - Kisielnica długość dróg objętych usługą - 47,4 km Wykaz dróg wyznaczonych do posypywania i odśnieżania dla każdego z zadań zawiera (plan operacyjny - zimowe utrzymanie Dróg Powiatowych Powiatu Kolneńskiego) załącznik nr 9 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


drukuj ogłoszenie