Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ochrona mienia CKiS w Skawinie

małopolskie, Skawina

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-10-2019
Numer ogłoszenia
611836-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-050 Skawina
Ulica
ul. Żwirki i Wigury
Nr telefonu
12 276 24 12
Email
ania.hubert@ckis.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 611836-N-2019 z dnia 2019-10-18 r.

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie: Ochrona mienia CKiS w Skawinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, krajowy numer identyfikacyjny 35056427200000, ul. ul. Żwirki i Wigury  11 , 32-050  Skawina, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 276 24 12, e-mail ania.hubert@ckis.pl, faks 12 276 24 12 wew. 38.
Adres strony internetowej (URL): www.ckis.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://ckis.pl/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona mienia CKiS w Skawinie
Numer referencyjny: ZP/3/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony mienia, tj. obiektów administrowanych przez Zamawiającego polegające w szczególności na 1) zabezpieczaniu i ochronie obiektów należących do Zamawiającego poprzez: a) codzienną kontrolę stanu zabezpieczenia obiektów przed rozpoczęciem służby i po jej zakończeniu, a także doraźnie po zamknięciu obiektów oraz w nocy; b) prowadzenie dziennika służby na każdym obiekcie i zapisywanie w nim uwag, spostrzeżeń, sytuacji, itp., a w szczególności sporządzanie notatek służbowych przedstawiających stan zabezpieczenia obiektu przed przejęciem służby i po jej zakończeniu; c) znajomość obsługi stosowanych w obiektach Zamawiającego rodzajów gaśnic p. poż. oraz umiejętność praktycznego posługiwania się nimi. Znajomość rozlokowania w obiektach Zamawiającego gaśnic i środków ochrony p. poż.; d) znajomość zasady działania instalacji alarmowych i sygnalizacyjnych, ich sprawdzenie oraz prawidłowe reagowanie w sytuacjach zagrożenia; e) przeciwdziałanie naruszeniom porządku publicznego lub zagrożeniom powstałym w czasie pełnienia służby oraz zgłaszanie administracji danego obiektu informacji o zaistniałych zdarzeniach; f) znajomość lokalizacji i działania głównych wyłączników elektrycznych i zaworów odcinających media (woda, gaz); g) znajomość telefonów alarmowych; h) znajomość zasad zachowania się i stosowanie ich w praktyce, w przypadku stwierdzenia: pożaru, włamania, zalania budynku wodą, awarii zasilania wind, nieszczelności instalacji gazowej, podłożenia ładunków wybuchowych, napaści lub terroryzmu, a w przypadku ich zaistnienia - czynny udział w ewakuacji obiektów Zamawiającego oraz ochrona do czasu przybycia służb ratowniczych; i) egzekwowanie przestrzegania postanowień instrukcji przeciwpożarowych, w szczególności dotyczących zakazu palenia tytoniu, używania otwartego ognia itp.; j) zabezpieczanie kluczy do pomieszczeń i nie udostępnianie ich osobom nieuprawnionym; 2) zabezpieczaniu i ochronie mienia zlokalizowanego w na terenie obiektów Zamawiającego poprzez: a) fizyczną kontrolę osób i ładunków; b) uniemożliwianie wyniesienia lub wywiezienia z terenu obiektów Zamawiającego wszelkiego wyposażenia, sprzętu, mebli, urządzeń, stanowiących składniki majątkowe Zamawiającego, bez stosownego pozwolenia lub przez osoby nieupoważnione (tj. przeciwdziałanie próbom kradzieży i niszczenia mienia); c) zewnętrzną ochronę obiektów; d) zatrzymywanie na gorącym uczynku sprawców czynów mających znamiona wykroczeń lub przestępstw i przekazywanie ich Policji; 3) znajomości zasad udzielania Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej; 4) znajomości topografii obiektów i wyznaczonych dróg i wyjść ewakuacyjnych; 5) prawidłowym reagowaniu na mogące wystąpić sytuacje nagłe i awarie związane z instalacjami: p.poż., antywłamaniowymi, elektrycznymi, c.o., wod.-kan., komputerowymi i gazowymi; 6) niezwłocznym informowaniu upoważnionych pracowników Zamawiającego o wszelkich istotnych zdarzeniach zaistniałych na terenie chronionych obiektów; 7) nie dopuszczaniu do prowadzenia handlu obnośnego i działalności akwizycyjnej na terenie obiektów Zamawiającego; 8) podejmowaniu interwencji przy użyciu grupy interwencyjnej w razie zaistnienia takiej potrzeby (ochrona aktywna). Grupa interwencyjna będzie podejmowała następujące działania interwencyjno - ochronne: a) po odebraniu sygnału alarmowego w przypadku zdarzenia napadu grupa interwencyjna: podjeżdża niezwłocznie jak najbliżej obiektu, do miejsca z którego napastnicy nie powinni jej widzieć ani słyszeć; rozpoznaje teren wokół obiektu dla wykrycia ewentualnych wspólników napastników i ich środka lokomocji; podchodzi do obiektu zwracając uwagę na oznaki ewentualnego napadu takie jak: zasłonięcie okien, brak ruchu w obiekcie, krzyki, pełna cisza, lustruje z zewnątrz wnętrze obiektu zwłaszcza miejsce ewentualnego napadu; w przypadku stwierdzenia napadu powiadamia Policję; po przybyciu Policji przekazuje funkcjonariuszom informacje niezbędne do prowadzenia dalszych działań, w razie potrzeby podejmuje działania zmierzające do ujęcia potencjalnych przestępców. b) po odebraniu sygnału alarmowego w przypadku zdarzenia włamania grupa interwencyjna: podjeżdża niezwłocznie do obiektu; rozpoznaje teren wokół obiektu, dokonuje oględzin zewnętrznych w celu ustalenia śladów włamania (np. uszkodzenia szyb, okien, uszkodzenia oświetlenia); w przypadku stwierdzenia obecności osób wewnątrz obiektu uniemożliwia im opuszczenie obiektu, powiadamia Policję oraz w razie potrzeby podejmuje działania zmierzające do ich ujęcia, po przybyciu Policji przekazuje jej wszystkie informacje i ewentualnych zatrzymanych podporządkowując się jej poleceniom. 9) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania informacji niejawnych, z którymi zapozna się w trakcie realizacji umowy. 10) Wykonawca zapewni: a) jednolite umundurowanie obowiązujące w agencji z odpowiednim oznakowaniem - identyfikatory (zdjęcie, imię i nazwisko oraz nazwę Wykonawcy); b) niezależne środki łączności; c) latarki. 11) Usługa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 12) Miejsce i warunki realizacji zamówienia: a) Usługi objęte przedmiotem niniejszego postępowania realizowane będą na terenie następujących obiektów administrowanych przez Zamawiającego: obiekt "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Skawinie; Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie przy ul. Szkolnej 4; Stadion Miejski w Skawinie przy ul. Mickiewicza 52; Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Konstytucji 3 Maja 4; inne budynki administrowane przez Centrum Kultury i Sportu w Skawinie w razie zapotrzebowania. 13) Ochrona obiektów i mienia znajdującego się na ich terenie realizowana będzie według następującego harmonogramu: a) na obiekcie "Moje boisko - Orlik 2012" od poniedziałku do niedzieli w godzinach 09.00 - 22.30 (jeden pracownik ochrony); b) w budynku Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie w piątki w godzinach 18.00 - 22.30, w soboty w godzinach 09.00 - 16.00, w niedziele w godzinach 14.00 - 20.30 (jeden pracownik ochrony) oraz w razie dodatkowego zapotrzebowania; c) na obiekcie Stadion Miejski w poniedziałki, wtorki w godzinach 14.00 - 22.00 (jeden pracownik ochrony) oraz w razie dodatkowego zapotrzebowania; d) w obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej od poniedziałku do piątku w godzinach 21.30 - 22.30; e) w innych budynkach administrowanych przez Centrum Kultury i Sportu w Skawinie w razie zapotrzebowania po wcześniejszym, pisemnym zgłoszeniu przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
24

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, na podstawie aktualnej koncesji wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł netto.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a. Wykonawca wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej 3 usług w zakresie ochrony mienia o wartości nie mniejszej niż 120.000,00 zł netto każda; b. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować pracownikami ochrony posiadającymi legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej; c. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował patrolami interwencyjnymi szybkiego reagowania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejszą, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów: Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.3.1.: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2., zastępując je dokumentami zawierającymi odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba., której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów: 1. Aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia; 2. Aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł netto; 3. Wykaz zrealizowanych usług, które były bądź nadal są realizowane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to podać ilość usług polegających na ochronie mienia o wartości nie mniejszej niż 120.000,00 zł netto każda w tym okresie, które Wykonawca zrealizował - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; 4. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ; 5. Oświadczenie o dysponowaniu patrolami interwencyjnymi szybkiego reagowania - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp oraz wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp do oferty należy załączyć: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4 do SIWZ, 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 4.1.1 SIWZ (załącznik nr 4 do SIWZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z uwzględnieniem zapisu, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w sekcji III.5.1) ogłoszenia w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej spełni co najmniej dwóch z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w sekcji III.4), III.5) ogłoszenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w sekcji III.4), III.5), III.7) ogłoszenia., które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 4. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów i oświadczeń wymienionych w sekcji III.4), III.5) ogłoszenia. 5. Kompletna oferta musi zawierać: 5.1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 5.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w Rozdziale 4 SIWZ - Załącznik nr 4 do SIWZ, 5.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 5.4 W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonych w ofercie dokumentów - pełnomocnictwo. 6. W postepowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w języku polskim, w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumienia ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7. 7. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty, pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 11. Wykonawca oraz Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o złożonych ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 12. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym postępowaniu dotyczące Wykonawcy składane są w oryginale, natomiast dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty netto 60,00
Doświadczenie Wykonawcy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje wprowadzenie mian w zawartej umowę, w zakresie: 1.1 Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w treści umowy, w zakresie: a) zmiany nr konta, na które Zamawiający winien przelewać wynagrodzenie Wykonawcy, b) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy. 2. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie dotyczących wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: a) Stawki podatku od towarów i usług, b) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) Zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 2. Inicjatorem dokonania istotnych zmian w umowie jest Zamawiający. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-25, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski - zgodnie z zapisami SIWZ
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. str.1), dalej "RODO", informuję, że: 1.1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Żwirki i Wigury 11, e-mail: centrumks@ckis.pl 1.2) Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie: Pani Aneta Jaskuła - Inspektor Ochrony Danych Osobowych iodo@ckis.pl, tel. 12 276 24 12.32-050 Skawina ul. Żwirki i Wigury 11.* 1.3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzieleniu zamówienia publicznego pn. "Dostawa energii elektrycznej dla budynków administrowanych przez Centrum kultury i Sportu w Skawinie" na okres 12 miesięcy, nr postępowania: ZP/1/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.1.4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 1.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 1.6.) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 1.7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 1.8) Posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; c) na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*** d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 2. Nie przysługuje Pani/Panu: 2.1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2.2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 2.3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie