Ogłoszenie

Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Benedyktyńskiej 22 we Wrocławiu

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540225477-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-343 Wrocław
Ulica
ul. Mikołaja Reja
Nr telefonu
713 235 700
Email
zamowienia@wm.wroc.pl
Strona www
www.wm.wroc.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540225477-N-2019 z dnia 22-10-2019 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 611275-N-2019
Data: 2019-10-17
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 20610504000000, ul. ul. Mikołaja Reja  , 50-343  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 235 700, e-mail zamowienia@wm.wroc.pl, faks 713 235 750.
Adres strony internetowej (url): www.wm.wroc.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2)
W ogłoszeniu jest: Kryteria, Znaczenie: Cena oferty brutto (C) : 60,00 Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane (G) powyżej wymaganego przez Zamawiającego okresu minimalnego wynoszącego 36 miesięcy :35,00 Kryterium społeczne (S) tj. zatrudnienie do realizacji zamówienia bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy : 5,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria,Znaczenie: Cena oferty brutto (C): 60,00 Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane (G): 40,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-11-05, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-11-06, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: