Ogłoszenie

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540244169-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-326 Bydgoszcz
Ulica
ul. Seminaryjna
Nr telefonu
052 3256735, 3256609
Email
zampub@szpital-pluc.bydgoszcz.pl
Strona www
www.kpcp.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540244169-N-2019 z dnia 13-11-2019 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 614636-N-2019
Data: 29/10/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 92356930000000, ul. ul. Seminaryjna  1, 85-326  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 052 3256735, 3256609, e-mail zampub@szpital-pluc.bydgoszcz.pl, faks 523 256 606.
Adres strony internetowej (url): www.kpcp.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 14 lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia:
W ogłoszeniu powinno być: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 26 lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia:

 
drukuj ogłoszenie