Ogłoszenie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Powiatu Płońskiego i jednostek...

mazowieckie, Płońsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540244062-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-11-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
09-100 Płońsk
Ulica
ul. Płocka
Nr telefonu
023 6627764(66)
Email
urzad@powiat-plonski.pl
Strona www
http://powiat-plonski.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540244062-N-2019 z dnia 13-11-2019 r.
Płońsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 620675-N-2019
Data: 08/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Płoński, Krajowy numer identyfikacyjny 13037771200000, ul. ul. Płocka  39, 09-100  Płońsk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 023 6627764(66), e-mail urzad@powiat-plonski.pl, faks 236 623 816.
Adres strony internetowej (url): http://powiat-plonski.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu data: 18.11.2019 r. godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu data: 22.11.2019 r. godzina 10:00

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.5)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 2. Prawo opcji. 1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegające na automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy na takich samych warunkach jak zawarte wcześniej umowy. Jeżeli Zamawiający nie złoży Ubezpieczycielowi w terminie 6 miesięcy przed zakończeniem umowy oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa opcji umowa ulega automatycznie przedłużeniu na kolejny okres. 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający złoży ubezpieczycielowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.6.6)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. Wykonawcy działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia mu zamówienia, umowa nie będzie zawarta na zasadzie wzajemności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegające na automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy na takich samych warunkach jak zawarte wcześniej umowy. Jeżeli Zamawiający nie złoży Ubezpieczycielowi w terminie 6 miesięcy przed zakończeniem umowy oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa opcji umowa ulega automatycznie przedłużeniu na kolejny okres. 3. Oświadczenie, o którym mowa w ww. pkt.2 Zamawiający złoży ubezpieczycielowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: