Ogłoszenie

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540243661-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-326 Bydgoszcz
Ulica
ul. Seminaryjna
Nr telefonu
052 3256735, 3256609
Email
zampub@szpital-pluc.bydgoszcz.pl
Strona www
www.kpcp.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540243661-N-2019 z dnia 13-11-2019 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 614636-N-2019
Data: 29/10/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 92356930000000, ul. ul. Seminaryjna  1, 85-326  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 052 3256735, 3256609, e-mail zampub@szpital-pluc.bydgoszcz.pl, faks 523 256 606.
Adres strony internetowej (url): www.kpcp.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-15, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-19, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski

 
drukuj ogłoszenie