Ogłoszenie

podkarpackie, Sanok

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540245224-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-500 Sanok
Ulica
ul. 800-lecia
Nr telefonu
134 656 290
Email
zam.pub@zozsanok.pl
Strona www
www.zozsanok.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540245224-N-2019 z dnia 14-11-2019 r.
Sanok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510131725-N-2019
Data: 28/06/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 37044434500000, ul. ul. 800-lecia  26, 38-500  Sanok, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 656 290, e-mail zam.pub@zozsanok.pl, faks 134 656 290.
Adres strony internetowej (url): www.zozsanok.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt:
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ NR : 1 NAZWA: mrożonki IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2019 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 61029.50 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 2 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: WIDAN Polska Sp. z o.o Sp.K Email wykonawcy: Adres pocztowy: Ul. Jasińskiego 56b Kod pocztowy: 37-700 Miejscowość: Przemyśl Kraj/woj.: podkarpackie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 65 137,70 Oferta z najniższą ceną/kosztem 65 137,70 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 67 572,75 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ NR : 1 NAZWA: mrożonki IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/07/2019 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 61029.50 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 2 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: JAWIT A. i J. Białas, L. i W. Lampara Sp. J Email wykonawcy: Adres pocztowy: Ul. Mięsowicza 2a Kod pocztowy: 38-400 Miejscowość: Krosno Kraj/woj.: podkarpackie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 67 572,75 Oferta z najniższą ceną/kosztem 65 137,70 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 67 572,75 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt:
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: jaja kurze IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2019 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 11560.00 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 3 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: WYBORNE JAJO Jerzy Szkaradek Email wykonawcy: Adres pocztowy: Ul.Krakowska 55 Kod pocztowy: 33-300 Miejscowość: Nowy Sącz Kraj/woj.: małopolskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 10710.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 10 710.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12 825.00 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: jaja kurze Postępowanie/część zostało unieważnione Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4, art.93 ust.1 pkt.1, art. 93 ust.1 pkt.7 oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający unieważnia w/w postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Pakietu nr 5. Uzasadnienie Prawne- -Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: -cena najkorzystniejszej oferty przewyższa lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty - najtańsza oferta jest niezgodna z SIWZ. - Wykonawca odmówił podpisania umowy Uzasadnienie Faktyczne- w przedmiotowym postępowaniu w zakresie Pakietu nr 5 zostało złożone 3 oferty - najtańsza oferta Wykonawcy Podkarpackie Gospodarstwa Drobiarskie "OVO-RES" Sp. z o.o Ul. Kolejowa 16, 36-040 Boguchwała. została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 natomiast -oferta firmy Hurt Detal Handel Obwoźny Halina Bułdak Ul. Stapińskiego 5, 38-500 Sanok przewyższa kwotę przeznaczoną na wykonanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty oraz treść oferty Wykonawcy. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia pakiet nr 5. - Wykonawca WYBORNE JAJO Jerzy Szkaradek Ul.Krakowska 55, 33-300 Nowy Sącz, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie pakietu nr 5 odstąpił od zawarcia umowy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt:
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: warzywa i owoce IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2019 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 105123.40 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 1 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: HURT DETAL Handel Obwoźny Halina Bułdak Email wykonawcy: Adres pocztowy: Ul.Stapińskiego 8 Kod pocztowy: 38-500 Miejscowość: Sanok Kraj/woj.: podkarpackie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 125198.37 Oferta z najniższą ceną/kosztem 125198.37 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 125198.37 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: warzywa i owoce Postępowanie/część zostało unieważnione Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 4. Uzasadnienie Prawne- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego Uzasadnienie Faktyczne- w przedmiotowym postępowaniu jedyna i jednocześnie najkorzystniejsza oferta firmy Hurt Detal Handel Obwoźny Halina Bułdak Ul. Stapińskiego 5, 38-500 Sanok, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie pakietu nr 4 odstąpił od zawarcia umowy wobec czego Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 4.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: