Ogłoszenie

Przebudowa drogi zlokalizowanej na działce nr 41 obręb 5 Czyprki, gmina Górowo Iławeckie

warmińsko-mazurskie, Górowo Iławeckie

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540246951-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-11-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Kościuszki
Nr telefonu
89 761 13 22
Email
sekretariat@uggorowo.pl
Strona www
http://gorowoil-ug.bip-wm.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540246951-N-2019 z dnia 16-11-2019 r.
Górowo Iławeckie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 618092-N-2019
Data: 04/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Górowo Iławeckie, Krajowy numer identyfikacyjny 51074291300000, ul. Kościuszki  17, 11-220  Górowo Iławeckie, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 761 13 22, e-mail sekretariat@uggorowo.pl, faks 89 761 15 30.
Adres strony internetowej (url): http://gorowoil-ug.bip-wm.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Data zakończenia: 2019-11-29
W ogłoszeniu powinno być: Data zakończenia: 2019-12-15

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający będzie żądał: 1) wykazu robót budowlanych, o których mowa w Rozdziale V, ust. 3, pkt 2, lit. a) SIWZ, 2) wykazu osób, o których mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt 2, lit. b) SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 3) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków w kwocie co najmniej 600 000,00 złotych, lub zdolność kredytową na co najmniej 600 000,00 złotych, wystawioną nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed terminem składania ofert (kwotę 600 000,00 złotych może stanowić suma zdolności kredytowej i środków własnych) - Rozdział V, ust. 3, pkt 3 lit. a), 4) opłaconej polisy a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z sumą gwarancji na co najmniej kwotę 600 000,00 złotych - polisa musi być ważna lub odnawialna przez okres trwania realizacji zamówienia
W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający będzie żądał: 1) wykazu robót budowlanych, o których mowa w Rozdziale V, ust. 3, pkt 2, lit. a) SIWZ, 2) wykazu osób, o których mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt 2, lit. b) SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 3) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków w kwocie co najmniej 200 000,00 złotych, lub zdolność kredytową na co najmniej 200 000,00 złotych, wystawioną nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed terminem składania ofert (kwotę 200 000,00 złotych może stanowić suma zdolności kredytowej i środków własnych) - Rozdział V, ust. 3, pkt 3 lit. a), 4) opłaconej polisy a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z sumą gwarancji na co najmniej kwotę 200 000,00 złotych - polisa musi być ważna lub odnawialna przez okres trwania realizacji zamówienia

 
drukuj ogłoszenie