Ogłoszenie

mazowieckie, Piaseczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540248086-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-500 Piaseczno
Ulica
ul. Kościuszki
Nr telefonu
022 70 17 654, 70 17 655
Email
rzp@piaseczno.eu
Strona www
www.piaseczno.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540248086-N-2019 z dnia 18-11-2019 r.
Piaseczno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 618500-N-2019
Data: 05/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Krajowy numer identyfikacyjny 15891289000000, ul. ul. Kościuszki  5, 05-500  Piaseczno, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, e-mail rzp@piaseczno.eu, faks 022 70 17 692.
Adres strony internetowej (url): www.piaseczno.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Części V ust. 2 pkt. 3 SIWZ Zamawiający żąda: - przedstawienia co najmniej po jednej usłudze w ciągu ostatnich 3 lat dla każdej z części osobno, potwierdzonej referencją bądź innym dokumentem o przedmiocie zamówienia związanym z dowozem dzieci do szkół i wartości jak poniżej: Zadanie 1. 200.000,00 zł brutto; Zadanie 2. 30.000,00 zł brutto. Powyższy wykaz usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane; oraz z załączeniem dowodów określających, że czy te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. (Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ) . - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w którym Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami spełniającymi wymagania ze wskazaniem imienia i nazwiska, kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień tj. odpowiedniego prawa jazdy, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wymogi wobec osoby kierowcy. Dysponowanie minimum 5 letnim doświadczeniem w kierowaniu autobusami.1 osoba na 1 część. Wymogi wobec osoby zapewniającej opiekę dla uczniów podczas wsiadania, przejazdu i wysiadania przez osobę dorosłą inną niż kierowca, posiadającą zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników lub opiekunów wycieczek szkolnych (Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ). W zakresie zdolności technicznej: - Dysponują specjalistycznym sprzętem: to jest autobusem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dla pasażerów ilość miejsc powyżej 50 miejsc dla każdej z części. Rok produkcji autobusu co najmniej 2008r (Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ)
W ogłoszeniu powinno być: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Części V ust. 2 pkt. 3 SIWZ Zamawiający żąda: - przedstawienia co najmniej po jednej usłudze w ciągu ostatnich 3 lat dla każdej z części osobno, potwierdzonej referencją bądź innym dokumentem o przedmiocie zamówienia związanym z dowozem dzieci do szkół i wartości jak poniżej: Zadanie 1. 200.000,00 zł brutto; Zadanie 2. 30.000,00 zł brutto. Powyższy wykaz usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane; oraz z załączeniem dowodów określających, że czy te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. (Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ) . - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w którym Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami spełniającymi wymagania ze wskazaniem imienia i nazwiska, kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień tj. odpowiedniego prawa jazdy, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wymogi wobec osoby kierowcy. Dysponowanie minimum 5 letnim doświadczeniem w kierowaniu autobusami.1 osoba na 1 część. Wymogi wobec osoby zapewniającej opiekę dla uczniów podczas wsiadania, przejazdu i wysiadania przez osobę dorosłą inną niż kierowca, posiadającą zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników lub opiekunów wycieczek szkolnych (Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ). W zakresie zdolności technicznej: - Dysponują specjalistycznym sprzętem: to jest autobusem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dla pasażerów ilość miejsc powyżej 50 miejsc dla każdej z części. (Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ)

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: