Ogłoszenie

Usługa przygotowania dokumentacji techniczno-ekonomicznej, niezbędnej do oceny realizacji zamierzeń inwestycyjnych w planowane i istniejące...

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
09-12-2019
Numer ogłoszenia
618552-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-844 Warszawa
Ulica
Grzybowska
Nr telefonu
+48 22 37 20 273,
Email
michal.wielonski@wody.gov.pl ,

SzczegółyOgłoszenie nr 618552-N-2019 z dnia 2019-11-18 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie: Usługa przygotowania dokumentacji techniczno-ekonomicznej, niezbędnej do oceny realizacji zamierzeń inwestycyjnych w planowane i istniejące elektrownie wodne będące własnością Skarbu Państwa w stosunku, do których Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonuje prawa właścicielskie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Usługa przygotowania dokumentacji techniczno-ekonomicznej, niezbędnej do oceny realizacji zamierzeń inwestycyjnych w planowane i istniejące elektrownie wodne będące własnością Skarbu Państwa w stosunku, do których Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonuje prawa właścicielskie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000, ul. Grzybowska   80/82 , 00-844  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 37 20 273, , e-mail michal.wielonski@wody.gov.pl , , faks +48 22 37 20 290.
Adres strony internetowej (URL): www.wody.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.wody.gov.pl/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargowe

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.wody.gov.pl/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargowe

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć u Zamawiającego, przesłać pocztą lub przez poslańca.
Adres:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przygotowania dokumentacji techniczno-ekonomicznej, niezbędnej do oceny realizacji zamierzeń inwestycyjnych w planowane i istniejące elektrownie wodne będące własnością Skarbu Państwa w stosunku, do których Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonuje prawa właścicielskie
Numer referencyjny: KZGW/KUE/291/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania dokumentacji techniczno-ekonomicznej, niezbędnej do oceny realizacji zamierzeń inwestycyjnych w planowane i istniejące elektrownie wodne będące własnością Skarbu Państwa w stosunku, do których Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonuje prawa właścicielskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 71311000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 210
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp. przewiduje zastosowanie w odniesieniu do przedmiotu zamówienia prawa opcji. Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu maksymalnie o 30% ilości obiektów (lokalizacji), dla których Wykonawca wykona audyt techniczny w ramach I Etapu lub koncepcję techniczno-ekonomiczną w ramach II Etapu, lub dla obu Etapów łącznie. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe. Cena jednostkowa opracowania audytu wstępnego w ramach Etapu I oraz cena jednostkowa opracowania koncepcji techniczno-ekonomicznej w ramach Etapu II, za usługi realizowane w ramach prawa opcji, będą identyczne jak cena zamówienia podstawowego, ustalona między Zamawiającym a Wykonawcą dla poszczególnych Etapów zamówienia, zgodnie z wartościami określonymi przez Wykonawcę w Ofercie. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje maksymalnie na 30 dni przed zakończeniem terminu realizacji umowy, Wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem z określeniem zakresu, terminu dodatkowego oraz wartość prac wykonanych w ramach opcji, w jakim Zamawiający będzie z prawa opcji korzystał. Prace zlecane w ramach prawa opcji muszą spełniać wymagania techniczne opisane w Załączniku Nr 1 do SIWZ "Opisie przedmiotu zamówienia". Do odbioru prac w ramach prawa opcji zastosowanie mają postanowienia określające warunki i sposób zapłaty wynagrodzenia, warunki dostarczenia i odbioru, gwarancji oraz kar umownych. Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tytułu niewykorzystania prawa opcji lub jego pełnej wartości.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, ze w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: 1. Minimum 3 opracowania w postaci dokumentacji technicznych dla elektrowni wodnych przepływowych o zainstalowanej mocy co najmniej 0,5 MW. Za dokumentację techniczną należy rozumieć koncepcję techniczno-ekonomiczną, studium wykonalności, audyt projektu inwestycyjnego, due diligence, program funkcjonalno-użytkowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz 2. Minimum 1 zadanie polegające na nadzorze autorskim lub inwestorskim budowy lub modernizacji elektrowni wodnej przepływowej. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje zespołem w skład którego będą wchodzić: 1. Kierownik zespołu, który spełnia poniższe warunki: a) wykształcenie wyższe techniczne magisterskie, b) minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika zespołu, c) doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat w kierowaniu projektami podczas realizacji co najmniej 2 prac/projektów w zakresie małych elektrowni wodnych o mocy minimalnej 0,5MW, d) udział merytoryczny w realizacji co najmniej 3 prac/projektów z zakresu koncepcji techniczno-ekonomicznej, studium wykonalności, audytu projektu inwestycyjnego, due diligence, programu funkcjonalno-użytkowego, projektu budowlanego, projektu wykonawczego dla małych elektrowni wodnych przepływowych o zainstalowanej mocy co najmniej 0,5 MW w ciągu ostatnich 10 lat. 2. Specjalista ds. mechaniki, który spełnia poniższe warunki: a) wykształcenie wyższe z zakresu mechaniki lub budowy maszyn; b) minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku specjalisty ds. mechaniki, c) udział merytoryczny w realizacji co najmniej 3 prac/projektów z zakresu swojej specjalności dotyczących energetyki wodnej, realizowanych w ciągu ostatnich 5 lat. 3. Specjalista ds. elektryki i automatyki, który spełnia poniższe warunki: a) wykształcenie wyższe z zakresu elektrotechniki lub automatyki; b) minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku specjalisty ds. elektryki i automatyki, c) udział merytoryczny w realizacji co najmniej 3 prac/projektów z zakresu swojej specjalności dotyczących energetyki wodnej, realizowanych w ciągu ostatnich 5 lat. 4. Specjalista ds. budownictwa wodnego, który spełnia poniższe warunki: a) wykształcenie wyższe z inżynierii środowiska lub budownictwa lub hydrotechniki, b) minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku specjalisty ds. budownictwa wodnego, c) udział merytoryczny w realizacji co najmniej 3 prac/projektów w zakresie swojej specjalności dotyczących małych elektrowni wodnych przepływowych, realizowanych w ciągu ostatnich 5 lat, d) posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń. 5. Specjalista ds. hydrologii lub klimatu, który spełnia poniższe warunki: a) wykształcenie wyższe z inżynierii środowiska lub budownictwa lub hydrotechniki, b) minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku specjalisty ds. hydrologii lub klimatu, c) udział merytoryczny w realizacji co najmniej 3 prac/projektów w zakresie swojej specjalności dotyczących małych elektrowni wodnych przepływowych, realizowanych w ciągu ostatnich 5 lat. 6. Specjalista ds. ochrony środowiska, który spełnia poniższe warunki: a) wykształcenie wyższe z ochrony środowiska lub inżynierii środowiska, b) minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku specjalisty ds. ochrony środowiska, c) udział merytoryczny w realizacji co najmniej 3 prac/projektów w zakresie swojej specjalności dotyczących małych elektrowni wodnych przepływowych, realizowanych w ciągu ostatnich 5 lat.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz wykonanych usług, o których mowa w pkt. III.1. 3) niniejszego ogłoszenia. 2. Dowody, że dostawy wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt III.1. 3) zostały wykonane należycie. 3. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, o których mowa w pkt. III.1. 3) niniejszego ogłoszenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Każdy z wykonawców, który złożył ofertę, zobowiązany jest do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Razem z ofertą należy złożyć: a) dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy; b) pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto60,00
Termin realizacji zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że za poufne uważa się wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego. Takie informacje podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku, w którym w postępowaniu Zamawiający będzie przekazywał informacje poufne, nie zostaną one zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Informacje poufne zostaną przekazane Wykonawcy w jeden z następujących sposobów: 1. Osobiście w siedzibie Zamawiającego po uprzednim wyznaczeniu przez Zamawiającego konkretnego miejsca, daty i godziny odbioru. 2. Przez posłańca na adres wskazany przez Wykonawcę.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Ewentualne informacje poufne zostaną objęte tajemnicą przedsiębiorstwa i przekazane w sposób określony powyżej.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-09, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: jaroslaw.blaszczak@wody.gov.pl. 2. Ochrona danych osobowych: 2.1 Zamawiający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "RODO"). 2.2 Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób: 2.2.1 listownie na adres: ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa; 2.2.2 przez e-mail: iod@wody.gov.pl. 2.3 Zamawiający przetwarza dane osobowe: 2.3.1 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego "Usługa przygotowania dokumentacji techniczno-ekonomicznej, niezbędnej do oceny realizacji zamierzeń inwestycyjnych w planowane i istniejące elektrownie wodne będące własnością Skarbu Państwa w stosunku, do których Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonuje prawa właścicielskie", KZGW/KUE/291/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO - tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych), 2.3.2 w przypadku powstania sporu broniąc się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodząc ewentualnych roszczeń związanych z postępowaniem lub umową podpisaną po przeprowadzeniu przedmiotowego postępowania (Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń). 2.4 Zamawiający przechowuje dane osobowe przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy. 2.5 Zamawiający ma prawo przekazać dane osobowe: 2.5.1 osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp; 2.6 Podmiot biorący udział w postępowaniu ma prawo: 2.6.1 dostępu do swoich danych osobowych; 2.6.2 żądania sprostowania swoich danych osobowych; 2.6.3 żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 2.6.4 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 2.6.5 sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z postępowaniem lub umową - jeżeli powstanie spór. 2.7 Podmiotowi biorącemu udział w postępowaniu nie przysługuje: 2.7.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2.7.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 2.7.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2.8 W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO 3. Oferta musi być złożona w formie pisemnej zgodnie z wymogami SIWZ. W formie pisemnej należy również złożyć oświadczenia wskazane w SIWZ, w tym oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia. 3. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 18 Wzoru umowy. 4. Przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, Wykonawca, którego ofertę wybrano, po uzyskaniu informacji o miejscu i terminie zawarcia umowy, zobowiązany jest wnieść kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł, wraz z dowodem opłacenia, oraz oświadczenie o gotowości jej przedłużenia na okres obowiązywania umowy oraz okres udzielonej gwarancji. 5. Wykonawca, którego ofertę wybrano, po uzyskaniu informacji o miejscu i terminie zawarcia umowy, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na sumę stanowiącą 10% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia musi być przekazany Zamawiającemu w formie oryginału.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie