Ogłoszenie

Dostawa warzyw i owoców

kujawsko-pomorskie, Toruń

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
623844-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-100 Toruń
Ulica
ul. Okólna
Nr telefonu
261 43 35 40,
Email
12wog.zamowienia@ron.mil.pl,

SzczegółyOgłoszenie nr 623844-N-2019 z dnia 2019-11-18 r.

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy: Dostawa warzyw i owoców
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 34090172500000, ul. ul. Okólna  37 , 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 261 43 35 40, , e-mail 12wog.zamowienia@ron.mil.pl, , faks 261 43 36 60.
Adres strony internetowej (URL): http:// www.12wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: http:// www.12wog.wp.mil.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.12wog.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.12wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa warzyw i owoców
Numer referencyjny: P/46/IW/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa warzyw i owoców w asortymencie i ilościach podanych w pkt 4 na zasadach ujętych w opisie przedmiotu zamówienia (Załączniki nr 1. SIWZ) i projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć części: 2.1. Część 1 - Dostawa warzyw i ziemniaków dla Garnizonu Toruń; 2.2. Część 2 - Dostawa pozostałych warzyw dla Garnizonu Toruń; 2.3. Część 3 - Dostawa owoców dla Garnizonu Toruń; 2.4. Część 4 - Dostawa warzyw i ziemniaków dla Garnizonu Inowrocław; 2.5. Część 5 - Dostawa pozostałych warzyw dla Garnizonu Inowrocław; 2.6. Część 6 - Dostawa owoców dla Garnizonu Inowrocław. 3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wszystkie lub na wybrane części. 4. Szczegółowy zakres dostaw owoców i warzyw dla poszczególnych częściach zamówienia: 4.1. Część 1 - Dostawa warzyw i ziemniaków dla Garnizonu Toruń: l.p. Przedmiot zamówienia j.m. Ilość przy zakresie podstawowym dostaw Ilość przy zastosowaniu prawa opcji w dostawach 1. Ziemniaki wczesne kg 200 200 2. Buraki ćwikłowe kg 2 700 2 700 3. Marchew kg 4 800 4 800 4. Pietruszka korzeniowa kg 1 150 1 150 5. Seler korzeniowy kg 2 500 2 500 6. Cebula kg 4 000 4 000 7. Cebula czerwona kg 75 75 8. Por kg 1 400 1 400 9. Kapusta biała kg 2 800 2 800 10. Kapusta czerwona kg 1 450 1 450 4.2. Część 2 - Dostawa pozostałych warzyw dla Garnizonu Toruń: l.p. Przedmiot zamówienia j.m. Ilość przy zakresie podstawowym dostaw Ilość przy zastosowaniu prawa opcji w dostawach 1. Czarna rzepa kg 300 300 2. Fasola szparagowa kg 300 300 3. Papryka słodka kg 1 150 1 150 4. Pomidory kg 1 850 1 850 5. Pomidorki cherry kg 75 75 6. Ogórki kg 2 000 2 000 7. Sałata kg 650 650 8. Sałata lodowa kg 350 350 9. Sałata karbowana kg 35 35 10. Roszponka kg 15 15 11. Cykoria kg 30 30 12. Rukola kg 40 40 13. Brokuły kg 550 550 14. Kapusta włoska kg 250 250 15. Kapusta pekińska kg 1 050 1 050 16. Kapusta brukselska kg 450 450 17. Kalafior kg 750 750 18. Rzodkiewka kg 650 650 19. Rabarbar kg 125 125 20. Natka pietruszki kg 220 220 21. Koperek zielony kg 250 250 22. Szczypiorek kg 170 170 23. Botwina kg 180 180 24. Mięta kg 6 6 25. Bazylia kg 6 6 26. Kiełki rzodkiewki kg 6 6 27. Kiełki słonecznika kg 6 6 28. Czosnek kg 90 90 29. Pieczarki kg 700 700 30. Cukinia kg 130 130 31. Dynia kg 75 75 32. Bakłażan kg 35 35 33. Szparagi kg 45 45 4.3. Część 3 - Dostawa owoców dla Garnizonu Toruń: l.p. Przedmiot zamówienia j.m. Ilość przy zakresie podstawowym dostaw Ilość przy zastosowaniu prawa opcji w dostawach 1. Banany kg 2 600 2 600 2. Cytryny kg 800 800 3. Pomarańcze kg 1 600 1 600 4. Mandarynki kg 1 350 1 350 5. Grejpfruty kg 30 30 6. Arbuz kg 50 50 7. Kiwi kg 550 550 8. Morele kg 300 300 9. Brzoskwinie kg 850 850 10. Winogrona kg 200 200 11. Jabłka kg 7 000 7 000 12. Gruszki kg 2 100 2 100 13. Mango kg 10 10 14. Ananas kg 20 20 15. Nektarynki kg 750 750 4.4. Część 4 - Dostawa warzyw i ziemniaków dla Garnizonu Inowrocław l.p. Przedmiot zamówienia j.m. Ilość przy zakresie podstawowym dostaw Ilość przy zastosowaniu prawa opcji w dostawach 1. Ziemniaki wczesne kg 200 200 2. Buraki ćwikłowe kg 700 700 3. Marchew kg 1 200 1 200 4. Pietruszka korzeniowa kg 400 400 5. Seler korzeniowy kg 700 700 6. Cebula kg 1 200 1 200 7. Cebula czerwona kg 50 50 8. Por kg 500 500 9. Kapusta biała kg 1 200 1 200 10. Kapusta czerwona kg 500 500 4.5. Część 5 - Dostawa pozostałych warzyw dla Garnizonu Inowrocław: l.p. Przedmiot zamówienia j.m. Ilość przy zakresie podstawowym dostaw Ilość przy zastosowaniu prawa opcji w dostawach 1. Czarna rzepa kg 100 100 2. Fasola szparagowa kg 150 150 3. Papryka słodka kg 300 300 4. Pomidory kg 700 700 5. Pomidorki cherry kg 100 100 6. Ogórki kg 700 700 7. Sałata kg 150 150 8. Sałata lodowa kg 150 150 9. Sałata karbowana kg 10 10 10. Roszponka kg 20 20 11. Rukola kg 10 10 12. Brokuły kg 200 200 13. Kapusta włoska kg 150 150 14. Kapusta pekińska kg 400 400 15. Kalafior kg 150 150 16. Rzodkiewka kg 50 50 17. Rabarbar kg 100 100 18. Natka pietruszki kg 75 75 19. Koperek zielony kg 100 100 20. Szczypiorek kg 50 50 21. Botwina kg 10 10 22. Mięta kg 2 2 23. Bazylia kg 2 2 24. Kiełki rzodkiewki kg 2 2 25. Kiełki słonecznika kg 2 2 26. Czosnek kg 50 50 27. Pieczarki kg 400 400 28. Cukinia kg 50 50 29. Dynia kg 100 100 30. Bakłażan kg 25 25 31. Szparagi kg 25 25 4.6. Część 6 - Dostawa owoców dla Garnizonu Inowrocław: l.p. Przedmiot zamówienia j.m. Ilość przy zakresie podstawowym dostaw Ilość przy zastosowaniu prawa opcji w dostawach 1. Banany kg 500 500 2. Cytryny kg 200 200 3. Pomarańcze kg 300 300 4. Mandarynki kg 300 300 5. Grejpfruty kg 100 100 6. Arbuz kg 100 100 7. Kiwi kg 150 150 8. Morele kg 100 100 9. Brzoskwinie kg 100 100 10. Winogrona kg 50 50 11. Jabłka kg 1500 1500 12. Gruszki kg 250 250 13. Mango kg 25 25 14. Ananas kg 10 10 15. Nektarynki kg 75 75 5. Miejsce realizacji: sukcesywne dostawy realizowane będą do jednostek wojskowych w Toruniu (ul. Okólna 37 i ul. Sobieskiego 36) oraz Inowrocławiu (ul. Jacewska 73 i ul. Dworcowa 56), w ilościach wskazanych każdorazowo przez Odbiorcę w zamówieniu oraz w opakowaniach przewidzianych w umowie - pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy i dokonania zapłaty. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w formie pisemnej zmniejszenia lub zwiększenia przyjętych w umowie ilości, wartości i częstotliwości dostaw, w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia (art. restrukturyzacja sił zbrojnych, zmiany ilości żywionych żołnierzy). Wartością umowy będzie wówczas końcowa wartość faktycznie zrealizowanych dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw przewidzianych w umowie. 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (art. osiągania wyższych stanów gotowości bojowej, szkolenia rezerw osobowych, likwidacji klęsk żywiołowych, restrukturyzacji sił zbrojnych, kryzysu, zagrożenia lub wojny lub innych zadań postawionych Zamawiającemu przez organa władzy państwowej), Wykonawca zagwarantuje bezpłatny dowóz towaru oraz zwiększenie ilości i częstotliwości dostaw (przy niezmienności wartości umowy) do miejsc stacjonowania jednostek wojskowych oraz innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostaw we wskazane przez siebie miejsce w odległości do 40 km od granic administracyjnych miast: Torunia lub Inowrocław. 8. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o zmianach, o których mowa w pkt 7, ze wskazaniem ich przyczyny, określeniem wymaganych ilości towaru do poszczególnych Odbiorców, częstotliwości dostaw oraz wskazaniem ewentualnie nowych Odbiorców, z konkretnym wskazaniem dnia, do którego będą zmiany obowiązywały. 9. Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 9.1. Przyjęcie dostaw odbywać się będzie w dni robocze w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 7:00 do 12:00 9.2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia specjalistycznym transportem własnym lub innego przewoźnika zgodnie wymogami rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2006r nr. 171 poz. 1225) i rozporządzenia (WE) nr 852 /2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie higieny środków spożywczych (DZ.U. UE L 139 z 30 kwietnia 2004r, str.1 , Dz.U. UE Polskie wydanie specjalne rozdz.13, t.34); oraz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi; 9.3. Parametry jakościowe, wymiary, wymagany okres przydatności do spożycia oraz inne wymagania Zamawiającego zostały określone w Załączniku nr 1. do SIWZ oraz w Projekcie umowy - Załącznik nr 3. do SIWZ; 9.4. Wykonawca wyładuje przedmiot zamówienia do magazynów Zamawiającego; 9.5. Dostawa - realizacja zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy; 9.6. Parametry jakościowe, wymiary, wymagany okres gwarancji, art. - zostały określone w Załączniku nr 1. do SIWZ. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na warunkach zgodnych z określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1. do SIWZ) oraz we projekcie Umowy - Załącznik nr 1. do SIWZ . 10. Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przedmiotowym postępowaniu w następującym zakresie: 10.1. Zamawiający określił w formularzu ofertowym zakres podstawowy dostaw i zakres przy wykorzystaniu prawa opcji, jednak wartość zamówienia w formularzu odnosi się do ilości jakie Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu w ramach niniejszego postępowania bez zastosowania prawa opcji - czyli do zakresu podstawowego dostaw; 10.2. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia większej ilości towaru w stosunku do przewidywanego zakresu podstawowego, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z prawa opcji i zamówienia dodatkowego towaru, w ramach zawartej umowy, za które Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie niniejszego wyliczone na podstawie cen jednostkowych ujętych w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie; 10.3. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 11. Zamówienie, wynikające z prawa opcji nie przekroczy ilości wskazanych w Rozdziale III pkt 4 niniejszego SIWZ. 12. Zamawiający, za dostarczenie przedmiotu zamówienia, przewiduję płatności częściowe - jednak nie częściej niż raz w miesiącu. 13. Wspólny Słownik Zamówienia CPV: 15300000-1 (Owoce, warzywa i podobne produkty); 03221000-6 (Warzywa); 03222000-3 (Owoce i orzechy); 03222110-7 (Owoce tropikalne); 03222200-5 (Owoce cytrusowe). 14. Zamawiający nie przewiduje: 14.1. Udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP (art. 36 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp); 14.2. Zawarcia umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp); 14.3. Rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6 ustawy Pzp); 14.4. Aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt. 7 ustawy Pzp); 14.5. Zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 2 pkt. 8 ustawy Pzp); 14.6. zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 15. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. (art. 36 ust. 2 pkt. 10 ustawy Pzp). 16. Cechy produktu: (art. 30 ust. 9 pkt. 2b i d) ustawy Pzp): 16.1 Wykonawca, który faktycznie będzie realizował dostawę, w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia musi posiadać wdrożony system, który spełnia wymagania zawarte w HACCP; 16.2 Wymagania jakościowe umowy podlegają nadzorowaniu jakości, realizowanemu przez właściwe miejscowo Zamawiającemu lub Odbiorcy akredytowane laboratorium lub laboratorium spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025; 16.3 Wobec Wykonawcy, nie została wydana aktualnie obowiązująca decyzja Wojskowego Inspektora Weterynaryjnego nakazująca dowódcom jednostek i instytucjom wojskowym zaprzestania zaopatrywania się u Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 15300000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
03221000-6
03222000-3
03222110-7
03222200-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01   lub zakończenia: 2020-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-01-01 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Sukcesywne dostawy w 2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada: a) Wykonawca został dopuszczony do produkcji lub obrotu artykułami spożywczymi Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.) i posiada aktualną decyzję lub zaświadczenie wydane przez właściwy organ urzędowej kontroli żywności - jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) Wykonawca posiada zgłoszoną działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (Dz. U. z 2018 r., poz. 2116 z późn. zm.),
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), minimum jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia na wartościach nie mniejszych niż: a) dla części nr 1 - 15 000,00 PLN, b) dla części nr 2 - 30 000,00 PLN, c) dla części nr 3 - 25 000,00 PLN, d) dla części nr 4 - warunek nie wymagany, e) dla części nr 5 - 10 000,00 PLN, f) dla części nr 6 - warunek nie wymagany potwierdzone dowodami, że została wykonana lub jest wykonywana należycie. Za dostawy tego samego rodzaju Zamawiający uzna dostawy innych warzyw i owoców UWAGA ! Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część przedmiotowego postępowania, zobowiązany jest wykazać wykonanie / wykonywanie ww. dostaw na rzecz jednego odbiorcy, w ramach jednej umowy na najwyższą z kwot określonych jako warunek udziału w postępowaniu wymaganych dla części, na które składana jest oferta.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; Uwaga! Wykonawca nie będzie obowiązany do złożenia dokumentu potwierdzającego okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
7.2.1 aktualną decyzję administracyjną właściwego miejscowo organu Powiatowego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. nr 17, poz. 127 z późn. zm.) lub aktualną decyzję administracyjną właściwego organu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia albo przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego lub pochodzenia zwierzęcego nieobjętego urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.) lub Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodne z art. 62 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 67 ust. 3 pkt 6 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2007 r. nr 106 poz. 730, 7.2.2 wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Uwaga! W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje posługiwania się przez Wykonawcę dostawami wykonanymi lub wykonywanymi w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert. Druk wzoru "Wykazu wykonanych dostaw" stanowi Załącznik nr 4. do SIWZ. 7.3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 7.3.1 kopia certyfikatu systemu HACCP wdrożonego przez firmy posiadające akredytację i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacyjnego z siedzibą w Warszawie lub krajowej organizacji akredytacyjnej dla danego kraju lub zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP. Przedłożone zaświadczenie powinno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu HACCP (podstawa: art. 59 i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia - Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.); 7.3.2 oświadczenie Wykonawcy, że nie została wydana wobec niego aktualnie obowiązująca decyzja Wojskowego Inspektora Weterynaryjnego nakazująca dowódcom jednostek i instytucjom wojskowym zaprzestania zaopatrywania się u Wykonawcy (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5. do SIWZ). Uwaga! ? Wykonawca może zamiast kopi certyfikatu, o którym mowa w pkt 6.3.1 złożyć inny dokument potwierdzający odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości i stosowanie równoważnych środków zarządzania.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium w wysokości odpowiednio: 1.1. Dla części nr 1 - 1 300,00 PLN; 1.2. Dla części nr 2 - 2 500,00 PLN; 1.3. Dla części nr 3 - 2 100,00 PLN; 1.4. Dla części nr 4 - 400,00 PLN; 1.5. Dla części nr 5 - 900,00 PLN; 1.6. Dla części nr 6 - 400,00 PLN.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
6. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres przewidywanych istotnych zmian oraz warunki tych zmian: 6.1. zmiana Odbiorcy lub miejsca dostawy zgodnie ze wskazaniem właściwej instytucji wojskowej, wynikającej z potrzeb Sił Zbrojnych RP; 6.2. zmiana zakresu świadczenia, a tym samym ilości przewidzianych w ofercie, jednak bez zmiany wartości umowy, wynikającej z potrzeb Sił Zbrojnych RP; 6.3. zmiana numeru konta, adresu firmy, w przypadku poinformowania Zamawiającego pisemnie o zaistniałej zmianie; 6.4. zmiana podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy (jeśli Wykonawca wskaże podwykonawcę), pod warunkiem, że Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie powoływał się na potencjał tego podwykonawcy. W przypadku powołania się na potencjał tego podwykonawcy, kolejny podwykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie warunków w zakresie wymaganym od Wykonawcy, pod rygorem nie wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zmianę podwykonawcy; 6.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przedmiocie zmniejszenia ilości i proporcjonalnie wartości przedmiotu zamówienia w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia (np. restrukturyzacja sił zbrojnych, zmniejszenie stanów osobowych, itp.). Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw przewidzianych w umowie. O zaistnieniu przyczyn powodujących konieczność zmian jak wyżej Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie z jednoczesnym przesłaniem projektu aneksu do umowy w zakresie zmian jak wyżej, w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu wyżej określonych przyczyn. 6.6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np.: osiągnięcia przez jednostkę gotowości do podjęcia działań, szkolenia rezerw osobowych, poligonów, kursów, szkoleń, służb przygotowawczych, zmiany stanu żywionych, restrukturyzacji sił zbrojnych, likwidacji klęsk żywiołowych, kryzysu, zagrożenia lub wojny, zmiany aktów prawnych w zakresie uprawnień do wyżywienia żołnierzy lub innych zadań postawionych Odbiorcy przez organa władzy państwowej, itp.) Wykonawca zagwarantuje realizację dostaw w odmiennych terminach i częstotliwościach oraz miejsc (na terenie RP) niż określono w umowie, według cen jednostkowych netto zawartych w niniejszej umowie. Zmiany te następować będą w ramach ustalonej łącznej wartości umowy. O zaistnieniu przyczyn powodujących konieczność zmian jak wyżej Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie w terminie do 7 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu wyżej określonych przyczyn. Zmiana nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia ze strony Zamawiającego wraz z określeniem podstawy zmian, czasu w jakim będą obowiązywały, miejsc dostaw i szacowanych ilości do realizacji w tym czasie. Wykonawca potwierdzi w ciągu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia - przyjęcie do realizacji. 6.7. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości produktów przydzielonych na dany magazyn w umowie (zmniejszenie lub zwiększenie) "lub" / "oraz" zamianę danego rodzaju produktu dla danego magazynu na inny, który nie był przewidziany dla tegoż magazynu, ale jest objęty umową, z zastrzeżeniem, że cena całej umowy wynikająca z jej postanowień nie może ulec zwiększeniu. O zmianie tej Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem podając zakres zmian, a Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania (co najmniej faksem) przyjęcia powyższego do realizacji. Jeżeli wystąpi znaczna liczba zmian - co najmniej 1 x na kwartał - nie później niż do 10-każdego następującego miesiąca po upływie kwartału Zamawiający dokona analizy realizacji umowy w związku ze zmianami i opracuje aneks do umowy w tym zakresie. 6.8. Zamawiający zastrzega możliwość realizacji dostaw, niezbędnych do zabezpieczenia żywienia po mobilizacyjnym rozwinięciu na zasadach określonych w aktach normatywnych z zakresu zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych i wojennych Sił Zbrojnych RP w środki zaopatrzenia. 6.9. Wysokości podatku VAT w zakresie przedmiotu zamówienia w wypadku ustawowych zmian w tym zakresie. Zmiana ta wymaga zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem. Korekty ilościowe i asortymentowe mogą następować w ramach jednego lub kilku zadań objętych zawartą umową z danym Wykonawcą.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: , godzina: ,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa warzyw i ziemniaków dla Garnizonu Toruń
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:5. Miejsce realizacji: sukcesywne dostawy realizowane będą do jednostek wojskowych w Toruniu (ul. Okólna 37 i ul. Sobieskiego 36) w ilościach wskazanych każdorazowo przez Odbiorcę w zamówieniu oraz w opakowaniach przewidzianych w umowie - pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy i dokonania zapłaty. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w formie pisemnej zmniejszenia lub zwiększenia przyjętych w umowie ilości, wartości i częstotliwości dostaw, w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia (art. restrukturyzacja sił zbrojnych, zmiany ilości żywionych żołnierzy). Wartością umowy będzie wówczas końcowa wartość faktycznie zrealizowanych dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw przewidzianych w umowie. 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (art. osiągania wyższych stanów gotowości bojowej, szkolenia rezerw osobowych, likwidacji klęsk żywiołowych, restrukturyzacji sił zbrojnych, kryzysu, zagrożenia lub wojny lub innych zadań postawionych Zamawiającemu przez organa władzy państwowej), Wykonawca zagwarantuje bezpłatny dowóz towaru oraz zwiększenie ilości i częstotliwości dostaw (przy niezmienności wartości umowy) do miejsc stacjonowania jednostek wojskowych oraz innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostaw we wskazane przez siebie miejsce w odległości do 40 km od granic administracyjnych miast: Torunia lub Inowrocław. 8. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o zmianach, o których mowa w pkt 7, ze wskazaniem ich przyczyny, określeniem wymaganych ilości towaru do poszczególnych Odbiorców, częstotliwości dostaw oraz wskazaniem ewentualnie nowych Odbiorców, z konkretnym wskazaniem dnia, do którego będą zmiany obowiązywały. 9. Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 9.1. Przyjęcie dostaw odbywać się będzie w dni robocze w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 7:00 do 12:00 9.2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia specjalistycznym transportem własnym lub innego przewoźnika zgodnie wymogami rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2006r nr. 171 poz. 1225) i rozporządzenia (WE) nr 852 /2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie higieny środków spożywczych (DZ.U. UE L 139 z 30 kwietnia 2004r, str.1 , Dz.U. UE Polskie wydanie specjalne rozdz.13, t.34); oraz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi; 9.3. Parametry jakościowe, wymiary, wymagany okres przydatności do spożycia oraz inne wymagania Zamawiającego zostały określone w Załączniku nr 1. do SIWZ oraz w Projekcie umowy - Załącznik nr 3. do SIWZ; 9.4. Wykonawca wyładuje przedmiot zamówienia do magazynów Zamawiającego; 9.5. Dostawa - realizacja zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy; 9.6. Parametry jakościowe, wymiary, wymagany okres gwarancji, art. - zostały określone w Załączniku nr 1. do SIWZ. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na warunkach zgodnych z określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1. do SIWZ) oraz we projekcie Umowy - Załącznik nr 6. do SIWZ . 10. Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przedmiotowym postępowaniu w następującym zakresie: 10.1. Zamawiający określił w formularzu ofertowym zakres podstawowy dostaw i zakres przy wykorzystaniu prawa opcji, jednak wartość zamówienia w formularzu odnosi się do ilości jakie Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu w ramach niniejszego postępowania bez zastosowania prawa opcji - czyli do zakresu podstawowego dostaw; 10.2. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia większej ilości towaru w stosunku do przewidywanego zakresu podstawowego, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z prawa opcji i zamówienia dodatkowego towaru, w ramach zawartej umowy, za które Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie niniejszego wyliczone na podstawie cen jednostkowych ujętych w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie; 10.3. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03222200-5, 03221000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawa pozostałych warzyw dla Garnizonu Toruń
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:5. Miejsce realizacji: sukcesywne dostawy realizowane będą do jednostek wojskowych w Toruniu (ul. Okólna 37 i ul. Sobieskiego 36) w ilościach wskazanych każdorazowo przez Odbiorcę w zamówieniu oraz w opakowaniach przewidzianych w umowie - pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy i dokonania zapłaty. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w formie pisemnej zmniejszenia lub zwiększenia przyjętych w umowie ilości, wartości i częstotliwości dostaw, w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia (art. restrukturyzacja sił zbrojnych, zmiany ilości żywionych żołnierzy). Wartością umowy będzie wówczas końcowa wartość faktycznie zrealizowanych dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw przewidzianych w umowie. 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (art. osiągania wyższych stanów gotowości bojowej, szkolenia rezerw osobowych, likwidacji klęsk żywiołowych, restrukturyzacji sił zbrojnych, kryzysu, zagrożenia lub wojny lub innych zadań postawionych Zamawiającemu przez organa władzy państwowej), Wykonawca zagwarantuje bezpłatny dowóz towaru oraz zwiększenie ilości i częstotliwości dostaw (przy niezmienności wartości umowy) do miejsc stacjonowania jednostek wojskowych oraz innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostaw we wskazane przez siebie miejsce w odległości do 40 km od granic administracyjnych miast: Torunia lub Inowrocław. 8. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o zmianach, o których mowa w pkt 7, ze wskazaniem ich przyczyny, określeniem wymaganych ilości towaru do poszczególnych Odbiorców, częstotliwości dostaw oraz wskazaniem ewentualnie nowych Odbiorców, z konkretnym wskazaniem dnia, do którego będą zmiany obowiązywały. 9. Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 9.1. Przyjęcie dostaw odbywać się będzie w dni robocze w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 7:00 do 12:00 9.2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia specjalistycznym transportem własnym lub innego przewoźnika zgodnie wymogami rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2006r nr. 171 poz. 1225) i rozporządzenia (WE) nr 852 /2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie higieny środków spożywczych (DZ.U. UE L 139 z 30 kwietnia 2004r, str.1 , Dz.U. UE Polskie wydanie specjalne rozdz.13, t.34); oraz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi; 9.3. Parametry jakościowe, wymiary, wymagany okres przydatności do spożycia oraz inne wymagania Zamawiającego zostały określone w Załączniku nr 1. do SIWZ oraz w Projekcie umowy - Załącznik nr 3. do SIWZ; 9.4. Wykonawca wyładuje przedmiot zamówienia do magazynów Zamawiającego; 9.5. Dostawa - realizacja zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy; 9.6. Parametry jakościowe, wymiary, wymagany okres gwarancji, art. - zostały określone w Załączniku nr 1. do SIWZ. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na warunkach zgodnych z określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1. do SIWZ) oraz we projekcie Umowy - Załącznik nr 6. do SIWZ . 10. Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przedmiotowym postępowaniu w następującym zakresie: 10.1. Zamawiający określił w formularzu ofertowym zakres podstawowy dostaw i zakres przy wykorzystaniu prawa opcji, jednak wartość zamówienia w formularzu odnosi się do ilości jakie Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu w ramach niniejszego postępowania bez zastosowania prawa opcji - czyli do zakresu podstawowego dostaw; 10.2. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia większej ilości towaru w stosunku do przewidywanego zakresu podstawowego, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z prawa opcji i zamówienia dodatkowego towaru, w ramach zawartej umowy, za które Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie niniejszego wyliczone na podstawie cen jednostkowych ujętych w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie; 10.3. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03221000-6, 03221000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Dostawa owoców dla Garnizonu Toruń
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:5. Miejsce realizacji: sukcesywne dostawy realizowane będą do jednostek wojskowych w Toruniu (ul. Okólna 37 i ul. Sobieskiego 36) w ilościach wskazanych każdorazowo przez Odbiorcę w zamówieniu oraz w opakowaniach przewidzianych w umowie - pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy i dokonania zapłaty. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w formie pisemnej zmniejszenia lub zwiększenia przyjętych w umowie ilości, wartości i częstotliwości dostaw, w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia (art. restrukturyzacja sił zbrojnych, zmiany ilości żywionych żołnierzy). Wartością umowy będzie wówczas końcowa wartość faktycznie zrealizowanych dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw przewidzianych w umowie. 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (art. osiągania wyższych stanów gotowości bojowej, szkolenia rezerw osobowych, likwidacji klęsk żywiołowych, restrukturyzacji sił zbrojnych, kryzysu, zagrożenia lub wojny lub innych zadań postawionych Zamawiającemu przez organa władzy państwowej), Wykonawca zagwarantuje bezpłatny dowóz towaru oraz zwiększenie ilości i częstotliwości dostaw (przy niezmienności wartości umowy) do miejsc stacjonowania jednostek wojskowych oraz innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostaw we wskazane przez siebie miejsce w odległości do 40 km od granic administracyjnych miast: Torunia lub Inowrocław. 8. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o zmianach, o których mowa w pkt 7, ze wskazaniem ich przyczyny, określeniem wymaganych ilości towaru do poszczególnych Odbiorców, częstotliwości dostaw oraz wskazaniem ewentualnie nowych Odbiorców, z konkretnym wskazaniem dnia, do którego będą zmiany obowiązywały. 9. Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 9.1. Przyjęcie dostaw odbywać się będzie w dni robocze w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 7:00 do 12:00 9.2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia specjalistycznym transportem własnym lub innego przewoźnika zgodnie wymogami rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2006r nr. 171 poz. 1225) i rozporządzenia (WE) nr 852 /2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie higieny środków spożywczych (DZ.U. UE L 139 z 30 kwietnia 2004r, str.1 , Dz.U. UE Polskie wydanie specjalne rozdz.13, t.34); oraz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi; 9.3. Parametry jakościowe, wymiary, wymagany okres przydatności do spożycia oraz inne wymagania Zamawiającego zostały określone w Załączniku nr 1. do SIWZ oraz w Projekcie umowy - Załącznik nr 3. do SIWZ; 9.4. Wykonawca wyładuje przedmiot zamówienia do magazynów Zamawiającego; 9.5. Dostawa - realizacja zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy; 9.6. Parametry jakościowe, wymiary, wymagany okres gwarancji, art. - zostały określone w Załączniku nr 1. do SIWZ. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na warunkach zgodnych z określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1. do SIWZ) oraz we projekcie Umowy - Załącznik nr 6. do SIWZ . 10. Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przedmiotowym postępowaniu w następującym zakresie: 10.1. Zamawiający określił w formularzu ofertowym zakres podstawowy dostaw i zakres przy wykorzystaniu prawa opcji, jednak wartość zamówienia w formularzu odnosi się do ilości jakie Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu w ramach niniejszego postępowania bez zastosowania prawa opcji - czyli do zakresu podstawowego dostaw; 10.2. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia większej ilości towaru w stosunku do przewidywanego zakresu podstawowego, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z prawa opcji i zamówienia dodatkowego towaru, w ramach zawartej umowy, za które Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie niniejszego wyliczone na podstawie cen jednostkowych ujętych w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie; 10.3. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1, 03222000-3, 03222000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Dostawa warzyw i ziemniaków dla Garnizonu Inowrocław
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:5. Miejsce realizacji: sukcesywne dostawy realizowane będą do jednostek wojskowych w Inowrocławiu (ul. Jacewska 73 i ul. Dworcowa 56),w ilościach wskazanych każdorazowo przez Odbiorcę w zamówieniu oraz w opakowaniach przewidzianych w umowie - pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy i dokonania zapłaty. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w formie pisemnej zmniejszenia lub zwiększenia przyjętych w umowie ilości, wartości i częstotliwości dostaw, w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia (art. restrukturyzacja sił zbrojnych, zmiany ilości żywionych żołnierzy). Wartością umowy będzie wówczas końcowa wartość faktycznie zrealizowanych dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw przewidzianych w umowie. 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (art. osiągania wyższych stanów gotowości bojowej, szkolenia rezerw osobowych, likwidacji klęsk żywiołowych, restrukturyzacji sił zbrojnych, kryzysu, zagrożenia lub wojny lub innych zadań postawionych Zamawiającemu przez organa władzy państwowej), Wykonawca zagwarantuje bezpłatny dowóz towaru oraz zwiększenie ilości i częstotliwości dostaw (przy niezmienności wartości umowy) do miejsc stacjonowania jednostek wojskowych oraz innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostaw we wskazane przez siebie miejsce w odległości do 40 km od granic administracyjnych miast: Torunia lub Inowrocław. 8. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o zmianach, o których mowa w pkt 7, ze wskazaniem ich przyczyny, określeniem wymaganych ilości towaru do poszczególnych Odbiorców, częstotliwości dostaw oraz wskazaniem ewentualnie nowych Odbiorców, z konkretnym wskazaniem dnia, do którego będą zmiany obowiązywały. 9. Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 9.1. Przyjęcie dostaw odbywać się będzie w dni robocze w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 7:00 do 12:00 9.2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia specjalistycznym transportem własnym lub innego przewoźnika zgodnie wymogami rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2006r nr. 171 poz. 1225) i rozporządzenia (WE) nr 852 /2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie higieny środków spożywczych (DZ.U. UE L 139 z 30 kwietnia 2004r, str.1 , Dz.U. UE Polskie wydanie specjalne rozdz.13, t.34); oraz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi; 9.3. Parametry jakościowe, wymiary, wymagany okres przydatności do spożycia oraz inne wymagania Zamawiającego zostały określone w Załączniku nr 1. do SIWZ oraz w Projekcie umowy - Załącznik nr 3. do SIWZ; 9.4. Wykonawca wyładuje przedmiot zamówienia do magazynów Zamawiającego; 9.5. Dostawa - realizacja zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy; 9.6. Parametry jakościowe, wymiary, wymagany okres gwarancji, art. - zostały określone w Załączniku nr 1. do SIWZ. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na warunkach zgodnych z określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1. do SIWZ) oraz we projekcie Umowy - Załącznik nr 6. do SIWZ . 10. Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przedmiotowym postępowaniu w następującym zakresie: 10.1. Zamawiający określił w formularzu ofertowym zakres podstawowy dostaw i zakres przy wykorzystaniu prawa opcji, jednak wartość zamówienia w formularzu odnosi się do ilości jakie Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu w ramach niniejszego postępowania bez zastosowania prawa opcji - czyli do zakresu podstawowego dostaw; 10.2. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia większej ilości towaru w stosunku do przewidywanego zakresu podstawowego, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z prawa opcji i zamówienia dodatkowego towaru, w ramach zawartej umowy, za które Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie niniejszego wyliczone na podstawie cen jednostkowych ujętych w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie; 10.3. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Dostawa pozostałych warzyw dla Garnizonu Inowrocław
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:5. Miejsce realizacji: sukcesywne dostawy realizowane będą do jednostek wojskowych w Inowrocławiu (ul. Jacewska 73 i ul. Dworcowa 56),w ilościach wskazanych każdorazowo przez Odbiorcę w zamówieniu oraz w opakowaniach przewidzianych w umowie - pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy i dokonania zapłaty. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w formie pisemnej zmniejszenia lub zwiększenia przyjętych w umowie ilości, wartości i częstotliwości dostaw, w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia (art. restrukturyzacja sił zbrojnych, zmiany ilości żywionych żołnierzy). Wartością umowy będzie wówczas końcowa wartość faktycznie zrealizowanych dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw przewidzianych w umowie. 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (art. osiągania wyższych stanów gotowości bojowej, szkolenia rezerw osobowych, likwidacji klęsk żywiołowych, restrukturyzacji sił zbrojnych, kryzysu, zagrożenia lub wojny lub innych zadań postawionych Zamawiającemu przez organa władzy państwowej), Wykonawca zagwarantuje bezpłatny dowóz towaru oraz zwiększenie ilości i częstotliwości dostaw (przy niezmienności wartości umowy) do miejsc stacjonowania jednostek wojskowych oraz innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostaw we wskazane przez siebie miejsce w odległości do 40 km od granic administracyjnych miast: Torunia lub Inowrocław. 8. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o zmianach, o których mowa w pkt 7, ze wskazaniem ich przyczyny, określeniem wymaganych ilości towaru do poszczególnych Odbiorców, częstotliwości dostaw oraz wskazaniem ewentualnie nowych Odbiorców, z konkretnym wskazaniem dnia, do którego będą zmiany obowiązywały. 9. Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 9.1. Przyjęcie dostaw odbywać się będzie w dni robocze w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 7:00 do 12:00 9.2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia specjalistycznym transportem własnym lub innego przewoźnika zgodnie wymogami rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2006r nr. 171 poz. 1225) i rozporządzenia (WE) nr 852 /2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie higieny środków spożywczych (DZ.U. UE L 139 z 30 kwietnia 2004r, str.1 , Dz.U. UE Polskie wydanie specjalne rozdz.13, t.34); oraz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi; 9.3. Parametry jakościowe, wymiary, wymagany okres przydatności do spożycia oraz inne wymagania Zamawiającego zostały określone w Załączniku nr 1. do SIWZ oraz w Projekcie umowy - Załącznik nr 3. do SIWZ; 9.4. Wykonawca wyładuje przedmiot zamówienia do magazynów Zamawiającego; 9.5. Dostawa - realizacja zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy; 9.6. Parametry jakościowe, wymiary, wymagany okres gwarancji, art. - zostały określone w Załączniku nr 1. do SIWZ. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na warunkach zgodnych z określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1. do SIWZ) oraz we projekcie Umowy - Załącznik nr 6. do SIWZ . 10. Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przedmiotowym postępowaniu w następującym zakresie: 10.1. Zamawiający określił w formularzu ofertowym zakres podstawowy dostaw i zakres przy wykorzystaniu prawa opcji, jednak wartość zamówienia w formularzu odnosi się do ilości jakie Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu w ramach niniejszego postępowania bez zastosowania prawa opcji - czyli do zakresu podstawowego dostaw; 10.2. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia większej ilości towaru w stosunku do przewidywanego zakresu podstawowego, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z prawa opcji i zamówienia dodatkowego towaru, w ramach zawartej umowy, za które Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie niniejszego wyliczone na podstawie cen jednostkowych ujętych w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie; 10.3. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1, 03221000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Dostawa owoców dla Garnizonu Inowrocław
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:5. Miejsce realizacji: sukcesywne dostawy realizowane będą do jednostek wojskowych w Inowrocławiu (ul. Jacewska 73 i ul. Dworcowa 56),w ilościach wskazanych każdorazowo przez Odbiorcę w zamówieniu oraz w opakowaniach przewidzianych w umowie - pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy i dokonania zapłaty. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w formie pisemnej zmniejszenia lub zwiększenia przyjętych w umowie ilości, wartości i częstotliwości dostaw, w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia (art. restrukturyzacja sił zbrojnych, zmiany ilości żywionych żołnierzy). Wartością umowy będzie wówczas końcowa wartość faktycznie zrealizowanych dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw przewidzianych w umowie. 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (art. osiągania wyższych stanów gotowości bojowej, szkolenia rezerw osobowych, likwidacji klęsk żywiołowych, restrukturyzacji sił zbrojnych, kryzysu, zagrożenia lub wojny lub innych zadań postawionych Zamawiającemu przez organa władzy państwowej), Wykonawca zagwarantuje bezpłatny dowóz towaru oraz zwiększenie ilości i częstotliwości dostaw (przy niezmienności wartości umowy) do miejsc stacjonowania jednostek wojskowych oraz innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostaw we wskazane przez siebie miejsce w odległości do 40 km od granic administracyjnych miast: Torunia lub Inowrocław. 8. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o zmianach, o których mowa w pkt 7, ze wskazaniem ich przyczyny, określeniem wymaganych ilości towaru do poszczególnych Odbiorców, częstotliwości dostaw oraz wskazaniem ewentualnie nowych Odbiorców, z konkretnym wskazaniem dnia, do którego będą zmiany obowiązywały. 9. Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 9.1. Przyjęcie dostaw odbywać się będzie w dni robocze w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 7:00 do 12:00 9.2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia specjalistycznym transportem własnym lub innego przewoźnika zgodnie wymogami rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2006r nr. 171 poz. 1225) i rozporządzenia (WE) nr 852 /2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie higieny środków spożywczych (DZ.U. UE L 139 z 30 kwietnia 2004r, str.1 , Dz.U. UE Polskie wydanie specjalne rozdz.13, t.34); oraz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi; 9.3. Parametry jakościowe, wymiary, wymagany okres przydatności do spożycia oraz inne wymagania Zamawiającego zostały określone w Załączniku nr 1. do SIWZ oraz w Projekcie umowy - Załącznik nr 3. do SIWZ; 9.4. Wykonawca wyładuje przedmiot zamówienia do magazynów Zamawiającego; 9.5. Dostawa - realizacja zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy; 9.6. Parametry jakościowe, wymiary, wymagany okres gwarancji, art. - zostały określone w Załączniku nr 1. do SIWZ. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na warunkach zgodnych z określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1. do SIWZ) oraz we projekcie Umowy - Załącznik nr 6. do SIWZ . 10. Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przedmiotowym postępowaniu w następującym zakresie: 10.1. Zamawiający określił w formularzu ofertowym zakres podstawowy dostaw i zakres przy wykorzystaniu prawa opcji, jednak wartość zamówienia w formularzu odnosi się do ilości jakie Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu w ramach niniejszego postępowania bez zastosowania prawa opcji - czyli do zakresu podstawowego dostaw; 10.2. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia większej ilości towaru w stosunku do przewidywanego zakresu podstawowego, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z prawa opcji i zamówienia dodatkowego towaru, w ramach zawartej umowy, za które Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie niniejszego wyliczone na podstawie cen jednostkowych ujętych w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie; 10.3. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1, 03222110-7, 03222200-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


drukuj ogłoszenie