Ogłoszenie

Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla 45 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w pomieszczeniach wynajmowanych od DPS.

wielkopolskie, Września

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540249431-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-11-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-300 Września
Ulica
ul. Szkolna
Nr telefonu
614 360 798
Email
sekretariat@dpswrzesnia.pl
Strona www
www.bip.wrzesnia.powiat.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540249431-N-2019 z dnia 19-11-2019 r.
Września:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 620893-N-2019
Data: 13/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dom Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 63970216700000, ul. ul. Szkolna  25, 62-300  Września, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 360 798, e-mail sekretariat@dpswrzesnia.pl, faks 614 360 798.
Adres strony internetowej (url): www.bip.wrzesnia.powiat.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: a) gdy wykaże się należytym wykonywaniem co najmniej 1 usługi trwającej minimum 12 miesięcy, polegającej na przygotowywaniu całodziennego wyżywienia lub żywieniu zbiorowym (wykaz usług) b) gdy wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, (wykaz osób). Wykonawca musi zatrudniać dietetyka z co najmniej 3 letnim stażem pracy i z wykształceniem dającym kwalifikacje do pracy w zawodzie dietetyka. Wykonawca zapewnia, że pracownicy będący cudzoziemcami potrafią biegle porozumiewać się w języku polskim.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: a) gdy wykaże się należytym wykonywaniem w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 usługi trwającej minimum 12 miesięcy, polegającej na przygotowywaniu całodziennego wyżywienia lub żywieniu zbiorowym, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. b) gdy wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca musi zatrudniać dietetyka z co najmniej 3 letnim stażem pracy i z wykształceniem dającym kwalifikacje do pracy w zawodzie dietetyka. Wykonawca zapewnia, że pracownicy będący cudzoziemcami potrafią biegle porozumiewać się w języku polskim.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: do ofert należy dołączyć: a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. , b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. c) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 200.000,00 zł.
W ogłoszeniu powinno być: do ofert należy dołączyć: a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. , b) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. c) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 200.000,00 zł.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-11-21, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-11-25, godzina: 09:00,

 
drukuj ogłoszenie