Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie oglasza konkurs ofert na budowę budynku mieszkalnego

mazowieckie, Legionowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
inne
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
31-01-2020
Numer ogłoszenia
33981211
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-120 Legionowo
Ulica
Jagiellońska
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA W LEGIONOWIE

SzczegółyOGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie
05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 11
tel. 0-22-774-30-65, 0-22-774-51-52 wew. 1134
godziny pracy jak na stronie internetowej http://www.legionowodom.pl
ogłasza konkurs ofert na budowę:
- budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Sobieskiego róg Husarskiej w Legionowie na działce ew. nr 136 obr. 66 w Legionowie, o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej 1 485,92 m2, powierzchni użytkowej usług 486,87 m2, powierzchni użytkowej całkowitej 3 688,63 m2,
zakres wykonania obejmuje także rozbiórkę istniejącego budynku blaszanego i murowanego,
zakres wykonania robót wykończeniowych określa się jako tzw. deweloperski;
- budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Norwida w Legionowie na działce ew. nr 346, 348, 349 obr. 65 w Legionowie, o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej 1 493,27 m2, powierzchni użytkowej całkowitej 2 883,95 m2,
zakres wykonania obejmuje także rozbiórkę istniejącego budynku murowanego,
zakres wykonania robót wykończeniowych określa się jako tzw. deweloperski.
Szczegółowych informacji udziela Dział Inwestycyjny Spółdzielni - pokój nr 13.
Materiały informacyjne dostępne są w Dziale Inwestycyjnym Spółdzielni od dnia 13.01.2020 r.
Rozpatrywane będą oferty Oferentów, którzy pobiorą materiały informacyjne /płyta CD/ i zostaną zarejestrowani w Dziale Inwestycyjnym.
Oferent może sporządzić ofertę na budowę tylko jednego z ww. budynków, Oferent nie jest zobowiązany do sporządzenia oferty na budowę dwóch ww. budynków.
Dokumentacja projektowa w wersji papierowej do wglądu i ewentualnego sporządzenia odpłatnych kserokopii potrzebnych oferentowi fragmentów dokumentacji znajduje się
w dziale jak wyżej.
Oferent obowiązany jest sporządzić szczegółowe kosztorysy ofertowe oraz przygotować tabele elementów scalonych ułatwiających etapowe rozliczanie budowy. Oferent odpowiada za kompletność wyceny.
Przewidywany okres wykonania robót budowlanych: 15.04.2020 r. - 31.12.2021 r.
Żądany okres rękojmi i gwarancji - 60 miesięcy.
Dla przedstawienia obrazu firmy należy podać jej historię, referencje, oraz zaświadczenia o ewentualnym zadłużeniu lub ich braku w ZUS, Urzędzie Skarbowym, bankach.
OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Spółdzielni lub przesłać pocztą w terminie do dnia 31.01.2020 r. do godz. 15.00.
Rozstrzygniecie postępowania ofertowego, bez udziału zainteresowanych nastąpi
w terminie kolejnych 3 tygodni.
Spółdzielnia nie zwraca złożonych ofert ani poniesionych kosztów.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
Zarząd Spółdzielni
33981211
drukuj ogłoszenie