Ogłoszenie

Dostawa środków dezynfekcyjnych

wielkopolskie, Słupca

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540011183-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
20-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-400 Słupca
Ulica
ul. Traugutta
Nr telefonu
632 752 300
Email
spzoz@slupca.com
Strona www
www.szpital.slupca.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540011183-N-2020 z dnia 20-01-2020 r.
Słupca:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 502901-N-2020
Data: 15/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, Krajowy numer identyfikacyjny 30662100000000, ul. ul. Traugutta  7, 62-400  Słupca, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 752 300, e-mail spzoz@slupca.com, faks 632 752 116.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.slupca.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Dostawa środków zgrupowana jest w 8 pakietach zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Każda ze wskazanych poniżej części Zamówienia określana będzie dalej mianem "Pakietu". Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych na poszczególne Pakiety. Pakiet nr I - Preparaty do mycia i dezynfekcji narzędzi. Pakiet nr II - Preparaty do mycia i dezynfekcji sprzętu endoskopowego. Pakiet nr III - Preparaty do dezynfekcji rąk, skóry, błon śluzowych i mycia ciała pacjentów. Pakiet nr IV - Preparaty do dezynfekcji powierzchni i powierzchni sprzętu medycznego. Pakiet nr V - Preparat do profesjonalnych myjek dezynfektorów do kaczek i basenów szpitalnych. Pakiet VI - Środek pielęgnacyjny w aerozolu do narzędzi chirurgicznych. Pakiet VII - Środek do leczenia ran. Pakiet VIII - Preparaty myjąco - pielęgnacyjne. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: Dostawa środków zgrupowana jest w 9 pakietach zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Każda ze wskazanych poniżej części Zamówienia określana będzie dalej mianem "Pakietu". Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych na poszczególne Pakiety. Pakiet nr I - Preparaty do mycia i dezynfekcji narzędzi. Pakiet nr II - Preparaty do mycia i dezynfekcji sprzętu endoskopowego. Pakiet nr III - Preparaty do dezynfekcji rąk, skóry, błon śluzowych i mycia ciała pacjentów. Pakiet nr IV - Preparaty do dezynfekcji powierzchni i powierzchni sprzętu medycznego. Pakiet nr V - Preparat do profesjonalnych myjek dezynfektorów do kaczek i basenów szpitalnych. Pakiet VI - Środek pielęgnacyjny w aerozolu do narzędzi chirurgicznych. Pakiet VII - Środek do leczenia ran. Pakiet VIII - Preparaty myjąco - pielęgnacyjne. Pakiet IX - Chusteczki do dezynfekcji. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I
Punkt: INFORMACJE DOTYCZĄCE OFRET CZĘŚCIOWYCH
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 9 Nazwa: Chusteczki do dezynfekcji 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Chusteczki do dezynfekcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Czas dostawy 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
drukuj ogłoszenie