Ogłoszenie

Nadzór nad modernizacją bazy danych EGiB w ramach projektu "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego...

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540011045-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
20-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-211 Kielce
Ulica
ul. Wrzosowa
Nr telefonu
41 200 12 00
Email
zamowienia@powiat.kielce.pl
Strona www
http://bip.powiat.kielce.pl/main/index.html

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540011045-N-2020 z dnia 20-01-2020 r.
Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 502230-N-2020
Data: 2020-01-13
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 29100937200000, ul. ul. Wrzosowa  44, 25-211  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 200 12 00, e-mail zamowienia@powiat.kielce.pl, faks 41 200 12 10.
Adres strony internetowej (url): http://bip.powiat.kielce.pl/main/index.html
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-21, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-24, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: