Ogłoszenie

Remont i przebudowa zabytkowego pałacu w Sicinach na cele społeczne ? utworzenie domu pomocy społecznej w systemie zaprojektuj i wybuduj.

dolnośląskie, Niechlów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540010790-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
20-01-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
56-215 Niechlów
Ulica
ul. Głogowska
Nr telefonu
655 435 688
Email
niechlow@zgwrp.org.pl
Strona www
www.niechlow.biuletyn.net

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540010790-N-2020 z dnia 20-01-2020 r.
Niechlów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 503848-N-2020
Data: 17.01.2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Niechlów, Krajowy numer identyfikacyjny 41105063000000, ul. ul. Głogowska  31, 56-215  Niechlów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 655 435 688, e-mail niechlow@zgwrp.org.pl, faks 0-65 5435814.
Adres strony internetowej (url): www.niechlow.biuletyn.net
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.niechlow.biuletyn.net
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-01-28, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-02-5, godzina: 11:00

 
drukuj ogłoszenie