Ogłoszenie

Ubezpieczenie mienia w tym sprzętu elektronicznego.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540012176-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-902 Warszawa
Ulica
ul. Wiejska
Nr telefonu
22 695 21 30
Email
zamowienia.co@prezydent.pl
Strona www
www.co.kprp.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540012176-N-2020 z dnia 21-01-2020 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 503112-N-2020
Data: 15/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 14273498200000, ul. ul. Wiejska  10, 00-902  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 695 21 30, e-mail zamowienia.co@prezydent.pl, faks 22 695 21 33.
Adres strony internetowej (url): www.co.kprp.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.1)
W ogłoszeniu jest: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: aa. posiadać ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w grupach ubezpieczeń, do których odnosi się zamówienie; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz polegających na zasobach innych podmiotów Zamawiający za spełnienie warunku uzna sytuację, gdy każdy z nich spełnia ww. warunek; bb. być wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile wymóg taki wynika z odrębnych przepisów lub do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę, określonych w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE, lub spełniać inne wymogi określone w tym załączniku. Informacje dodatkowe
W ogłoszeniu powinno być: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: aa. posiadać ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w grupach ubezpieczeń, do których odnosi się zamówienie; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający za spełnienie warunku uzna sytuację, gdy każdy z nich spełnia ww. warunek; bb. być wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile wymóg taki wynika z odrębnych przepisów lub do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę, określonych w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE, lub spełniać inne wymogi określone w tym załączniku. Informacje dodatkowe

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-29, godzina: 13:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-30, godzina: 13:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: