Ogłoszenie

Dostawy odzieży medycznej

śląskie, Piekary Śląskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540012000-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Bytomska
Nr telefonu
323 934 100
Email
przatarg@urazowka.piekary.pl
Strona www
http://www.urazowka.piekary.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540012000-N-2020 z dnia 21-01-2020 r.
Piekary Śląskie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 501425-N-2020
Data: 09/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba, Krajowy numer identyfikacyjny 86830700000000, ul. ul. Bytomska  62, 41-940  Piekary Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 934 100, e-mail przatarg@urazowka.piekary.pl, faks 323 934 141.
Adres strony internetowej (url): http://www.urazowka.piekary.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odzieży medycznej szczegółowo opisanych w załącznikach: a) nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik cenowy); b) nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowne. Przedmiot zamówienia podzielono na 7 części dalej zwane "Pakietami". Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich całych części.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odzieży medycznej szczegółowo opisanych w załącznikach: a) nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik cenowy); b) nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowne. Przedmiot zamówienia podzielono na 10 części dalej zwane "Pakietami". Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich całych części.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: W celu sprawdzenia wymagań, opisanych w załączniku nr 4 do SIWZ, zamawiający wymaga złożenia: - katalogi /strony katalogów z których wynika zgodność z wymogami opisanymi w siwz.
W ogłoszeniu powinno być: 7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. W celu potwierdzenia wymagań, opisanych w załączniku nr 4 do SIWZ, Zamawiający w ramach Pakietów od nr 1 do nr 10 dla każdej pozycji, wymaga złożenia: - katalogi /strony katalogów* z których wynika zgodność opisu oferowanego produktu z wymogami opisanymi w SIWZ w Załączniku nr 4, - próbkę* - 1 szt. oferowanego produktu dla wszystkich rozmiarów. *należy opisać podając nr Pakietu i nr pozycji

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: ) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-23, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: ) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-29, godzina: 09:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odzieży medycznej szczegółowo opisanych w załącznikach: a) nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik cenowy); b) nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowne. Pakiet nr 2 zawiera 3 pozycje. PAKIET 2 każde opakowanie musi posiadać oznaczenie nazwy produktu, kodu produktu jeżeli taki istnieje, nazwy podmiotu odpowiedzialnego, serii, daty ważności, wymaga się dostarczenia próbek produktów PAKIET 2 fartuchy po sterylizacji muszą spełniać wymogi normy EN 13795-1-3 dla fartuchów chirurgicznych na opakowaniu jednostkowym produktów sterylnych musi znajdować się podwójna samoprzylepna etykieta z nr katalogowym, datą ważności, numerem serii minimalne wymiary fartucha sterylnego w rozmiarze XXL - długość środkowa - min.148cm , szerokośc na dole - min. 174cm, długość od najwyższego punku ramienia -min. 154cm, długość rękawa bez mankietu - min. 85 cm, szerokość mankietu min. 16cm ( czyli obwód min. 32cm), klatka piersiowa - min. 75cm ( czyli obwód minimum 150cm), szerokość rękawa na wysokości łokcia min. 22 cm ( czyli obwód min. 44cm)
W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odzieży medycznej szczegółowo opisanych w załącznikach: a) nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik cenowy); b) nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowne. Pakiet nr 2 zawiera 1 pozycję. PAKIET 2 każde opakowanie musi posiadać oznaczenie nazwy produktu, kodu produktu jeżeli taki istnieje, nazwy podmiotu odpowiedzialnego, serii, daty ważności, wymaga się dostarczenia próbek produktów PAKIET 2 fartuchy po sterylizacji muszą spełniać wymogi normy EN 13795-1-3 dla fartuchów chirurgicznych na opakowaniu jednostkowym produktów sterylnych musi znajdować się podwójna samoprzylepna etykieta z nr katalogowym, datą ważności, numerem serii minimalne wymiary fartucha sterylnego w rozmiarze XXL - długość środkowa - min.148cm , szerokośc na dole - min. 174cm, długość od najwyższego punku ramienia -min. 154cm, długość rękawa bez mankietu - min. 85 cm, szerokość mankietu min. 16cm ( czyli obwód min. 32cm), klatka piersiowa - min. 75cm ( czyli obwód minimum 150cm), szerokość rękawa na wysokości łokcia min. 22 cm ( czyli obwód min. 44cm)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odzieży medycznej szczegółowo opisanych w załącznikach: a) nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik cenowy); b) nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowne. Pakiet nr 4 zawiera 3 pozycje. PAKIET 4 każde opakowanie musi posiadać oznaczenie nazwy produktu, kodu produktu jeżeli taki istnieje, nazwy podmiotu odpowiedzialnego, serii, daty ważności, wymaga się dostarczenia próbek produktów
W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odzieży medycznej szczegółowo opisanych w załącznikach: a) nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik cenowy); b) nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowne. Pakiet nr 4 zawiera 2 pozycje. PAKIET 4 każde opakowanie musi posiadać oznaczenie nazwy produktu, kodu produktu jeżeli taki istnieje, nazwy podmiotu odpowiedzialnego, serii, daty ważności, wymaga się dostarczenia próbek produktów

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8
Punkt: 1-6
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odzieży medycznej szczegółowo opisanych w załącznikach: a) nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik cenowy); b) nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowne. Pakiet nr 8 zawiera 1 pozycję. PAKIET 8 każde opakowanie musi posiadać oznaczenie nazwy produktu, kodu produktu jeżeli taki istnieje, nazwy podmiotu odpowiedzialnego, serii, daty ważności, wymaga się dostarczenia próbek produktów 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33199000-0, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin płatności 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9
Punkt: 1-6
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odzieży medycznej szczegółowo opisanych w załącznikach: a) nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik cenowy); b) nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowne. Pakiet nr 9 zawiera 1 pozycję. PAKIET 9 każde opakowanie musi posiadać oznaczenie nazwy produktu, kodu produktu jeżeli taki istnieje, nazwy podmiotu odpowiedzialnego, serii, daty ważności, wymaga się dostarczenia próbek produktów 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33199000-0, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin płatności 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: Część nr: 10 Nazwa: Pakiet nr 10
Punkt: 1-6
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 10 Nazwa: Pakiet nr 10 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odzieży medycznej szczegółowo opisanych w załącznikach: a) nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik cenowy); b) nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowne. Pakiet nr 10 zawiera 1 pozycję. PAKIET 10 każde opakowanie musi posiadać oznaczenie nazwy produktu, kodu produktu jeżeli taki istnieje, nazwy podmiotu odpowiedzialnego, serii, daty ważności, wymaga się dostarczenia próbek produktów 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33199000-0, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin płatności 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
drukuj ogłoszenie