Ogłoszenie

Przebudowa ulicy Słowików w Chorzowie

śląskie, Chorzów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540011884-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
41-500 Chorzów
Ulica
ul. Bałtycka
Nr telefonu
32 2411270
Email
sekretariat@mzuim.chorzow.eu
Strona www
www.mzuim.chorzow.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540011884-N-2020 z dnia 21-01-2020 r.
Chorzów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 501280-N-2020
Data: 10/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Krajowy numer identyfikacyjny 00016624900000, ul. ul. Bałtycka  8 A, 41-500  Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2411270, e-mail sekretariat@mzuim.chorzow.eu, faks 32 2414060.
Adres strony internetowej (url): www.mzuim.chorzow.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: a) potencjał techniczny: Wykonawca powinien dysponować co najmniej następującym sprzętem: 1) koparko ładowarką - minimalna ilość 1 szt. 2) koparką "obrotową" samojezdną - minimalna ilość 1 szt. 3) samochodem skrzyniowym lub samowyładowczym - minimalna ilość 2 szt. 4) podnośnikiem samochodowym - minimalna ilość 1 szt. 5) walcem statycznym samojezdnym - minimalna ilość 1 szt. 6) walcem wibracyjnym samojezdnym - minimalna ilość 1 szt. 7) zagęszczarką - minimalna ilość 2 szt. 8) ubijakiem spalinowym - minimalna ilość 2 szt. 9) sprężarką powietrzną spalinową - minimalna ilość 2 szt. 10) skrapiarką do bitumu - minimalna ilość 1 szt. 11) rozkładarką mas bitumicznych o szerokości roboczej min. 2 m - minimalna ilość 1 szt. b) kadra techniczna: Wykonawca musi dysponować następującymi osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje i posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń: - kierownik budowy - 1 osoba - wymagane uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, - kierownik robót - 1 osoba - wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - kierownik robót - 1 osoba - wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, - brygadzista - minimum 2 osoby - wymagane wykształcenie zawodowe lub średnie o profilu drogowym lub budowlanym, oraz doświadczenie zawodowe - min. 2 letnie w zakresie robót drogowych; - pracownicy fizyczni - minimum 8 osób - wymagane doświadczenie zawodowe - min. 2 letnie w zakresie robót drogowych. Uwaga: Zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy - Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w Art. 12 ust.1 ustawy - Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008r. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierowników budowy/robót poszczególnych branż wymienionych powyżej, pod warunkiem wykazania się niezbędnymi uprawnieniami dla każdej z branż z osobna (z zastrzeżeniem, że jedna osoba może pełnić funkcję maksymalnie dwóch kierowników). c) Doświadczenie zawodowe: Wykonawca winien posiadać doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone wraz z załączeniem dowodów dla niżej wymaganych ilości zrealizowanych robót budowlanych: 1) co najmniej 2 roboty budowlane potwierdzone dowodami, w ramach których wykonano nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych o powierzchni minimum 2 000,00 m2 każde; Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: 1. warunek określony w pkt. a spełniają łącznie, 2. warunek określony w pkt. b spełniają łącznie, 3. warunek określony w pkt. c spełniają łącznie. Uwaga: Przeliczenie wartości robót budowlanych, usług oraz innych wartości zawartych w ofercie, podanych w innych walutach niż PLN nastąpi wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
W ogłoszeniu powinno być: a) potencjał techniczny: Wykonawca powinien dysponować co najmniej następującym sprzętem: 1) koparko ładowarką - minimalna ilość 1 szt. 2) koparką "obrotową" samojezdną - minimalna ilość 1 szt. 3) samochodem skrzyniowym lub samowyładowczym - minimalna ilość 2 szt. 4) walcem statycznym samojezdnym - minimalna ilość 1 szt. 5) walcem wibracyjnym samojezdnym - minimalna ilość 1 szt. 6) zagęszczarką - minimalna ilość 2 szt. 7) ubijakiem spalinowym - minimalna ilość 2 szt. 8) sprężarką powietrzną spalinową - minimalna ilość 2 szt. 9) skrapiarką do bitumu - minimalna ilość 1 szt. 10) rozkładarką mas bitumicznych o szerokości roboczej min. 2 m - minimalna ilość 1 szt. b) kadra techniczna: Wykonawca musi dysponować następującymi osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje i posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń: - kierownik budowy - 1 osoba - wymagane uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, - kierownik robót - 1 osoba - wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - kierownik robót - 1 osoba - wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, - brygadzista - minimum 2 osoby - wymagane wykształcenie zawodowe lub średnie o profilu drogowym lub budowlanym, oraz doświadczenie zawodowe - min. 2 letnie w zakresie robót drogowych; - pracownicy fizyczni - minimum 8 osób - wymagane doświadczenie zawodowe - min. 2 letnie w zakresie robót drogowych. Uwaga: Zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy - Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w Art. 12 ust.1 ustawy - Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008r. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierowników budowy/robót poszczególnych branż wymienionych powyżej, pod warunkiem wykazania się niezbędnymi uprawnieniami dla każdej z branż z osobna (z zastrzeżeniem, że jedna osoba może pełnić funkcję maksymalnie dwóch kierowników). c) Doświadczenie zawodowe: Wykonawca winien posiadać doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone wraz z załączeniem dowodów dla niżej wymaganych ilości zrealizowanych robót budowlanych: 1) co najmniej 2 roboty budowlane potwierdzone dowodami, w ramach których wykonano nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych o powierzchni minimum 2 000,00 m2 każde; Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: 1. warunek określony w pkt. a spełniają łącznie, 2. warunek określony w pkt. b spełniają łącznie, 3. warunek określony w pkt. c spełniają łącznie. Uwaga: Przeliczenie wartości robót budowlanych, usług oraz innych wartości zawartych w ofercie, podanych w innych walutach niż PLN nastąpi wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

 
drukuj ogłoszenie