Ogłoszenie

warmińsko-mazurskie, Gołdap

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540011501-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-01-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
19-500 Gołdap
Ulica
Plac Zwycięstwa
Nr telefonu
876 156 000
Email
jolanta.sztabinska@goldap.pl
Strona www
www.goldap.pl, http://bip.goldap.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540011501-N-2020 z dnia 21-01-2020 r.
Gołdap:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 502363-N-2020
Data: 13/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Gołdap, Krajowy numer identyfikacyjny 79067123100000, ul. Plac Zwycięstwa  14, 19-500  Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 876 156 000, e-mail jolanta.sztabinska@goldap.pl, faks 876 150 800.
Adres strony internetowej (url): www.goldap.pl, http://bip.goldap.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: Dotyczy części 1 Wykonawca spełni warunek jeżeli złoży oświadczenie o którym mowa w Rozdziale III, pkt. III.3, ppkt. 1 niniejszej SIWZ. oraz wykaże: - dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności. Zamawiający dopuszcza odpowiadające ww. uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych lub działalności, o których mowa w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 poz. 2272) z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum 1 usługi polegającej na świadczeniu nadzoru inwestorskiego dla inwestycji polegającej na budowie/przebudowie drogi gminnej lub wyższej kategorii o wartości robót min. 1,5 mln zł brutto. (Droga w rozumieniu ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) Dotyczy części 2 Wykonawca spełni warunek jeżeli złoży oświadczenie o którym mowa w Rozdziale III, pkt. III.3, ppkt. 1 niniejszej SIWZ. oraz wykaże: - dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności. Zamawiający dopuszcza odpowiadające ww. uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych lub działalności, o których mowa w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 poz. 2272) z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum 1 usługi polegającej na świadczeniu nadzoru inwestorskiego dla inwestycji polegającej na budowie/przebudowie drogi gminnej lub wyższej kategorii o wartości robót min. 1,5 mln zł brutto. (Droga w rozumieniu ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.)
W ogłoszeniu powinno być: Dotyczy części 1 Wykonawca spełni warunek jeżeli złoży oświadczenie o którym mowa w Rozdziale III, pkt. III.3, ppkt. 1 niniejszej SIWZ. oraz wykaże: -dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności. Zamawiający dopuszcza odpowiadające ww. uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych lub działalności, o których mowa w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 poz. 2272) z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum 1 usługi polegającej na świadczeniu nadzoru inwestorskiego dla inwestycji polegającej na budowie/przebudowie drogi gminnej lub wyższej kategorii o wartości robót min. 1,5 mln zł brutto. (Droga w rozumieniu ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) Dotyczy części 2 Wykonawca spełni warunek jeżeli złoży oświadczenie o którym mowa w Rozdziale III, pkt. III.3, ppkt. 1 niniejszej SIWZ. oraz wykaże: -dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności. Zamawiający dopuszcza odpowiadające ww. uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych lub działalności, o których mowa w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 poz. 2272) z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum 1 usługi polegającej na świadczeniu nadzoru inwestorskiego dla inwestycji polegającej na budowie/przebudowie drogi gminnej lub wyższej kategorii o wartości robót min. 1,5 mln zł brutto. (Droga w rozumieniu ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-01-21, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-01-23, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie