Ogłoszenie

Rozbudowa systemu SAP i budowa systemu oddymiania w DSU SŁONECZKO

zachodniopomorskie, Kołobrzeg

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540013883-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
78-100 Kołobrzeg
Ulica
ks. Piotra Ściegiennego
Nr telefonu
943 548 802
Email
m.zasada@uzdrowisko.kolobrzeg.pl
Strona www
www.uzdrowisko.kolobrzeg.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540013883-N-2020 z dnia 23-01-2020 r.
Kołobrzeg:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 504858-N-2020
Data: 21/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna, Krajowy numer identyfikacyjny 28817100000000, ul. ks. Piotra Ściegiennego  1, 78-100  Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 548 802, e-mail m.zasada@uzdrowisko.kolobrzeg.pl, faks 94 35 225 16.
Adres strony internetowej (url): www.uzdrowisko.kolobrzeg.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie umowy, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (wartość netto minimum 200.000,00 zł), potwierdzonej referencjami, podpisanymi przez upoważnionego przedstawiciela zlecającego, zadanie musi dotyczyć wykonania systemu SAP oraz systemu oddymiania.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie umowy, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (wartość netto minimum 200.000,00 zł), potwierdzonej referencjami, podpisanymi przez upoważnionego przedstawiciela zlecającego, zadanie musi dotyczyć wykonania systemu SAP oraz systemu oddymiania. Zamawiający dopuszcza przedstawienie referencji wystawionych na "budowę/przebudowę/modernizację SAP" w kwocie minimum 200tys netto lub wyższej

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-03-30
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-04-30

 
drukuj ogłoszenie