Ogłoszenie

śląskie, Bielsko-Biała

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540013855-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Lipnicka
Nr telefonu
33 499 06 02
Email
przetargi@zgm.eu
Strona www
www.zgm.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540013855-N-2020 z dnia 23-01-2020 r.
Bielsko-Biała:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 503812-N-2020
Data: 17/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Krajowy numer identyfikacyjny 07001907700000, ul. Lipnicka  26, 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 499 06 02, e-mail przetargi@zgm.eu, faks 33 499 06 02; 499 06 11.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-27, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-30, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: