Ogłoszenie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na organizację informacyjnej konferencji dla...

pomorskie, Gdynia

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540013737-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-337 Gdynia
Ulica
ul. Rotterdamska
Nr telefonu
58 6274036
Email
przetargi@port.gdynia.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540013737-N-2020 z dnia 23-01-2020 r.
Gdynia:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 503573-N-2020
Data: 16/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 19192057700000, ul. ul. Rotterdamska  9, 81-337  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6274036, e-mail przetargi@port.gdynia.pl, faks 58 6274578.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.4)
W ogłoszeniu jest: Tak Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Tak Informacje dodatkowe: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oświadczeń lub dokumentów odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty, oświadczenia lub dokumenty sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej https://port-gdynia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html (dalej: Platforma). Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub w przepisach o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej należy przez to rozumieć także Platformę. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą środka komunikacji elektronicznej w postaci poczty elektronicznej jedynie w zakresie wyjaśnień oraz zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy LOGINTRADE (Instrukcja obsługi dla wykonawcy stanowi załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: Tak Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Tak Informacje dodatkowe: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oświadczeń lub dokumentów odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty, oświadczenia lub dokumenty sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. lub w formie skanów (kopii) dokumentów analogowych (papierowych) opatrzonych ręcznym podpisem. W przypadku oferty składanej jako skan dokumentu analogowego Wykonawca zobowiązany będzie przekazać oryginał oferty (już po otwarciu ofert w formie elektronicznej) jeżeli jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza lub na każde wezwanie Zamawiającego. 2.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej https://port-gdynia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html (dalej: Platforma). Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub w przepisach o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej należy przez to rozumieć także Platformę. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą środka komunikacji elektronicznej w postaci poczty elektronicznej jedynie w zakresie wyjaśnień oraz zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy LOGINTRADE (Instrukcja obsługi dla wykonawcy stanowi załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: