Ogłoszenie

podlaskie, Łomża

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540013582-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
18-404 Łomża
Ulica
Al. Piłsudskiego
Nr telefonu
864 733 610
Email
przetargi@szpital-lomza.pl
Strona www
www.szpital-lomza.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540013582-N-2020 z dnia 23-01-2020 r.
Łomża:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 626376-N-2019
Data: 22/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 45066502400000, ul. Al. Piłsudskiego  11, 18-404  Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 864 733 610, e-mail przetargi@szpital-lomza.pl, faks 864 733 210.
Adres strony internetowej (url): www.szpital-lomza.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-27 Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 2019-12-27
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-05-15 Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 2020-05-15

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-10, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-03, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie