Ogłoszenie

Sukcesywne dostawy testów diagnostycznych, zestawów odczynnikowych, podłozy i barwników oraz materiałów do wykonywania badań z zakresu...

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540013453-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
ul. Monte Cassino
Nr telefonu
166 775 065
Email
dzp@wszp.pl
Strona www
www.wszp.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540013453-N-2020 z dnia 23-01-2020 r.
Przemyśl:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 502420-N-2020
Data: 14/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Krajowy numer identyfikacyjny 31468400000000, ul. ul. Monte Cassino  18, 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 775 065, e-mail dzp@wszp.pl, faks 166 775 064.
Adres strony internetowej (url): www.wszp.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Wykonawca oświadcza, że ceny jednostkowe netto w ciągu całego okresu trwania umowy są niezmienne. 2. Na podstawie art. 144 ust.1 ustawy "Prawo zamówień publicznych", Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą polegającej na: 2.1 możliwości zmiany cen wyłącznie w przypadku: a). zmiany stawki podatku VAT, przy czym w przypadku wzrostu stawki podatku VAT lub jej obniżenia zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian; b). zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz; c). zmian cen jednostkowych przedmiotu umowy w wyniku ich obniżenia przez Wykonawcę z uwagi na wprowadzenie nowego cennika lub promocji. 2.2 możliwości wydłużenia terminu obowiązywania niniejszej umowy wyłącznie w przypadku: a). nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji mniejszej ilości zamówień - zmiana umowy wymaga aneksu. 3. Zmiany wymienione w ust. 2.1 lit. a i b następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania zmienionych stawek. 4. O zmianie stawki, o której mowa w ust. 2.1 lit. a, b i c Wykonawca niezwłocznie zawiadomi pisemnie Zamawiającego. 5. Dopuszcza się możliwość zmiany dotychczas zaoferowanego produktu na inny nowszej generacji, lub o lepszych parametrach niż określone w załączniku nr 1 do umowy, przy zachowaniu dotychczasowej ceny jednostkowej brutto, za uprzednią pisemną akceptacją Zamawiającego. 6. Na podstawie art. 142 ust 5 ustawy "Prawo zamówień publicznych" o ile umowa została zawarta na okres powyżej 12 miesięcy zamawiający przewiduje także możliwość dokonania zmiany w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą polegającej na zmianie: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na pod-stawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Wykonawca oświadcza, że ceny jednostkowe netto w ciągu całego okresu trwania umowy są niezmienne. 2. Na podstawie art. 144 ust.1 ustawy "Prawo zamówień publicznych", Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą polegającej na: 2.1 możliwości zmiany cen wyłącznie w przypadku: a). zmiany stawki podatku VAT, przy czym w przypadku wzrostu stawki podatku VAT lub jej obniżenia zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian; b). zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz; c). zmian cen jednostkowych przedmiotu umowy w wyniku ich obniżenia przez Wykonawcę z uwagi na wprowadzenie nowego cennika lub promocji. 2.2 możliwości wydłużenia terminu obowiązywania niniejszej umowy wyłącznie w przypadku: a). nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji mniejszej ilości zamówień - zmiana umowy wymaga aneksu. 3. Zmiany wymienione w ust. 2.1 lit. a i b następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania zmienionych stawek. 4. O zmianie stawki, o której mowa w ust. 2.1 lit. a, b i c Wykonawca niezwłocznie zawiadomi pisemnie Zamawiającego. 5. Dopuszcza się możliwość zmiany dotychczas zaoferowanego produktu na inny nowszej generacji, lub o lepszych parametrach niż określone w załączniku nr 1 do umowy, przy zachowaniu dotychczasowej ceny jednostkowej brutto, za uprzednią pisemną akceptacją Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zmianę produktu, producenta sprzętu lub zmianę produktu w przypadku przejściowych trudności w dostępności produktu, na produkt równoważny - przy zachowaniu dotychczasowej ceny jednostkowej brutto, za uprzednią pisemną akceptacją Zamawiającego. 6. Na podstawie art. 142 ust 5 ustawy "Prawo zamówień publicznych" o ile umowa została zawarta na okres powyżej 12 miesięcy zamawiający przewiduje także możliwość dokonania zmiany w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą polegającej na zmianie: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na pod-stawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-28, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-29, godzina: 11:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: