Ogłoszenie

SUKCESYWNE USŁUGI DRUKU DLA ASP WE WROCŁAWIU

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540014753-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
24-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-156 Wrocław
Ulica
pl. Polski
Nr telefonu
713 438 031
Email
przetargi@asp.wroc.pl
Strona www
www.asp.wroc.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540014753-N-2020 z dnia 24-01-2020 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 504607-N-2020
Data: 21/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 27581400000000, ul. pl. Polski  3/4, 50-156  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 438 031, e-mail przetargi@asp.wroc.pl, faks 713 431 558.
Adres strony internetowej (url): www.asp.wroc.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-30, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-07, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: