Ogłoszenie

świętokrzyskie, Busko-Zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540014630-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
24-01-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
28-100 Busko-Zdrój
Ulica
ul. Adama Mickiewicza
Nr telefonu
413 705 200
Email
urzad@umig.busko.pl
Strona www
http://bip.umig.busko.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540014630-N-2020 z dnia 24-01-2020 r.
Busko-Zdrój:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zmianie umowy
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 560013848-N-2020
Data: 23/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Miasta i Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 52369500000000, ul. ul. Adama Mickiewicza  10, 28-100  Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 705 200, e-mail urzad@umig.busko.pl, faks 413 705 290.
Adres strony internetowej (url): http://bip.umig.busko.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA_NAZWA:Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. "Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego - Etap I" w ramach zadania "Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne"

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:19.06.2019

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.2)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW: Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT, biuro@prostaprojekt.pl, Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik, kraj/woj. świętokrzyskie

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.3)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):19000.00 PLN

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: