Ogłoszenie

Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rozbudowy ul. Targowej na odc. od ul. T. Kościuszki do mostu na rz. Czarnej w Staszowie

świętokrzyskie, Staszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540076638-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
05-05-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
28-200 Staszów
Ulica
Opatowska
Nr telefonu
158 642 014
Email
bzp@staszow.pl
Strona www
www.staszow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540076638-N-2020 z dnia 05-05-2020 r.
Staszów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 534807-N-2020
Data: 27/04/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Staszów, Krajowy numer identyfikacyjny 83040974900000, ul. Opatowska  31, 28-200  Staszów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 642 014, e-mail bzp@staszow.pl, faks 158 643 261.
Adres strony internetowej (url): www.staszow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa (jeżeli dotyczy) Określenie warunków: ? Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie polegające na wykonaniu w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 usługi, polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kołowych oraz pieszych ciągów komunikacyjnych.
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa (jeżeli dotyczy) Określenie warunków: ? Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie polegające na wykonaniu w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 usługi, polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy lub przebudowy kołowych oraz pieszych ciągów komunikacyjnych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 07/05/2020 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 12/05/2020 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:00

 
drukuj ogłoszenie