Ogłoszenie

Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i dzieci do przedszkoli na terenie gminy Ostrzeszów w roku szkolnym 2020/2021 i 2022/2023

wielkopolskie, Ostrzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540077208-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
63-500 Ostrzeszów
Ulica
ul. Zamkowa
Nr telefonu
627 320 679
Email
zopo@ostrzeszow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540077208-N-2020 z dnia 06-05-2020 r.
Ostrzeszów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 534659-N-2020
Data: 2020-04-27
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Obsługi Placówek Oświatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 25056882400000, ul. ul. Zamkowa  31, 63-500  Ostrzeszów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 320 679, e-mail zopo@ostrzeszow.pl, faks 627 320 601.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 2.2
W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 1. Aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) Dokument - załącznik nr 2 do siwz. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o którym mowa w pkt VI.1 SIWZ dotyczące podwykonawców. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o którym mowa w pkt 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ust. 1 ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.) 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający wezwie wykonawcę do dostarczenia następujących dokumentów i oświadczenia: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącym kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, zamawiający wezwie wykonawcę do dostarczenia następujących dokumentów: 3.1 W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; a) kserokopie licencji zezwalającej na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdami samochodowymi; b) kserokopie certyfikatu kompetencji/kwalifikacji zawodowych przewoźnika, uprawniającego do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego; 4. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postepowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający wezwie wykonawcę do dostarczenia następujących dokumentów: 4.1 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Przewoźnik musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 zamówienie polegające na transporcie osób w okresie min. 3 miesięcy lub dłuższym, usługi o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; załącznik nr 4 do siwz. 4.2 Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, oświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami; Informacji na temat kierowców przeznaczonych do przewozu uczniów wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia z kwalifikacjami wymaganymi do przewozu osób;załącznik nr 5 do siwz. 4.3 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;Wykaz taboru samochodowego, którymi realizowane będzie zamówienie. Należy wykazać min. 2 autokary oraz alternatywnie busy osobowe, na każdą trasę dowozu/zadanie. Przedstawione autokary i busy osobowe do realizacji zadania nie mogą być starsze niż 20 lat. Z wykazu musi wynikać jednoznacznie, że przedstawiony wykaz taboru samochodowego zapewni zgodnie z przepisami dowóz uczniów w sposób zooptymalizowany w zakresie ilości uczniów i kosztów. Wykaz taboru samochodowego, którymi realizowane będzie zamówienie wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; załącznik nr 6 do siwz. 5. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postepowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, zamawiający wezwie wykonawcę do dostarczenia następujących dokumentów: 5.1 Opłaconej polisy, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; Należy przedstawić dokument ubezpieczenia firmy/wykonawcy na kwotę co najmniej 100.000,00 złotych; (sto tysięcy złotych). 6.Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. a) Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. załącznik nr 7 do siwz.
W ogłoszeniu powinno być: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 1. Aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) Dokument - załącznik nr 2 do siwz. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o którym mowa w pkt VI.1 SIWZ dotyczące podwykonawców. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o którym mowa w pkt 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ust. 1 ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.) 2. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącym kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, zamawiający wezwie wykonawcę do dostarczenia następujących dokumentów: 2.1 W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; a) kserokopie licencji zezwalającej na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdami samochodowymi; b) kserokopie certyfikatu kompetencji/kwalifikacji zawodowych przewoźnika, uprawniającego do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego; 3. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postepowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający wezwie wykonawcę do dostarczenia następujących dokumentów: 3.1 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Przewoźnik musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 zamówienie polegające na transporcie osób w okresie min. 3 miesięcy lub dłuższym, usługi o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; załącznik nr 4 do siwz. 3.2 Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, oświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami; Informacji na temat kierowców przeznaczonych do przewozu uczniów wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia z kwalifikacjami wymaganymi do przewozu osób;załącznik nr 5 do siwz. 3.3 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;Wykaz taboru samochodowego, którymi realizowane będzie zamówienie. Należy wykazać min. 2 autokary oraz alternatywnie busy osobowe, na każdą trasę dowozu/zadanie. Przedstawione autokary i busy osobowe do realizacji zadania nie mogą być starsze niż 20 lat. Z wykazu musi wynikać jednoznacznie, że przedstawiony wykaz taboru samochodowego zapewni zgodnie z przepisami dowóz uczniów w sposób zooptymalizowany w zakresie ilości uczniów i kosztów. Wykaz taboru samochodowego, którymi realizowane będzie zamówienie wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; załącznik nr 6 do siwz. 4. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postepowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, zamawiający wezwie wykonawcę do dostarczenia następujących dokumentów: 4.1 Opłaconej polisy, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; Należy przedstawić dokument ubezpieczenia firmy/wykonawcy na kwotę co najmniej 100.000,00 złotych;(sto tysięcy złotych). 5.Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. a) Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. załącznik nr 7 do siwz.

 
drukuj ogłoszenie