Ogłoszenie

świętokrzyskie, Staszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540084852-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-05-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
28-200 Staszów
Ulica
Opatowska
Nr telefonu
158 642 014
Email
bzp@staszow.pl
Strona www
www.staszow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540084852-N-2020 z dnia 18-05-2020 r.
Staszów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 535261-N-2020
Data: 28/04/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Staszów, Krajowy numer identyfikacyjny 83040974900000, ul. Opatowska  31, 28-200  Staszów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 642 014, e-mail bzp@staszow.pl, faks 158 643 261.
Adres strony internetowej (url): www.staszow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 20/05/2020 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 25/05/2020 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:00

 
drukuj ogłoszenie