Ogłoszenie

SM WOLa zaprasza do przetargu na dostawę i montaż wodomierzy w bud. Osiedla Bemowo IV

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
05-06-2020
Numer ogłoszenia
34010123
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-05-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Wolfkego 14
Osoba kontaktowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa Wola

Szczegóły

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA Administracja Osiedla Bemowo IV ZAPRASZA DO PRZETARGU na dostawę i montaż wodomierzy w budynkach mieszkalnych i usługowych Osiedla BEMOWO IV Dokumenty przetargowe można odebrać osobiście lub uzyskać drogą mailową z Administracji Osiedla Bemowo IV, Warszawa, ul. Wolfkego 14, Dział Techniczny pok. Nr 5, tel. +48 512 496 111 lub 22 638-51-30 wew. 16,13, 21, od dnia 20-05-2020r. pod warunkiem wniesienia opłaty w wysokości 500 zł (opłata nie podlega zwrotowi). Potwierdzenie opłaty należy przesyłać drogą mailową na adres mailowy bemowo4@smwola.com.pl lub okazać przy odbiorze dokumentów przetargowych.  Po zarejestrowaniu wpłaty na koncie administracji, uczestnicy otrzymają,  poniższe dokumenty:   1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2. Projekt Umowy Głównej i umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych   3. Opis przedmiotu zamówienia z wykazem budynków i lokali   4. Formularz ofertowy SKŁADANIE OFERT: 1. Miejsce: Sekretariat Administracji Osiedla Bemowo IV, 01-494 Warszawa, ul. Wolfkego 14, pokój nr 6 2. Termin składania ofert: do dnia 05.06.2020r. do godz. 10.00  OTWARCIE OFERT: 1. Miejsce: Administracja Osiedla Bemowo IV, 01-494 Warszawa, ul. Wolfkego 14, pokój nr 7.      Z uwagi na stan epidemii zawiesza się jawne otwarcia ofert z udziałem oferentów. 2. Termin:   dnia 05.06.2020r. o godz. 12.00 WARUNKI UCZESTNICTWA: Rozpatrzenie oferty uwarunkowane jest wniesieniem wadium w wysokości 100.000 zł (wadium podlega zwrotowi w wysokości nominalnej w przypadku nie wybrania oferty w terminie 60 dni od dnia otwarcia ofert). Opłatę za dokumenty przetargowe i wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: SM Wola Administracja Osiedla Bemowo IV PKO BP SA VII O/Warszawa nr 78 1020 1185 0000 4602 0075 5272 DODATKOWE INFORMACJE:  1. Czas związania ofertą z Zamawiającym 60 dni od dnia otwarcia ofert.  2. Informacje w sprawach związanych z ofertami i przedmiotem zamówienia:  mgr inż. Bożena Bartnik, tel. 22 638-51-30 mail: bemowo4@smwola.com.pl  3. Przewidywany termin ukończenia realizacji zamówienia: 30.11.2020 r.  4. Wybór wykonawców nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego.  5. Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu unieważnienia przetargu.  6. Administracji Osiedla Bemowo IV przysługuje prawo podjęcia rokowań  z wybranymi oferentami 7. Administracja Osiedla Bemowo IV zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu  bez podania przyczyny.
drukuj ogłoszenie