Ogłoszenie

Remont pustostanów lokali mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami...

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
08-06-2020
Numer ogłoszenia
542680-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-464 Warszawa
Ulica
ul. Szwoleżerów
Nr telefonu
22 3366126
Email
giller.alicja@zgn.waw.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 542680-N-2020 z dnia 2020-05-22 r.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy: Remont pustostanów lokali mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - w podziale na 2 części przetargowe: Bagatela 15 m. 41 i Krakowskie Przedmieście 12 m. 13
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, krajowy numer identyfikacyjny 01254763400000, ul. ul. Szwoleżerów  5 , 00-464  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 3366126, e-mail giller.alicja@zgn.waw.pl, faks 22 3366192.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy: www.zgn.waw.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zgn.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej w zamkniętej i opisanej kopercie
Adres:
00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pustostanów lokali mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - w podziale na 2 części przetargowe: Bagatela 15 m. 41 i Krakowskie Przedmieście 12 m. 13
Numer referencyjny: TZ-035/R/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) w zakresie branży ogólnobudowlanej: wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i wejściowej, zrywanie posadzek, wykonanie tynków; malowanie ścian i sufitów, rozebranie podłóg i wykonanie nowych, wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki i inne roboty budowlane; 2) w zakresie branży sanitarnej: roboty demontażowe i montażowe w zakresie instalacji gazowej; układanie rurociągów wody zimnej i ciepłej; wykonywanie podejść; montaż armatury odcinającej; montaż przyborów sanitarnych w kuchni i łazience; wykonywanie prób szczelności instalacji i inne roboty sanitarne; 3) w zakresie branży elektrycznej: roboty demontażowe osprzętu i opraw; układanie przewodów instalacji elektrycznej; montaż osprzętu elektrycznego; pomiary elektryczne powykonawcze i inne roboty elektryczne.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45330000-9
45310000-3
45421000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych (remonty lokali w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej) zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (do 100% wartości zamówienia podstawowego). Termin płatności, okres udzielonej rękojmi analogicznie jak w umowie podstawowej.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 84
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena oferty.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie 2 zamówienia polegające na remontach lokali mieszkalnych lub użytkowych, w tym minimum 1 w budynku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w GEZ i o wartości brutto: dla części przetargowej nr 1: 20.000,00 zł każde zamówienie, dla części przetargowej nr 2: 10.000,00 zł każde zamówienie; 2. dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika robót i posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz spełnia wymagania określone w art. 37c* ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. *art. 37c - robotami budowalnymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 zamówienia polegające na remontach lokali mieszkalnych lub użytkowych, w tym minimum 1 w budynku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w GEZ i o wartości brutto: dla części przetargowej nr 1: 20.000,00 zł każde zamówienie, dla części przetargowej nr 2: 10.000,00 zł każde zamówienie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane; b) Wykonawca załączy dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 6 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty i usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie; 2) oświadczenie o dysponowaniu osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie pełnić funkcje kierownika robót posiadającą wymagane uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz spełnia wymagania określone w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; 3) wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena oferty; 4) od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 ustawy pzp, Zamawiający żądać będzie przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt. 1÷9 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 zamówienia polegające na remontach lokali mieszkalnych lub użytkowych, w tym minimum 1 w budynku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w GEZ i o wartości brutto: dla części przetargowej nr 1: 20.000,00 zł każde zamówienie, dla części przetargowej nr 2: 10.000,00 zł każde zamówienie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane; b) Wykonawca załączy dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 6 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty i usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie; 2) oświadczenie o dysponowaniu osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie pełnić funkcje kierownika robót posiadającą wymagane uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz spełnia wymagania określone w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; 3) wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena oferty; 4) od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 ustawy pzp, Zamawiający żądać będzie przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt. 1÷9 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 zamówienia polegające na remontach lokali mieszkalnych lub użytkowych, w tym minimum 1 w budynku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w GEZ i o wartości brutto: dla części przetargowej nr 1: 20.000,00 zł każde zamówienie, dla części przetargowej nr 2: 10.000,00 zł każde zamówienie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane; b) Wykonawca załączy dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 6 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty i usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie; 2) oświadczenie o dysponowaniu osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie pełnić funkcje kierownika robót posiadającą wymagane uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz spełnia wymagania określone w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; 3) wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena oferty; 4) od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 ustawy pzp, Zamawiający żądać będzie przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt. 1÷9 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres udzielonej rękojmi20,00
Termin realizacji zamówienia20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
ROBOTY ZAMIENNE I ROBOTY ZANIECHANE 1. W przypadku zmian technologii wykonania robót Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie Robót Zamiennych, w tym także wprowadzi zmiany sposobu wykonywania, rodzaju stosowanych materiałów oraz technologii robót. Zamawiający ma również prawo polecić Wykonawcy niewykonywanie określonych robót (Roboty Zaniechane). W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony postanawiają, że warunkiem uzgodnienia przez Strony a następnie wykonania przez Wykonawcę Robót Zamiennych bądź Robót Zaniechanych jest ich uprzednie uzgodnienie i zaakceptowanie przez Zamawiającego na podstawie aneksu do Umowy. 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu Robót Zamiennych, Robót Zaniechanych, Strony przyjmować będą jako prawidłowe obmiary i wyliczenia dokonane przez Zamawiającego, chyba że Wykonawca wykaże, że Zamawiający dokonując tych obmiarów lub wyliczeń dopuścił się rażącego niedbalstwa lub błędów z winy umyślnej. 3. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu konieczność wykonania Robót Zamiennych. 4. W przypadku konieczności wykonania Robót Zamiennych Zamawiający sporządzi Protokół konieczności wskazując zakres Robót potrzebnych do wykonania. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zawierającą kosztorys Robót Zamiennych, w wersji szczegółowej, oraz przekazać go Zamawiającemu. Oferta Wykonawcy powinna zawierać ceny wynikające z pierwotnego kosztorysu ofertowego (tj. stawkę roboczogodziny z narzutami, ceny materiałów), jednakże w wypadku gdyby rodzaj Robót był taki, że nie dałoby się przypisać im wprost lub pośrednio cen jednostkowych wskazanych w pierwotnym kosztorysie ofertowym, wówczas oferta Wykonawcy zostanie przygotowana w oparciu o ceny, które nie mogą przekraczać średnich cen materiałów publikowanych w kwartalnikach SEKOCENBUD, z kwartału poprzedzającego planowany okres wykonania robót i muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego również w przypadku gdy nie występują w publikacji SEKOCENBUD-u. 5. W oparciu o tak przygotowaną ofertę, po dokonaniu akceptacji przez Zamawiającego, Strony winny zawrzeć stosowny aneks do Umowy w odniesieniu do Robót Zamiennych. 6. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji Przedmiotu Zamówienia w określonej części (Roboty Zaniechane), Wykonawca nie będzie uprawniony ani zobowiązany do wykonania zaniechanej części Przedmiotu Zamówienia, a jego Wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość Robót Zaniechanych wyliczonych z pierwotnego kosztorysu ofertowego. W związku z zaniechaniem wykonywania określonej części Przedmiotu Zamówienia Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem Robót Zaniechanych, w tym nie będzie pochodzić roszczeń z art. 644 k.c. 7. Wartość zmiany nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie. ROBOTY DODATKOWE 1. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych Umową, niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy, których wykonanie jest konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia podstawowego objętego Umową wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego objętego Umową jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie dodatkowe na zasadach określonych w ust. 7. 2. Wynagrodzenie dodatkowe za wykonanie robót określonych w ust. 6 zostanie obliczone w oparciu o czynniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę w Ofercie. Roboty te mogą być wykonane tylko na podstawie podpisanego przez obie Strony protokołu konieczności i kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe zatwierdzonego przez Zamawiającego i po podpisaniu przez Strony nowej umowy, z zastrzeżeniem ust. 8. 3. W przypadku, gdy wartość robót dodatkowych nie przekracza 15 % kwoty umownej Zamawiający dopuszcza podpisanie przez Strony Aneksu zmieniającego wartość niniejszej umowy, zaś w przypadku przekroczenia tej wartości zostanie podpisana odrębna umowa z Wykonawcą. 4. W przypadku, gdy w kosztorysie ofertowym na roboty dodatkowe wystąpią materiały nie ujęte w Ofercie - ceny tych materiałów nie mogą przekraczać średnich cen publikowanych przez wydawnictwo SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego wykonanie robót, zaś w przypadku konieczności wbudowania materiałów nie ujętych w tym wydawnictwie - ich ceny muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. ZMIANA TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA Zamawiający jest uprawniony do zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-08, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Wyłącznie w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Bagatela 15 m. 41
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) w zakresie branży ogólnobudowlanej: wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i wejściowej, zrywanie posadzek, wykonanie tynków; malowanie ścian i sufitów, rozebranie podłóg i wykonanie nowych, wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki i inne roboty budowlane; 2) w zakresie branży sanitarnej: roboty demontażowe i montażowe w zakresie instalacji gazowej; układanie rurociągów wody zimnej i ciepłej; wykonywanie podejść; montaż armatury odcinającej; montaż przyborów sanitarnych w kuchni i łazience; wykonywanie prób szczelności instalacji i inne roboty sanitarne; 3) w zakresie branży elektrycznej: roboty demontażowe osprzętu i opraw; układanie przewodów instalacji elektrycznej; montaż osprzętu elektrycznego; pomiary elektryczne powykonawcze i inne roboty elektryczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45330000-9, 45310000-3, 45421000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 84
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres udzielonej rękojmi20,00
Termin realizacji zamówienia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Krakowskie Przedmieście 12 m. 13
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) w zakresie branży ogólnobudowlanej: wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i wejściowej, zrywanie posadzek, wykonanie tynków; malowanie ścian i sufitów, rozebranie podłóg i wykonanie nowych, wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki i inne roboty budowlane; 2) w zakresie branży sanitarnej: roboty demontażowe i montażowe w zakresie instalacji gazowej; układanie rurociągów wody zimnej i ciepłej; wykonywanie podejść; montaż armatury odcinającej; montaż przyborów sanitarnych w kuchni i łazience; wykonywanie prób szczelności instalacji i inne roboty sanitarne; 3) w zakresie branży elektrycznej: roboty demontażowe osprzętu i opraw; układanie przewodów instalacji elektrycznej; montaż osprzętu elektrycznego; pomiary elektryczne powykonawcze i inne roboty elektryczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45330000-9, 45310000-3, 45421000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 35
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres udzielonej gwarancji20,00
Termin realizacji zamówienia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: