Ogłoszenie

mazowieckie, Grodzisk Mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540100271-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Cegielniana
Nr telefonu
227 556 177
Email
zwikgrodzisk@pro.onet.pl
Strona www
https://www.zwik-grodzisk.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540100271-N-2020 z dnia 08-06-2020 r.
Grodzisk Mazowiecki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 545435-N-2020
Data: 02/06/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 14171723700000, ul. ul. Cegielniana  4, 05-825  Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 556 177, e-mail zwikgrodzisk@pro.onet.pl, faks 227 241 129.
Adres strony internetowej (url): https://www.zwik-grodzisk.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o średnicy przewodu nie mniejszej niż Ø75mm (wymóg dotyczący wielkości średnicy dotyczy każdej z robót) o łącznej długości nie mniejszej niż 2 000,0 m (wymóg dotyczący długości sieci dotyczy wszystkich robót łącznie). Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu dla każdej z robót budowlanych poprzez powołanie się na wykonanie jednej umowy lub kilku umów.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej: 2 (dwie) roboty budowlane obejmujące budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o średnicy przewodu nie mniejszej niż Ø75mm (wymóg dotyczący wielkości średnicy dotyczy każdej z robót) o łącznej długości nie mniejszej niż 2 000,0 m (wymóg dotyczący długości sieci dotyczy wszystkich robót łącznie) lub 1 (jedną) robotę budowlaną obejmującą budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o średnicy przewodu nie mniejszej niż Ø75mm (wymóg dotyczący wielkości średnicy dotyczy każdej z robót) o łącznej długości nie mniejszej niż 1 000,0 m (wymóg dotyczący długości sieci dotyczy wszystkich robót łącznie) i 1 (jedną) robotę budowlaną obejmującą budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej lub sieci wodociągowej o średnicy przewodu nie mniejszej niż Ø75mm (wymóg dotyczący wielkości średnicy dotyczy każdej z robót) o łącznej długości nie mniejszej niż 1 000,0 m (wymóg dotyczący długości sieci dotyczy wszystkich robót łącznie). Przy czym sieci budowane były z rur PE łączonych metodą zgrzewania doczołowego i wykonane zostały metodą przewiertu sterowanego. Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu dla każdej z robót budowlanych poprzez powołanie się na wykonanie jednej umowy lub kilku umów.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: