Ogłoszenie

Dostawa komputerów na potrzeby uczniów Gminy Chełmiec w związku z wystąpieniem epidemii Koronowirusa - sztuk 69 (Program zdalna szkoła plus).

małopolskie, Chełmiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540099815-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
33-395 Chełmiec
Ulica
ul. Papieska
Nr telefonu
184 430 461
Email
przetargi@chelmiec.pl
Strona www
www.chelmiec.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540099815-N-2020 z dnia 08-06-2020 r.
Chełmiec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 546483-N-2020
Data: 02/06/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Chełmiec, Krajowy numer identyfikacyjny 53224000000000, ul. ul. Papieska  2, 33-395  Chełmiec, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 430 461, e-mail przetargi@chelmiec.pl, faks 184 430 461.
Adres strony internetowej (url): www.chelmiec.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-10, godzina: 11:45, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język Polski
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-15, godzina: 14:45, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język Polski

 
drukuj ogłoszenie