Ogłoszenie

opolskie, Opole

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540099676-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
45-040 Opole
Ulica
Pl. Kopernika
Nr telefonu
077 5 415977
Email
zamowienia@uni.opole.pl
Strona www
zamowienia.uni.opole.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540099676-N-2020 z dnia 08-06-2020 r.
Opole:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 544932-N-2020
Data: 05-06-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Opolski, Krajowy numer identyfikacyjny 13820000000000, ul. Pl. Kopernika  11 A, 45-040  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 077 5 415977, e-mail zamowienia@uni.opole.pl, faks 775 415 930.
Adres strony internetowej (url): zamowienia.uni.opole.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/uni_opole
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Część nr: 3 Nazwa: CZĘŚĆ NR 3C: Zakup jednorazowych materiałów medycznych dla Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup jednorazowych materiałów medycznych dla Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1C-C do SIWZ 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141000-0, 33141000-0, 18424300-0, 18424300-0, 33692000-7 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin wykonania przedmiotu zamówienia 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:
W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 3 Nazwa: CZĘŚĆ NR 3B: Zakup jednorazowych materiałów medycznych dla Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup jednorazowych materiałów medycznych dla Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1C-B do SIWZ 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 18000000-9, 18424300-0, 33141000-0, 33692000-7 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin wykonania przedmiotu zamówienia 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Część nr: 3 Nazwa: CZĘŚĆ NR 3C: Zakup jednorazowych materiałów medycznych dla Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup jednorazowych materiałów medycznych dla Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1C-C do SIWZ 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141000-0, 33141000-0, 18424300-0, 18424300-0, 33692000-7 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin wykonania przedmiotu zamówienia 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:
W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 3 Nazwa: CZĘŚĆ NR 3C: Zakup jednorazowych materiałów medycznych dla Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup jednorazowych materiałów medycznych dla Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1C-C do SIWZ 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 18000000-9, 18424300-0, 33141000-0 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin wykonania przedmiotu zamówienia 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: