Ogłoszenie

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540099555-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
80-309 Gdańsk
Ulica
ul. Bażyńskiego
Nr telefonu
58 523 23 20
Email
sekretariatdzp@ug.edu.pl
Strona www
www.ug.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540099555-N-2020 z dnia 08-06-2020 r.
Gdańsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 538305-N-2020
Data: 08/05/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny 000001330, ul. ul. Bażyńskiego  8, 80-309  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 523 23 20, e-mail sekretariatdzp@ug.edu.pl, faks 58 523 31 10.
Adres strony internetowej (url): www.ug.edu.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym jednak niż 3 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (z uwzględnieniem regulacji w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, b) wyjaśnienia zażądane przez Zamawiającego zgodnie z uprawnieniem opisanym w ppkt 2 lit. b).
W ogłoszeniu powinno być: 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (z uwzględnieniem regulacji w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, b) wyjaśnienia zażądane przez Zamawiającego zgodnie z uprawnieniem opisanym w ppkt 2 lit. b).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2022-06-30
W ogłoszeniu powinno być: miesiącach: 22 lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 1) kompleksowe wykonanie remontu i przebudowy części budynku WMFiI, o którym mowa w rozdz. III pkt 4 ppkt 1-3 SIWZ: w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r., 2) świadczenie usług serwisu, przeglądów i konserwacji wszystkich systemów, instalacji, urządzeń i wyposażenia budowlanego oraz usług pielęgnacji zieleni - o których mowa w rozdz. III pkt 4 ppkt 4 SIWZ: w okresie gwarancji zaoferowanym przez Wykonawcę, wynoszącym minimum 36 miesięcy. 2. Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu umowy określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac - sporządzonym przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy oraz w harmonogramie czynności serwisowych i konserwacyjnych - przekazanym przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót, wymagają zaakceptowania przez Zamawiającego
W ogłoszeniu powinno być: 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 1) kompleksowe wykonanie remontu i przebudowy części budynku WMFiI, o którym mowa w rozdz. III pkt 4 ppkt 1-3: w terminie do 22 miesięcy od daty zawarcia umowy, 2) świadczenie usług serwisu, przeglądów i konserwacji wszystkich systemów, instalacji, urządzeń i wyposażenia budowlanego oraz usług pielęgnacji zieleni - o których mowa w rozdz. III pkt 4 ppkt 4: w okresie gwarancji zaoferowanym przez Wykonawcę, wynoszącym minimum 36 miesięcy. 2. Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu umowy określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac - sporządzonym przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy oraz w harmonogramie czynności serwisowych i konserwacyjnych - przekazanym przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót, wymagają zaakceptowania przez Zamawiającego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-06-09, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-06-18, godzina: 11:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: 4. Poręczenie, gwarancja, o których mowa w pkt 2 powinny być ważne przez okres związania ofertą - kopia wadium powinna być dołączona do oferty, a oryginał dołączony do oferty w osobnej kopercie. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone w języku polskim przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
W ogłoszeniu powinno być: 4. Poręczenie, gwarancja, o których mowa w pkt 2 muszą być składane w oryginale, w postaci dokumentu papierowego lub elektronicznego. Poręczenie, gwarancja, o których mowa w pkt 2 powinny być ważne przez okres związania ofertą. Z treści takiego dokumentu wadialnego winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone w języku polskim przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. Oryginał dokumentu wadialnego w postaci papierowej Wykonawca musi dołączyć do oferty w osobnej kopercie. Oryginał dokumentu wadialnego w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca musi przesłać za pomocą poczty elektronicznej na wskazany w rozdz. VIII pkt 3 adres e-mail, przed upływem terminu składania ofert.

 
drukuj ogłoszenie