Ogłoszenie

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280D na odcinku Bolesławiec ? Stare Jaroszowice w ramach Funduszu Dróg Samorządowych"

dolnośląskie, Bolesławiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540099516-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
59-700 Bolesławiec
Ulica
Armii Krajowej
Nr telefonu
757 323 258
Email
k.rybak@powiatboleslawiecki.pl
Strona www
www.bip.powiatboleslawiecki.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540099516-N-2020 z dnia 08-06-2020 r.
Bolesławiec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 536428-N-2020
Data: 2020-06-03
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Bolesławiecki, Krajowy numer identyfikacyjny 23082929800000, ul. Armii Krajowej   12, 59-700  Bolesławiec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 323 258, e-mail k.rybak@powiatboleslawiecki.pl, faks 757 323 250.
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiatboleslawiecki.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: 1) konieczność zmiany terminu umownego i harmonogramu realizacji robót z powodu: a) konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp., b) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. Nadzoru Budowlanego oraz wystąpienia opóźnień organów administracyjnych lub innych podmiotów, które zobowiązane są do dokonania uzgodnień, wydania zezwoleń, decyzji, dokonania czynności opisanych w SIWZ , c) wystąpienia opóźnienia przekazania terenu budowy Wykonawcy z winy Zamawiającego oraz opóźnienia w wykonaniu innych obowiązków umownych i ustawowych przez Zamawiającego lub osoby działające na jego zlecenie, d) wystąpienia opóźnień w rozpoczęciu czynności odbiorowych z powodów nieleżących po stronie Wykonawcy, e) wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia, której rozwiązanie jest korzystne dla Zamawiającego i bezpośrednio wpływa na koszty i/lub termin zakończenia budowy, f) stwierdzenie wad w dokumentacji projektowej oraz konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych (które mogą także wyniknąć ze stwierdzonych wad dokumentacji projektowej), g) w powyższych przypadkach zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy uzależnione będą od czasu trwania zdarzenia powodującego wstrzymanie robót podstawowych. 2) Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga zmiany umowy, lecz jedynie pisemnej akceptacji Zamawiającego z wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana harmonogramu wpływa na wysokość wynagrodzenia w danym roku budżetowym. 3) Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie wymaga zmiany umowy, lecz jedynie pisemnej akceptacji Zamawiającego. 4) Wykonawca może dokonać zmian osób, pełniących funkcje kierownicze na budowie z zachowaniem właściwych kwalifikacji zawodowych. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy, lecz jedynie akceptacji Zamawiającego. 5) Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. 6) Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców lub/i części wykonywanych przez nich robót, bądź wprowadzenia nowego podwykonawcy z zastrzeżeniem art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy, lecz jedynie akceptacji Zamawiającego. 2. W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego z przyczyn niezależnych od Zamawiającego zostanie przeprowadzona następująca procedura: a) Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 10 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy z pisemnym uzasadnieniem. b) Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy. 3. Przewiduje się możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć działając z należytą starannością. Roboty takie nazywane są robotami "zaniechanymi". W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość robót "zaniechanych", zgodnie z kosztorysem Wykonawcy, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami. 4. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: 1) konieczność zmiany terminu umownego i harmonogramu realizacji robót z powodu: a) konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp., b) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. Nadzoru Budowlanego oraz wystąpienia opóźnień organów administracyjnych lub innych podmiotów, które zobowiązane są do dokonania uzgodnień, wydania zezwoleń, decyzji, dokonania czynności opisanych w SIWZ , c) wystąpienia opóźnienia przekazania terenu budowy Wykonawcy z winy Zamawiającego oraz opóźnienia w wykonaniu innych obowiązków umownych i ustawowych przez Zamawiającego lub osoby działające na jego zlecenie, d) wystąpienia opóźnień w rozpoczęciu czynności odbiorowych z powodów nieleżących po stronie Wykonawcy, e) wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia, której rozwiązanie jest korzystne dla Zamawiającego i bezpośrednio wpływa na koszty i/lub termin zakończenia budowy, f) stwierdzenie wad w dokumentacji projektowej oraz konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych (które mogą także wyniknąć ze stwierdzonych wad dokumentacji projektowej), g) w powyższych przypadkach zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy uzależnione będą od czasu trwania zdarzenia powodującego wstrzymanie robót podstawowych.h) na wniosek Wykonawcy dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy na okres uwzględniający liczbę dni opóźnienia, spowodowanego występowaniem dłużej niż przez 10 kolejnych dni niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót. Fakt ten winien być potwierdzony przez Zamawiającego. 2) Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga zmiany umowy, lecz jedynie pisemnej akceptacji Zamawiającego z wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana harmonogramu wpływa na wysokość wynagrodzenia w danym roku budżetowym. 3) Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie wymaga zmiany umowy, lecz jedynie pisemnej akceptacji Zamawiającego. 4) Wykonawca może dokonać zmian osób, pełniących funkcje kierownicze na budowie z zachowaniem właściwych kwalifikacji zawodowych. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy, lecz jedynie akceptacji Zamawiającego. 5) Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. 6) Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców lub/i części wykonywanych przez nich robót, bądź wprowadzenia nowego podwykonawcy z zastrzeżeniem art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy, lecz jedynie akceptacji Zamawiającego. 2. W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego z przyczyn niezależnych od Zamawiającego zostanie przeprowadzona następująca procedura: a) Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 10 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy z pisemnym uzasadnieniem. b) Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy. 3. Przewiduje się możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć działając z należytą starannością. Roboty takie nazywane są robotami "zaniechanymi". W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość robót "zaniechanych", zgodnie z kosztorysem Wykonawcy, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami. 4. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

 
drukuj ogłoszenie