Ogłoszenie

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń w budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i...

dolnośląskie, Dzierżoniów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
07-07-2020
Numer ogłoszenia
552098-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
58-200 Dzierżoniów
Ulica
Rynek
Nr telefonu
+48746450800
Email
josak@um.dzierzoniow.pl, przetargi@um.dzierzoniow.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 552098-N-2020 z dnia 2020-06-18 r.

Gmina Miejska Dzierżoniów: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń w budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą, o łącznej powierzchni użytkowej 1276m2 i kubaturze 7842m3, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego" w Dzierżoniowie".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Dzierżoniów, krajowy numer identyfikacyjny 89071783000000, ul. Rynek  1 , 58-200  Dzierżoniów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48746450800, e-mail josak@um.dzierzoniow.pl, przetargi@um.dzierzoniow.pl, faks +48746450801.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.dzierzoniow.pl/Article/id,1348.html
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.um.dzierzoniow.pl/Article/id,1348.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.um.dzierzoniow.pl/Article/id,1348.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
Adres:
Gmina Miejska, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko A - Informacja.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń w budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą, o łącznej powierzchni użytkowej 1276m2 i kubaturze 7842m3, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego" w Dzierżoniowie".
Numer referencyjny: OR-P.271.60.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń w budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą, o łącznej powierzchni użytkowej 1276m2 i kubaturze 7842m3, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego" w Dzierżoniowie". 2. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa powyżej dotyczy wykonania robót budowlanych i prac towarzyszących w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację projektową, dla której została wydana decyzja nr 572/2019 z dnia 17.06.2019r., która obejmuje w szczególności: 1) roboty rozbiórkowe i demontażowe, w tym wywóz złożonych w budynku elementów betonowych ogrodzenia w ilości ok. 0,5m3, 2) roboty konstrukcyjne i murowe, 3) roboty posadzkarskie - podłoża, izolacje i posadzki, 4) sufity podwieszane i obudowy w tym, w pom. 06/8, 06a/8, 07/8, 104/8, 104a/8, 104b/8, 103a/8, 117/8. 117a/8, 117b/8, 118a/8 należy ułożyć nowe sufity podwieszane po uprzednim zdemontowaniu starych, 5) wymiana świetlików dachowych, 6) roboty wykończeniowe, w tym tynki, gładzie, okładziny ścienne, roboty malarskie, montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych, 7) montaż stolarki drzwiowej i ślusarki, 8) montaż ścian oddzielenia pożarowego i kurtyn ppoż., 9) montaż kraty rolowanej aluminiowej o wym. 265cm x 250cm wraz z zasilaniem elektrycznym (dokładne wymiary otworu należy zmierzyć na budowie podczas realizacji robót), 10) wykonanie składnej widowni wraz z krzesłami, 11) wykonanie stałej widowni wraz z krzesłami, 12) wykonanie sceny wraz z wyposażeniem, 13) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wod. - kan., C.O., 14) wykonanie instalacji elektrycznych, w tym oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, sygnalizacji pożaru, 15) roboty instalacyjne w zakresie sterowania wentylacji, 16) wykonanie technologii stołówki, 17) w przypadku ingerencji w elementy konstrukcyjne dla potrzeb wykonania robót instalacyjnych: elektrycznych, wod. - kan., C.O. i wentylacyjnych należy uwzględnić ich naprawę, uzupełnienie lub przebudowę poprzez np. uzupełnienie obudów G-K, sufitów podwieszanych wypełnionych płytami, wykonanie zamurowań uzupełnienie tynków oraz roboty malarskie, 18) zakup i dostawę gaśnic w ilości zgodnej z projektem, 19) wymianę pokrycia dachowego budynku nr 8 i części budynku nr 1, 20) wykoszenie na powierzchni około 1200m2 trawy i jej wywóz, wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej, demontaż ogrodzenia panelowego dla potrzeb montażu tymczasowej bramy wjazdowej na teren budowy, utwardzenie terenu przed budynkiem dla potrzeb budowy. W przypadku korytowania terenu pod drogę tymczasową pozyskana ziemia jest własnością Gminy i zostanie złożona na terenie budowy. 21) wymianę wykładziny pcw w pomieszczeniach biblioteki na wykładzinę winylową typu Pallida WP418 o łącznej pow. 343,2m2 wraz z ułożeniem cokolika wysokości 10cm (kolor cokolika zostanie ustalony z użytkownikiem), 22) gruntowanie i 2-krotne malowanie ścian w pomieszczeniach biblioteki o pow. 140m2 oraz wymiana uszkodzonych płyt o wym. 60cm x 60cm stropu podwieszonego w ilości 30 szt., 23) wykonanie do zaplecza stołówki tymczasowej drogi dojazdowej z tłucznia 0/63 gr. 25cm o szer. 3m i dł. 25m, w tym korytowanie, wywóz ziemi, ułożenie tłucznia wraz z jego zagęszczeniem. Roboty uciążliwe i emitujące zbyt duży hałas należy wykonywać do godz. 800 i od 1400. Jednak w przypadku konieczności wykonywania tych robót Wykonawca zobowiązany jest sposób i czas ich wykonywania uzgodnić z dyrektorem szkoły i biblioteki. Zaznacza się, że na ostatniej kondygnacji funkcjonuje Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna a w przyziemiu biblioteka szkolna i introligatornia. W przyległych budynkach nr 1 i 6 odbywają się zajęcia szkolne. Termin wykonywania robót w pomieszczeniach biblioteki (piętro) należy uzgodnić z dyrektorem biblioteki. W przypadku rozebrania istniejących tymczasowych i stałych przegród pomiędzy budynkami nr 8 i 1 oraz 8 i 6 Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia tymczasowych przegród zabezpieczających budynki nr 1 i 6 przed zakurzeniem i dostępem dzieci na teren budowy. 3. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, technologią robót wskazaną w przedmiarach robót oraz decyzją nr 572/2019. 4. Szczegółowy zakres robót dla decyzji o pozwoleniu na budowę nr 572/2019 określają: 1) projekt budowlany opracowanie wielobranżowe: branża architektura, konstrukcja przebudowy budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą. Jednostka Projektowa: Pracownia Twórcza SPAR Józef Sławik, 2) projekt wykonawczy - zad. I przebudowy budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą: branża architektura (technologia ogólna). Jednostka projektowa: Pracownia twórcza SPAR Józef Sławik, 3) projekt wykonawczy - zad. I przebudowy budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą: branża architektura (wnętrza-detale). Jednostka projektowa: Pracownia twórcza SPAR Józef Sławik, 4) projekt wykonawczy - zad. I przebudowy budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą: branża konstrukcja. Jednostka projektowa: Pracownia twórcza SPAR Józef Sławik, 5) projekt wykonawczy - zad. I przebudowy budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą: branża instalacja sanitarna (wentylacja mechaniczna). Jednostka projektowa: Pracownia twórcza SPAR Józef Sławik, 6) zestawienie napędów i klap ppoż. zamykających - zadanie I, 7) projekt wykonawczy - zad. I przebudowy budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą: branża instalacje sanitarne (wod. - kan., C.O.). Jednostka projektowa: Pracownia twórcza SPAR Józef Sławik, 8) projekt wykonawczy - zad. I przebudowy budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą: branża cz. sanitarna (technologia stołówki). Jednostka projektowa: Pracownia twórcza SPAR Józef Sławik, 9) projekt wykonawczy - zad. I przebudowy budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą: branża instalacje elektryczne). Jednostka projektowa: Pracownia twórcza SPAR Józef Sławik, 10) projekt wykonawczy - zad. I przebudowy budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą: branża instalacje elektryczne (sterowanie wentylacji). Jednostka projektowa: Pracownia twórcza SPAR Józef Sławik, 11) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zad. I - roboty budowlane, 12) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zad. I - branża instalacje sanitarne (wentylacja mechaniczna), 13) specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zad. I - branża instalacje elektryczne, 14) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zad. I - branża instalacje sanitarne (wod. - kan., C.O.), 15) projekt wykonawczy - zad. II przebudowy budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą: branża architektura (technologia ogólna). Jednostka projektowa: Pracownia twórcza SPAR Józef Sławik, 16) projekt wykonawczy - zad. II przebudowy budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą: branża architektura (wnętrza-detale). Jednostka projektowa: Pracownia twórcza SPAR Józef Sławik, 17) projekt wykonawczy - zad. II przebudowy budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą: branża konstrukcja. Jednostka projektowa: Pracownia twórcza SPAR Józef Sławik, 18) projekt wykonawczy - zad. II przebudowy budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą: branża instalacja sanitarna (wentylacja mechaniczna). Jednostka projektowa: Pracownia twórcza SPAR Józef Sławik, 19) zestawienie napędów i klap ppoż. zamykających - zadanie II, 20) projekt wykonawczy - zad. II przebudowy budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą: branża instalacje sanitarne (wod. - kan., C.O.). Jednostka projektowa: Pracownia twórcza SPAR Józef Sławik, 21) projekt wykonawczy - zad. II przebudowy budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą: branża instalacje elektryczne). Jednostka projektowa: Pracownia twórcza SPAR Józef Sławik, 22) rysunek nr 1E/U rzut piwnic - instalacje elektryczne/uzupełnienie, 23) rysunek nr 2E/U rzut parteru - instalacje elektryczne/uzupełnienie, 24) rysunek nr 2E/D rzut piętra - instalacje elektryczne/uzupełnienie, 25) pismo Umowa/Aneks ZI.272.138.2016/2020.06.08 z dnia 08.06.2020r. 26) symbol wykładziny winylowej do biblioteki, 27) wzór, kolor wykładziny winylowej, 28) zdjęcie płyt stropowych podlegających wymianie, 29) projekt wykonawczy - zad. II przebudowy budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią oraz auli z zapleczem i świetlicą: branża instalacje elektryczne (sterowanie wentylacji). Jednostka projektowa: Pracownia twórcza SPAR Józef Sławik, 30) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zad. II - roboty budowlane, 31) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zad. II - branża instalacje sanitarne (wentylacja mechaniczna), 32) specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zad. II - branża instalacje elektryczne, 33) specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zad. II - branża instalacje sanitarne (wod. - kan., C.O.), 34) przedmiar robót budowlanych dotyczących wymiany pokrycia dachowego budynku nr 8 i części budynku nr 1, 35) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wymiany pokrycia dachowego budynku nr 8 i części budynku nr 1, 36) rysunek z lokalizacją montażu kraty rolowanej aluminiowej, 37) mapa z lokalizacją bramy wjazdowej i tymczasowej drogi dojazdowej do bud. nr 8. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, w tym projekcie budowlanym i wykonawczym, który jest określony w formie opisu technicznego lub na rysunkach lub równocześnie w opisie i na rysunkach oraz wg. technologii robót określonej w przedmiarach. Zarówno opis techniczny jak i rysunki (część graficzna) projektów są równoważne i opisują przedmiot zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zaleceniami nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi i przepisami Prawa budowlanego. 7. W przypadku, gdy w projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) Zamawiający dopuszcza przy wykonywaniu robót budowlanych wykorzystanie technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych pod warunkiem, że ich parametry techniczne i funkcjonalne będą nie gorsze niż określone w powyższych dokumentach. Oferowane materiały i urządzenia równoważne muszą zagwarantować realizację robót w zgodzie z Prawem budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentacji oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia z innymi materiałami i urządzeniami równoważnymi, a za ofertę równoważną Zamawiający uzna przyjęcie parametrów technicznych pod warunkiem, że materiały i urządzenia oferowane przez Wykonawcę jako równoważne spełnią wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający informuje, że podane w projektach budowlanych konkretne propozycje materiałów i urządzeń mają na celu wyłącznie określenie standardu wykonania lub przyjętego rozwiązania i mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi nie powodującymi zmiany i ilości i jakości wyspecyfikowanych urządzeń i materiałów. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania na etapie składania ofert, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 8. Wykonawca, oprócz obowiązków określonych powyżej zobowiązuje się do: 1) protokolarnego przejęcia terenu budowy, jego zabezpieczenia i oznakowania oraz należytego utrzymania. Oddzielenie ogrodzeniem tymczasowym terenu szkoły od terenu budowy. Wymiany zamka/wkładki w zamkniętych na klucz drzwiach wejściowych na teren budynku nr 8 od strony projektowanej stołówki - szkoła nie posiada klucza, 2) zapewnienia dojścia i dojazdów do budynków zlokalizowanych w obrębie inwestycji, w tym wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej do budynku nr 8 od ul. Sikorskiego oraz utwardzenie terenu przed budynkiem dla potrzeb budowy. Szkoła nie udostępni od strony osiedla wjazdu i parkingu pomiędzy boiskiem ORLIK a budynkiem nr 6 szkoły na dojazd na budowę, 3) organizacji zaplecza budowy, które umożliwi przeprowadzanie narad koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego i Użytkownika oraz pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla pracowników i miejsca składowania materiałów. Szkoła nie zapewnia zaplecza socjalno - sanitarnego, 4) wykonania robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, 5) ustawienie tymczasowych przegród lub kurtyn na poszczególnych kondygnacjach pomiędzy budynkiem nr 8 i 1 oraz nr 8 i 6, w celu zabezpieczenia budowy przed dostępem dzieci, 6) zapewnienia dostawy niezbędnych mediów do realizacji robót i opłatę za ich dostawę. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia niezbędne media warunkujące prawidłowe wykonawstwo robót. Wykonawca zobowiązany będzie do zamontowania podliczników energii elektrycznej i wody we własny zakresie, 7) poniesienia wszelkich kosztów związanych z realizacją, nadzorem i wypełnieniem wszystkich zobowiązań wynikających, z decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zobowiązań wynikających z uzyskanych uzgodnień i opinii oraz tych, które Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w trakcie realizacji robót budowlanych, 8) wykonania badań, prób i pomiarów w czasie wykonywania robót budowlanych i badań odbiorczych zgodnie ze specyfikacją techniczną, 9) uzyskania pozytywnego wyniku badań wody z Sanepidu, 10) przekazania Zamawiającemu oświadczeń o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy i kierowników robót, w dniu przekazania placu budowy, 11) czyszczenia na bieżąco nawierzchni przyległych dróg w przypadku nawożenia błota z terenu budowy na kołach maszyn, samochodów i innych urządzeń technicznych, 12) uporządkowania terenu budowy i przywrócenia terenu przyległego po zakończeniu robót do stanu pierwotnego, 13) wywozu materiału i gruzu z rozbiórki, zbędnych materiałów oraz niepotrzebnych urządzeń na składowisko odpadów i poniesienia kosztów ich składowania lub utylizowania, 14) wywozu papy i jej utylizacji, 15) przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy dokumentów wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 16) wykonania Planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 17) uczestnictwa kierownika budowy w cotygodniowych radach budowy oraz uczestnictwa kierowników robót w okresie wykonywania ich robót branżowych, 18) przygotowanie na bieżąco rozliczeń budowy, faktur według zaleceń Zamawiającego, 19) innych niezbędnych czynności wymaganych przepisami prawa, a związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, 20) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców, 21) w przypadku skorzystania w trakcie budowy z pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 7T Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od zarządcy drogi tj. Wydziału Inżynierii Miejskiej w tut. Urzędzie Miasta, zgody na wjazd na ul. Sikorskiego, 22) wystąpienie do Wydziału Inżynierii Miejskiej w tut. Urzędzie o uzyskanie zgody na wykonanie tymczasowego zjazd z ul. Sikorskiego na teren szkoły. Koszt uzyskania decyzji administracyjnej wynosi 82 zł. 9. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: organizacja i realizacja robót budowlanych - bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji projektowej - wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjątkiem kierownika budowy i kierowników robót. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenia, że pracownicy realizujący przedmiot zamówienia, o których mowa powyżej będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniuart. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.). W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z póź. zm.) w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Nadmienia się, że z tytułu niespełnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 3 ust. 1 projektu umowy (załacznik nr 8 do SIWZ), Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 ust. 1 pkt. 1 lit "h" projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 1 projeku umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) czynności; 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 10. Przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 500 000,00 zł, zakres rzeczowy: 1) remont łazienek w branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej wod. - kan., C.O. i elektrycznej - pom. 06/8, 06a/8, 07/8, 104/8, 104a/8, 104b/8, 103a/8, 117/8. 117a/8, 117b/8, 118a/8, 2) wymiana stolarki okiennej i uzupełnienie klamek w oknach, 3) rozdział instalacji ogrzewania osobno dla Biblioteki Miejskiej i dla Szkoły.

II.5) Główny kod CPV: 45214210-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45223200-8
45262520-2
45400000-1
45310000-3
45330000-9
45331200-8
45331100-7
45332000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 500 000,00 zł, zakres rzeczowy: 1) remont łazienek w branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej wod. - kan., C.O. i elektrycznej - pom. 06/8, 06a/8, 07/8, 104/8, 104a/8, 104b/8, 103a/8, 117/8. 117a/8, 117b/8, 118a/8, 2) wymiana stolarki okiennej i uzupełnienie klamek w oknach, 3) rozdział instalacji ogrzewania osobno dla Biblioteki Miejskiej i dla Szkoły.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 30.06.2021r. Szczegółowe terminy i koszty wykonania robót budowlanych, tj. poszczególnych elementów robót wynikać będą z harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót budowlanych zatwierdzonego przez Zamawiającego. Szczegółowy harmonogram, z podziałem na kategorie robót wskazane w § 6 ust. 2 projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) należy przedłożyć Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zakwestionować wartość poszczególnych kategorii robót w przypadku, gdy w sposób rażący będzie naruszona proporcja pomiędzy nimi. W takiej sytuacji Zamawiający odmówi zatwierdzenia harmonogramu. W przypadku wystąpienia powyższej sytuacji oraz innych błędów w harmonogramie Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawienia w terminie do 7 dni od wezwania Zamawiającego. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących dotychczasowy harmonogram, Wykonawca ma obowiązek przedstawić uaktualniony harmonogram, w terminie do 7 dni od wezwania Zamawiającego. Cena ryczałtowa brutto przedmiotu zamówienia nie może ulec zmianie z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ). 2. Harmonogram, o którym mowa powyżej Wykonawca sporządza we własnym zakresie i na własny koszt. 3. Wykonawca w przedłożonym Zamawiającemu harmonogramie uwzględni, że kwota wykonanych w 2020r. robót budowlanych, nie może być większa niż 800 000,00 zł brutto. Kwota ta będzie zapłacona przez Zamawiającego do końca 2020 roku, z uwzględnieniem 30 dniowego okresu płatności (płatność za roboty wykonane w grudniu będzie zrealizowana w styczniu 2021r). Zmiana tej wartości może nastąpić za zgodą Zamawiającego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym w zakresie elementów składowych określonych w § 6 ust. 2 projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) i ich wartości finansowych. Zmiany te we własnym zakresie będzie wprowadzał Wykonawca w terminie do 7 dni od wezwania Zamawiającego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań, co do tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań, co do tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie: -posiadanego doświadczenie dotyczącego: budowy lub/i przebudowy budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 5 500m3 i wartości min. 3 500 000 zł brutto; wykazanie minimum 2 takich robót; -dysponowania osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi w specjalnościach: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) telekomunikacyjnej, d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. W/w osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Uwaga: Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych ustawowych uprawnień zawodowych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie, którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394, ze zm.). Zmiany ww. osób przy pomocy, których realizowany będzie przedmiot zamówienia może nastąpić tylko wtedy gdy Wykonawca wykaże inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, wymagana jest również akceptacja Zamawiającego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt V ppkt 1.2. SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający informuje, iż "stosowna sytuacja" została określona w pkt VI SIWZ w dokumentach dotyczących dysponowania zasobami innego podmiotu. 2. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, jest zobowiązany do wypełnienia i załączenia do oferty oświadczenia zawartego w załączniku nr 2 do SIWZ - dotyczącym podmiotu, na którym polega Wykonawca. 3. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły ?spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt VI i X niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca warunki określone w niniejszym postępowaniu spełnił.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wyłącznie na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych w pkt VA ppkt 1.2.a) SIWZ składają dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem (wystawionym odpowiednio nie później niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - patrz wyżej) zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt VI ppkt 1 SIWZ. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy. Oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu są: Dokumenty dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 1) Wykaz w załączniku nr 6 do SIWZ, dotyczący posiadanego doświadczenia w zakresie: robót określonych w pkt V ppkt 1.2.1. SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat, miejsc wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2) Wykaz w załączniku nr 7 do SIWZ, dotyczący osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wymienionych w pkt V ppkt 1.2.2 SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz złożenie oświadczenia, że osoby, które zostały skierowane do realizacji zamówienia publicznego posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - poprzez wypełnienie i podpisanie załącznika nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Załącznik nr 1 do SIWZ - prawidłowo wypełniony i podpisany formularz "Oferta Wykonawcy", 2) Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w niniejszej SIWZ. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania nie zakłócił konkurencji. 3) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów wówczas zobowiązany jest złożyć: 1. w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu zawartym we wzorze znajdującym się w załączniku nr 2 do SIWZ lit. A i B , 2. pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) podmiotu udostępniającego zasoby - dokument wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upełnomocnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego swoje zasoby - załącznik nr 4 do SIWZ. Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty stanowiące dowód, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami będzie gwarantował rzeczywisty dostęp do ich zasobów, określające w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 4) Jeżeli Wykonawca ma zamiar korzystać z podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się, składa oświadczenie zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 lit. C do SIWZ, o tym, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz składa wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ. 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik- w oryginale lub notarialnie potwierdzoną kopię za zgodność z oryginałem. 6) Jeżeli wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego oraz wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Przedłużenie okresu gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
a) W zakresie terminu i wynagrodzenia: 1) w przypadku błędów lub braków projektowych (z winy projektanta lub nie) jest konieczna zmiana dotychczasowych rozwiązań projektowych warunkujących wykonanie zamówienia podstawowego, aby obiekt mógł spełniać swoje przeznaczenie. Zakres zmian będzie wynikał z wprowadzonych rozwiązań projektowych. Powyższe pozwoli na zmianę wynagrodzenia (zwiększenie lub zmniejszenie) dotychczasowemu Wykonawcy i wydłużenie terminu zakończenia zadania, 2) w przypadku gdy podczas prowadzenia robót nastąpi ujawnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji i elementów konstrukcyjnych, 3) w przypadku błędów lub braków w przedmiarze robót budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachowego budynku nr 8 i części budynku nr 1. Zakres zmian będzie wynikał z konieczności wykonania ze względów technologicznych robót budowlanych warunkujących zakończenie przedmiotowych robót, 4) w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych niezbędnych do prawidłowego zakończenia inwestycji, 5) w przypadku wykonania robót uzupełniających. b) W zakresie terminu: 1) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nie wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej, jak również wykonania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli będzie potrzebny czas na ich wykonanie. c) w zakresie wynagrodzenia: 1) w przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w § 6 ust. 4 projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) tj. za roboty niewykonane Wykonawca nie zachowuje prawa do wynagrodzenia lub w przypadku rezygnacji przez zamawiającego z części robót. 2) w przypadku zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany nie mają istotnego wpływy na pierwotne warunki udziału w postępowaniu oraz pierwotny przedmiot zamówienia określony w SIWZ, d) W zakresie terminu: 1) zmiany obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin i sposób wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wynikających ze zmian Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ), 2) przedłużenia przez władze państwowe stanu epidemii lub dokonania zmiany tego stanu na inny stan wyjątkowy, ograniczający normalny sposób funkcjonowania państwa. Powyższe pozwala na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy oraz wydłużenie terminu wykonania zadania. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminu lub wynagrodzenia Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego i uzyskać jego zgodę. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmianę terminu wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Wymienione powyższe możliwości wprowadzenia zmian są uprawnieniem a nie obowiązkiem Zamawiającego. W przypadku wystąpienia z wnioskiem Wykonawcy w sprawie zlecenia części robót w ramach podwykonawstwa, gdy nie były one określone w Jego ofercie, w tym zakresie wymagana jest zgoda Zamawiającego zgodnie z zapisami projektu umowy. Wprowadzenie podwykonawcy nie ma wpływu na zmianę terminu i wynagrodzenia wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miejska Dzierżoniów, reprezentowana przez Burmistrza Dzierżoniowa z siedzibą ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów. 2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki od 25 maja 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, pok. 22, tel. 74 645 08 08, e-mail: inspektorodo@um.dzierzoniow.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia i realizacji zamówienia publicznego. 4. Podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy, ustawa z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych art. 34 ust. 1 art. 34 ust. 5 a. 5. Odbiorcy Pana/Pani danych osobowych- dane zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń, wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz organom upoważnionym na mocy przepisów prawa. 6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej- nie dotyczy 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez -zgodnie z JRWA (5 lat) a w przypadku zamówień dofinasowanych ze środków zewnętrznych przez okres trwałości projektu, natomiast umowa zawarta w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat). 8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania. 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - od 25 maja 2018r. 10. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 11. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 12. Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 13. Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie