Ogłoszenie

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
07-07-2020
Numer ogłoszenia
555331-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-561 Kielce
Ulica
ul. Witosa
Nr telefonu
413 641 600
Email
wup@wup.kielce.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 555331-N-2020 z dnia 2020-06-26 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, krajowy numer identyfikacyjny 29234674600000, ul. ul. Witosa  86 , 25-561  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 641 600, e-mail wup@wup.kielce.pl, faks 413 641 666.
Adres strony internetowej (URL): https://wupkielce.praca.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://wupkielce.bip.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej
Adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach - Kancelaria ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
Numer referencyjny: AD.271.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek firmy OKI i HP: 1.do OKI MC873 bęben czarny- 20 szt.; 2. do OKI MC873 bęben niebieski - 3 szt.; 3. do OKI MC873 bęben czerwony - 3 szt.; 4. do OKI MC873 bęben żółty - 3 szt.; 5. do OKI MC873 toner czarny - 20 szt.; 6. do OKI MC873 toner niebieski - 10 szt.; 7. do OKI MC873 toner czerwony - 10 szt.; 8. do OKI MC873 toner żółty - 9 szt.; 9. do OKI MC873 pas transferu - 2 szt.; 10. do OKI MC873 fuser - 2 szt.; 11. do OKI B431 toner czarny - 2 szt.; 12. do OKI B431 bęben czarny - 2 szt.; 13. do OKI B6200 toner czarny - 1 szt.; 14. do OKI C9600 bęben czarny - 1 szt.; 15. do OKI C9600 bęben żółty - 1 szt.; 16. do OKI C9600 bęben czerwony - 1 szt.; 17. do OKI C9600 toner czarny - 1 szt.; 18. do HP Laserjet 3525 toner czarny - 1 szt.; 19. do HP Laserjet 3525 toner niebieski - 1 szt.; 20. do HP Laserjet 3525 toner czerwony - 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 30125110-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30125100-2
30124300-7
30124100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowo - cenowy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu, BEZ DODATKOWEGO WEZWANIA, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - oryginał (składane po otwarciu ofert). 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Pełnomocnictwo określające jego zakres - w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) i Sprostowania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 127/2 z 23.05.2018) , dalej "RODO", informuję, że: 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (WUP) - Zamawiający W zakresie przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan z nami kontaktować w następujący sposób: 1) listownie na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, 2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP WUP: /WUPKielce/SkrytkaESP 3) poprzez e-mail: wup@wup.kielce.pl 4) telefonicznie: (41) 36-41-600 5) za pomocą faxu: (41) 36-41-666. 2. W WUP został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować drogą elektroniczną: iod@wup.kielce.pl lub kierując korespondencję na adres administratora wskazany w pkt 1 powyżej. Szczegółowe dane kontaktowe Inspektora ochrony danych są dostępne na: 1. stronie internetowej WUP - https://wupkielce.praca.gov.pl w zakładce Ochrona danych osobowych, 2. Biuletynie Informacji Publicznej - wupkielce.bip.gov.pl w zakładce Ochrona danych osobowych. Z Inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO. 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez WUP: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 1) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym wyboru Wykonawcy, zawarcia i realizacji umowy, prowadzenia rozliczeń finansowych 2) oraz w celu realizacji przez WUP obowiązku przechowywania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit. g, art. 10 RODO i wynika w szczególności z następujących przepisów prawa: 1) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, 2) aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności z rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 3) ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, 4) Kodeksu cywilnego, 5) ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 6) ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 4. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych: 1) Pani/Pana dane osobowe - w zakresie wynikającym z przepisów prawa ( w tym w szczególności z ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do niej) - będą udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Administratora/Zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, 2) Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne, chyba że będą miały zastosowanie zasady ograniczające jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w tym dostępu do Pani/Pana danych osobowych) wynikające z: a) art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (jeżeli Pani/Pana dane osobowe objęte będą tajemnicą przedsiębiorstwa), b) art. 8 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (jeżeli będzie to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, Administrator /Zamawiający może nie ujawniać danych osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp i wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp), c) art. 8 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pani/Pana dane osobowe o których mowa w art. 10 RODO - czyli dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa, będą udostępniane przez Administratora /Zamawiającego tylko w celu umożliwienia uprawnionym podmiotom skorzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu ich wniesienia), d) art. 96 ust. 3a Prawo zamówień publicznych (Pani/Pana dane osobowe o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO - czyli szczególne kategorie danych osobowych, nie będą udostępniane przez Administratora/Zamawiającego), e) art. 96 ust. 3b ustawy Prawo zamówień publicznych (od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy Pani/Pan wniesie żądanie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, powodujące ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator/Zamawiający nie udostępnia tych danych (może je tylko przechowywać), chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (czyli: osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony prawnej innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 3) ww. zasady ograniczające jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie mają zastosowania do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa do wykonywania czynności kontrolnych u Administratora/Zamawiającego (np. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, instytucji zarządzających w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, samorządu województwa świętokrzyskiego, KAS); 4) podmioty uprawnione do obsługi doręczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 5) operator pocztowy lub firma kurierska (tylko w zakresie nazwy Wykonawcy i danych adresowych); 6) podmioty przetwarzające - czyli podmioty, którym Administrator/ Zamawiający powierzył lub powierzy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 28 RODO, gdy niezbędne będzie zlecenie im usług m.in. w zakresie obsługi prawnej, wsparcia systemu informatycznego, czy brakowania dokumentacji zawierającej Pani/Pana dane osobowe po upływie okresu jej przechowywania określonego przepisami prawa. Zakres danych przekazany podmiotom przetwarzającym ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczonymi usługami. Odbiorców tych danych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. 5. Pani/Pana dane osobowe: 1) zawarte w dokumentacji papierowej - będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, który Administrator/Zamawiający zobowiązany jest stosować na mocy ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (czyli przez 5 lat) oraz w zakresie zamówień współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programowymi 2) będą zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych przez okres wskazany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wnioskowania do Administratora/Zamawiającego o realizację następujących praw wynikających z RODO: ? prawa dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO) - w przypadku, gdy wykonanie tego prawa przez Administratora /Zamawiającego wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, możemy od Pani/Pana zażądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu lub daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, ? prawa do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO) - z tym że skorzystanie przez Panią/Pana z tego prawa: - nie będzie skutkowało zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych - oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników; ? prawa do ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO), przy czym przepisy prawa mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa (zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wystąpienie przez Panią/Pana z żądaniem, o którym mowa w art. 18 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu). Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy Pani/Pan wniesie żądanie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, (powodujące ograniczenie danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu), Administrator/Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (czyli: osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony prawnej innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania. 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z ww. przepisów prawa. Konsekwencją ich nie podania jest brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i brak możliwości realizacji przez Administratora/Zamawiającego ciążących na nim obowiązków prawnych.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie