Ogłoszenie

Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych i kosmetyków do Apteki Szpitalnej 2.

dolnośląskie, Zgorzelec

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
08-07-2020
Numer ogłoszenia
555286-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
59-900 Zgorzelec
Ulica
ul. Lubańska
Nr telefonu
571 334 686,
Email
zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl,

SzczegółyOgłoszenie nr 555286-N-2020 z dnia 2020-06-26 r.

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu: Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych i kosmetyków do Apteki Szpitalnej 2.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, krajowy numer identyfikacyjny 23116144800000, ul. ul. Lubańska  11-12 , 59-900  Zgorzelec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 571 334 686, , e-mail zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): http://www.spzoz.zgorzelec.pl/ i https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zgodnie z SIWZ. WS-SPZOZ w Zgorzelcu, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 13-14, 59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11-12
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych i kosmetyków do Apteki Szpitalnej 2.
Numer referencyjny: 23/ZP/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych i kosmetyków do Apteki Szpitalnej 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 SIWZ - Formularz cenowy oraz załącznik nr 3 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 33631600-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33711500-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-08-08

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie należy zrealizować w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż od dnia 08.08.2020r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Numeracja zgodna z SIWZ. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnego zezwolenia/koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/składu konsygnacyjnego, a w przypadku gdy wykonawca jest wytwórcą zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 499 ze zmianami). Oświadczenie o powyższym należy złożyć w załączniku nr 5 do SIWZ, które wstępnie potwierdzi spełnienie warunku udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym. NA WEZWANIE Zamawiającego (zgodnie z punktem 7.4 SIWZ).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Numeracja zgodna z SIWZ. 7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy 7.2.1. Wypełnionego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ- załączyć do oferty. 7.2.2. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy - w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych w niniejszym rozdziale dokumentów lub oświadczeń w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze je samodzielnie. W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu adresu strony internetowej oraz sygnatury dokumentu, pod którymi te dokumenty/oświadczenia będą dostępne. - w przypadku braku wskazania, o którym mowa powyżej - NA WEZWANIE Zamawiającego (zgodnie z punktem 7.4 SIWZ). 7.2.3. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: (prosimy nie składać wraz z ofertą). Wykonawca, w terminie 3 dni - od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej dedykowanej Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp. - tj. informacji z otwarcia ofert - przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp., za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec (tj. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz.U 2018 poz. 798, 650, 1637 i 1669) - załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 7.2.2.SIWZ, składa: 7.3.1. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: 7.3.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7.3.2. Dokument o którym mowa w pkt. 7.3.1. SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.3.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.3.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 7.3.2. SIWZ stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Numeracja zgodna z SIWZ. 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć dokumenty: 7.1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 5 - (załączyć do oferty) 7.1.2. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnego zezwolenia/koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/składu konsygnacyjnego, a w przypadku gdy wykonawca jest wytwórcą zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 499 ze zmianami). - NA WEZWANIE Zamawiającego (zgodnie z punktem 7.4 SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Numeracja zgodna z SIWZ. 7.6. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów: 7.6.1. DO OFERTY - nie dotyczy 7.6.2. NA WEZWANIE Zamawiającego (zgodnie z punktem 7.4 SIWZ): 7.6.2.1. Katalog lub prospekt lub folder - w języku polskim każdego zaoferowanego przedmiotu zamówienia - zawierający dane identyfikujące zaoferowany przedmiot zamówienia wraz z numerem katalogowym zaoferowanego przedmiotu zamówienia (numer katalogowy musi być zgodny, z numerem podanym w formularzu cenowym) - w oparciu o które została przygotowana oferta. W katalogu/prospekcie/folderze należy wyraźnie zaznaczyć, których pozycji i jakiego pakietu (Załącznika nr 2 do SIWZ) dotyczy dany zapis - celem identyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia i numeru katalogowego. W przypadku braku numeru katalogowego lub informacji o numerze katalogowym w katalogu, prospekcie lub folderze, należy złożyć oświadczenie Wykonawcy, w powyższym zakresie. 7.6.2.2. Oświadczenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi: a) w przypadku środków zakwalifikowanych jako kosmetyk - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009r. dotyczący produktów kosmetycznych (dotyczy produktów kosmetycznych tj. pozycje nr 1, 4, 5, 6, 20, 24, 25, 37 załącznik nr 3 do SIWZ) - NALEŻY WSKAZAĆ KTÓRYCH POZYCJI ASORTYMENTOWYCH OŚWIADCZENIE DOTYCZY, b) w przypadku środków zakwalifikowanych jako środki antyseptyczne do odkażania skóry i błon śluzowych - ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2020r. poz. 944 tj.) (dotyczy produktów zakwalifikowanych jako środki antyseptyczne do odkażania skóry i błon śluzowych tj. pozycje nr 7, 8, 9, 10, 22, 23, 30, 31 załącznik nr 3 do SIWZ) - NALEŻY WSKAZAĆ KTÓRYCH POZYCJI ASORTYMENTOWYCH OŚWIADCZENIE DOTYCZY, c) w przypadku środków zakwalifikowanych jako wyroby medyczne - ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186 tj.) (dotyczy produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne tj. pozycje nr 11, 11A, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43 załącznik nr 3 do SIWZ) - NALEŻY WSKAZAĆ KTÓRYCH POZYCJI ASORTYMENTOWYCH OŚWIADCZENIE DOTYCZY, d) w przypadku środków zakwalifikowanych jako produkty biobójcze - ustawy z dnia 9 października 2015r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018r. poz. 2231 tj.) (dotyczy produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne tj. pozycje nr 2, 3, 15, 19, 36 załącznik nr 3 do SIWZ) - NALEŻY WSKAZAĆ KTÓRYCH POZYCJI ASORTYMENTOWYCH OŚWIADCZENIE DOTYCZY 7.6.2.3. W przypadku pozycji nr 5, 9, 10, 11, 17, 18, 26 wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ, - należy przedstawić pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie lub innej równoważnej instytucji opiniotwórczej. 7.6.2.4. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełniania w/wych ustaw należy to wyraźnie zaznaczyć w ofercie i złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu w/wym ustawom oraz wskazać których pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy 7.6.2.5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w wyznaczonym terminie próbki oferowanych wyrobów - po 1 szt. (Zamawiający wskazuje powyższy obowiązek informacyjnie, NIE NALEŻY składać oświadczenia w powyższym zakresie ani próbek do oferty. Zamawiający zażąda przedłożenia próbek, wyłącznie w sytuacji gdy poweźmie wątpliwości w zakresie prawidłowości zaoferowanego przedmiotu zamówienia)
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Numeracja zgodna SIWZ. 12.7. Zawartość oferty. Złożona oferta opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, musi zawierać: 12.7.1. wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty, 12.7.2 wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy 12.7.3 wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 12.7.4 wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 12.7.5 załącznik nr 7 do SIWZ - zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy) 12.7.6 pełnomocnictwa - jeżeli niezbędne - vide pkt. 12.4. - 12.5. SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto60,00
Termin płatności40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Numeracja zgodna z SIWZ. 18.1. Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych w projekcie umowy, która stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 18.2. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w postanowieniach umowy. Możliwość dokonania zmian została ujęta w projekcie umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-08, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie