Ogłoszenie

Obsługa bankowa budżetu gminy Międzyzdroje na okres od 01 września 2020 r. do 31 sierpnia 2023 r.

, Międzyzdroje

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
07-07-2020
Numer ogłoszenia
555762-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
29-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
72-500 Międzyzdroje
Ulica
ul. Książąt Pomorskich
Nr telefonu
913 275 652
Email
um@miedzyzdroje.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 555762-N-2020 z dnia 2020-06-29 r.

Gmina Międzyzdroje: Obsługa bankowa budżetu gminy Międzyzdroje na okres od 01 września 2020 r. do 31 sierpnia 2023 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyzdroje, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Książąt Pomorskich  5 , 72-500  Międzyzdroje, woj. , państwo Polska, tel. 913 275 652, e-mail um@miedzyzdroje.pl, faks 913275630.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.miedzyzdroje.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://e-propublico.pl oraz www.bip.miedzyzdroje.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://e-propublico.pl oraz www.bip.miedzyzdroje.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://e-propublico.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Gmina Międzyzdroje Książąt Pomorskich 5 72-500 Międzyzdroje Polska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu gminy Międzyzdroje na okres od 01 września 2020 r. do 31 sierpnia 2023 r.
Numer referencyjny: RI.ZP.271.11.2020.AR
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu gminy Międzyzdroje w okresie od 01 września 2020 r. do 31 sierpnia 2023 r. obejmująca: 1. rachunki rozliczeniowe w złotych, USD, EUR, 2. rachunki lokat terminowych w złotych, USD, EUR. 1.Przedmiotem umowy jest obsługa bankowa budżetu Gminy Międzyzdroje w zakresie otwarcia i prowadzenia rachunku podstawowego - przewidywana ilość: 1 sztuka ; 2.Przyjmowanie wpłat gotówkowych - przewidywana maksymalna łączna wysokość kwoty wpłaconej w okresie obowiązywania umowy (3 lata) 12 600 000,00 (słownie: dwanaście milionów sześćset tysięcy); 3.Dokonywanie wypłat gotówkowych - przewidywana maksymalna łączna wysokość kwoty wypłaconej w okresie obowiązywania umowy (3 lata) 792 000,00 (słownie: siedemset dziewięćset dwa tysiące złotych); 4.Realizacja przelewów składanych w formie papierowej na rachunki prowadzone w banku oferenta - przewidywana ilość składanych przelewów w w/w formie: 360 sztuk w okresie obowiązywania umowy (3 lata); 5.Realizacja przelewów składanych w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach - przewidywana ilość składanych przelewów w w/w formie: 360 sztuk w okresie obowiązywania umowy (3 lata); 6.Realizacja przelewów za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rachunki prowadzone w banku oferenta - przewidywana ilość składanych w/w przelewów: 4 932 sztuk w okresie obowiązywania umowy (3 lata); 7.Realizacja przelewów za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach - przewidywana ilość składanych w/w przelewów: 11 628 sztuk w okresie obowiązywania umowy (3 lata); 8. Realizacja przelewów zagranicznych , w tym: przewidywana ilość wychodzących przelewów 180 szt. (3 lata), przewidywana ilość przychodzących przelewów 360 szt. (3 lata), 9..Korzystanie z elektronicznej obsługi banku - przewidywana ilość 5 stanowisk; 10. Wydawanie opinii i zaświadczeń; 11. Wydanie karty wypukłej - 1 szt; 12. Wydawanie czeków-36 szt. 13.Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach według zmiennej stopy procentowej ustalanej co miesiąc w oparciu o średnią stawkę WIBID 1 M z miesiąca poprzedniego wyliczoną na zasadach obowiązujących w banku skorygowaną o stały wskaźnik podany przez bank; 14.Otwarcie i prowadzenie - na wniosek Zamawiającego dodatkowych kont pomocniczych (subkont)- przewidywana ilość 24 szt. Koszty otwarcia i prowadzenia nie mogą być wyższe jak ustalone w ofercie . Wysokość oprocentowania środków nie może być niższa niż ustalona w ofercie; 15. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za otwarcie rachunków bankowych oraz kont pomocniczych (subkont). 16. Zapewnienie obsługi płatności masowych, kierowanych na rachunek rozliczeniowy Zamawiającego poprzez rachunki wirtualne, stanowiące identyfikatory płatności. 17. Dostosowanie się do dyspozycji złożonej w formie pisemnej przez Zamawiającego dotyczącej sposobu pobierania prowizji bankowej z rachunków pomocniczych. 18. W razie zapłaty odsetek przez Zamawiającego z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego należnego wierzycielom z winy Banku, Bank zobowiązuje się do pokrycia powstałej szkody. 19. Dostarczanie wyciągów bankowych dziennych w wersji elektronicznej oraz udostępnienia papierowych wyciągów bankowych . Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od dostarczonych wyciągów w wersji elektronicznej. 20. Udostępnienie skrytki bankowej. Udostępnienie skrytki bankowej odbywać się będzie na wniosek i według potrzeb określonych przez Zamawiającego. 21. Skapitalizowane odsetki bankowe oraz środki zgromadzone na poszczególnych rachunkach bankowych na pisemne zlecenie Zamawiającego będą przekazywane na wskazany rachunek bankowy. 22. Zapewnienie punktu kasowego dla obsługi wszelkich jednostek organizacyjnych Gminy istniejących lub przyszłych w tym Urzędu Miejskiego i ich interesantów na terenie miasta Międzyzdroje , (przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat), 23. Obsługiwanie pracowników dokonujących wpłat/wypłat na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych poza kolejnością. 24. Zapewnienie wszelkich usług związanych z systemem elektronicznej łączności z Wykonawcą, w tym m.in. zainstalowanie, wdrożenie, szkolenie użytkowników systemu- pracowników Zamawiającego, serwis, pomoc techniczną, dostarczenie na własny koszt odpowiedniej ilości urządzeń takich jak np. tokeny, karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne do bezpiecznej pracy systemu bankowości elektronicznej ( np. realizacja przelewów) a w przypadku awarii terminowego dostarczenia nowych urządzeń na wniosek Zamawiającego (czas reakcji musi wynosić 3 dni robocze od chwili złożenia wniosku). 25.Udostępnienie usługi w zakresie obsługi i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych, wraz z wyposażeniem punktu kasowego w urządzenia niezbędne do akceptacji kart płatniczych - zestaw POS. 26. Zastosowanie taryf opłat, prowizji bankowych w odrębnych umowach rachunku bankowego dla wszelkich jednostek organizacyjnych Gminy istniejących lub przyszłych według taryf podanych w ofercie banku na obsługę budżetu gminy Międzyzdroje. 27. W przypadku gdy zlecenie przyjmie bank mający siedzibę poza terenem Międzyzdrojów, ciężar i koszt wszelkich rozliczeń międzybankowych koniecznych do przeprowadzenia w związku z faktem braku siedziby w Międzyzdrojach spoczywa na Wykonawcy. 28. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat i prowizji od niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym: a/ oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - WIBOR 1 M plus marża banku, b/ prowizja przygotowawcza z tytułu udzielenia kredytu w rachunku bieżącym - procent od kwoty przyznanego kredytu w kwocie 1 000 000 zł, c/ odstąpienie od naliczania pozostałych prowizji od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym, d/ odstąpienie od oświadczeń do umowy kredytu w rachunku bieżącym w sprawie informacji o potrzebach korzystania z kredytu z wyprzedzeniem miesięcznym. Gmina chciałaby mieć możliwość zgłaszania potrzeb na bieżąco z wyprzedzeniem maksymalnie do dwóch dni, e/ odstąpienie od prawnego ( w tym rzeczowego) zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym. Umowy na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym muszą być zawierane odrębnie corocznie na okresy wskazane poniżej: a/ od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r., b/ od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., c/ od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. d/ od 01.01.2023 r. do 31.08.2023 r. 29. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia do umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach: a/ w razie zaistniałej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , b/ zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie banku, c/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku banku, d/ Bank przerwie realizację niniejszej umowy lub realizuje ją w sposób sprzeczny z umową. 30. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za 3-miesięcznym wypowiedzeniem bez podania przyczyny. 31. Bank może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający przy zawieraniu umowy poda nieprawdziwe dane, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tym fakcie. 32.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 33. Bank ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy do wysokości szkód poniesionych z tego tytułu przez Zamawiającego. 34. Bank nie ma prawa powierzać wykonania przedmiotu umowy innym bankom. 35. Żadna ze stron bez uzyskania pisemnej zgody drugiej strony nie ma prawa sprzedaży swej wierzytelności bądź przekazania praw do jej egzekucji osobom trzecim lub innym organom i instytucjom uprawnionym do wdrożenia trybu egzekucyjnego wobec tych wierzytelności. 36. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa. 37. Zamawiający wskazuje, iż na dzień zawarcia umowy funkcjonują następujące jednostki budżetowe: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole Miejskie, Żłobek Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz samorządowy zakład budżetowy : Zakład Ochrony Środowiska.

II.5) Główny kod CPV: 66110000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66000000-0
66100000-1
66113000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca przedłoży zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 2357 z późn.zm.), a w przypadku określonym w art.178 ust.1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art.193 Prawo bankowe z dnia 31.01.1989 r. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj. zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 2357 z późn.zm.), a w przypadku określonym w art.178 ust.1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art.193 Prawo bankowe z dnia 31.01.1989 r.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty wraz z załącznikiem do formularza - Kalkulacja kosztów na obsługę bankową budżetu gminy na lata 2020 -2023
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0
Maksymalna liczba wykonawców  0
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Marża Wykonawcy dla kredytu w rachunku bieżącym 10,00
Oprocentowanie środków gromadzonych na rachunkach bankowych30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie