Ogłoszenie

PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług dozoru w obiekcie przy Alei "Solidarności" 102 na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w...

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
07-07-2020
Numer ogłoszenia
555633-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
29-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-233 Warszawa
Ulica
ul. Gen. J. Bema
Nr telefonu
22 571 50 30
Email
zamowieniapubliczne@ops-wola.waw.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 555633-N-2020 z dnia 2020-06-29 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy: PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług dozoru w obiekcie przy Alei "Solidarności" 102 na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, krajowy numer identyfikacyjny 20108820000000, ul. ul. Gen. J. Bema  91 , 01-233  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 571 50 30, e-mail zamowieniapubliczne@ops-wola.waw.pl, faks 22 571 50 50.
Adres strony internetowej (URL): www.ops.wola.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://ops-wola.waw.pl/opswola/o-nas/zamowienia-publiczne/postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Tak, art. 9 ustawy Pzp
Adres:
ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa, w Sekretariacie Ośrodka I piętro pokój nr 11

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług dozoru w obiekcie przy Alei "Solidarności" 102 na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie
Numer referencyjny: SZP-MBS-351-4/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług dozorowania w obiekcie Zamawiającego przy Alei "Solidarności" 102 - budynek jednokondygnacyjny, o powierzchni użytkowej 452 m2, niepodpiwniczony. Pomieszczenia biurowo - administracyjne wyposażone są w sprzęt biurowy i komputerowy. Budynek jest monitorowany. 2.Świadczenie usług dozorowania w siedzibie Ośrodka przy Alei "Solidarności" 102 w Warszawie będzie polegało na pełnieniu dyżurów we wszystkie dni robocze w godzinach 7.00 - 20.00, do tego przewidziano jedną godzinę dodatkowo dziennie na przywiezienie i odwiezienie klucza z obiektu przy ul. Bema 91. Ogólna liczba godzin świadczenia usług w trakcie trwania umowy nie będzie większa niż 6 510 godzin. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Załączniku Nr 1 oraz 9 do SIWZ. 3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby godzin o maksymalnie 10 %, w zależności od faktycznych potrzeb. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin pełnienia dyżurów przez pracowników Wykonawcy, która nie wpłynie na wielkość zamówienia. Zmiana harmonogramu nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, w ramach przewidzianej liczby godzin pracy. Zmiana ta nie stanowi zmiany treści umowy i nastąpi w drodze wymiany pism. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyznaczył do realizacji przedmiotu zamówienia: koordynatora zamówienia oraz nie mniej niż 3 osoby pełniące dyżury. Osoby te muszą być przeszkolone w zakresie pełnionych obowiązków, sprawne fizycznie i intelektualnie, a także nie być karane. 6. Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) w zakresie czynności dozorowania w wyżej wymienionym obiekcie, w okresie od dnia podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia (nie wcześniej niż od 01.09.2020 r.) do 30.06.2022 r., na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie (czynności wykonywane zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w wymiarze odpowiednim do realizowanej liczby godzin w ramach dozorowania. Wykonawca lub podwykonawca ma obowiązek zatrudnić wyżej wymienione osoby na cały okres realizacji zamówienia. Szczegółowe uregulowania zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ. 7.Wykonawca może w trakcie realizacji umowy zastąpić osoby pełniące dyżury w zakresie czynności dozorowania, o których mowa w ust. 5. innymi osobami pod warunkiem, że zmiana ta będzie miała miejsce tylko w szczególnych, uzasadnionych przypadkach, tj. np. w sytuacjach: ustania zatrudnienia, choroby, urlopu, zdarzenia losowego, nienależytego wywiązywania się z powierzonych zadań przy realizacji niniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem ust 8, 10 i 11. 8.Osoby, którymi Wykonawca zastąpi osoby, o których mowa w ust. 5. muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż kwalifikacje i doświadczenie osób, które zastąpią. 9.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby koordynującej zamówienie pod warunkiem, że będzie ona spełniać wymagania opisane w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. c pkt ii., z zastrzeżeniem ust 10 i 11. 10. W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 7. oraz w ust. 9., Wykonawca zobowiązany będzie złożyć pisemny wniosek i uzyskać zgodę Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo do oceny doświadczenia zawodowego nowo zatrudnianych osób pod kątem przygotowania do uczestniczenia w wykonywaniu zamówienia i spełniania warunków określonych w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. c pkt ii. 11. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu danych nowo zatrudnionych osób oraz przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie. 12.W dniu podpisania umowy lub nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji usługi Zamawiający przeszkoli osoby wskazane do pełnienia dyżurów z zasad ochrony danych osobowych obowiązujących w Ośrodku. Kwestie organizacyjne związane z przeprowadzeniem szkolenia zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą drogą e-mailową.

II.5) Główny kod CPV: 98341140-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
98341120-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego - tj. świadczeniu usług dozorowania, zgodnie ze sposobem realizacji zamówienia określonym w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy dot. niniejszego zamówienia.  Przewidywana wartość tych usług nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-09-01 2022-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł). Uwaga: Zamawiający wymaga aby ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na w/w kwotę było kontynuowane przez cały okres realizacji umowy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje, co najmniej: 2 zamówienia polegające na świadczeniu usługi dozorowania lub ochrony wykonywane przez okres co najmniej 6 miesięcy każde. 2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, zdolnymi do wykonania zamówienia tj. zespołem składającym się z minimum 4 osób, w tym co najmniej 3 osobami posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w dozorowaniu lub ochronie, przeszkolonymi w zakresie pełnionych obowiązków, sprawnymi fizycznie i intelektualnie, posiadającymi umiejętność nawiązywania prawidłowych relacji interpersonalnych zgodnych z podstawowymi zasadami kultury, niekaranymi oraz dodatkowo koordynatorem zamówienia - legitymującym się, co najmniej 2-letnim doświadczeniem w realizacji usług związanych z dozorowaniem lub ochroną, w tym co najmniej rok w zakresie koordynowania pracy zespołu osób dozorujących lub wykonujących usługi ochrony, będącym osobą sprawną fizycznie i intelektualnie, posiadającą umiejętność nawiązywania prawidłowych relacji interpersonalnych zgodnych z podstawowymi zasadami kultury, niekaraną.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ; c) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) wypełniony Formularz oferty, sporządzony na druku stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, 2) oświadczenia wskazane w Rozdziale VII ust. 1 - 4 SIWZ. 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie) - jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie; 4) zobowiązanie innego podmiotu - jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Doświadczenie pracowników Wykonawcy w sprawowaniu dozoru20,00
Przeszkolenie pracowników Wykonawcy20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności aneksu w formie pisemnej, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych w umowie dotyczących: 2.1 wynagrodzenia z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności w przypadku zmiany: 2.1.1 stawki podatku od towarów i usług, 2.1.2 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 2.1.3 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 2.1.4 zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. - art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, 2.2 okoliczności nieprzewidywalnych, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i jeżeli wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie - art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 2.3 zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, innym wykonawcą zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp z powodu: 2.3.1 połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 2.3.2 przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. 2.4 gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 2.5 zmiany lub wprowadzenia nowego podwykonawcy. 3. Inne niż wymienione w ust. 2 pkt 2.1, 2.2 oraz pkt 2.4 zmiany treści umowy nie mogą prowadzić do zwiększenia wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.07.2020 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Aleja "Solidarności" 102, 01-016 Warszawa, wejście B.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie