Ogłoszenie

Dostawy warzyw i owoców dla Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego" we Włocławku

kujawsko-pomorskie, Włocławek

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
07-07-2020
Numer ogłoszenia
555364-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
29-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
ul. Św. Antoniego
Nr telefonu
544 110 380
Email
jadlodajnia@op.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 555364-N-2020 z dnia 2020-06-29 r.

Gmina Miasto Włocławek - Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego": Dostawy warzyw i owoców dla Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego" we Włocławku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Włocławek - Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego", krajowy numer identyfikacyjny 34083363300000, ul. ul. Św. Antoniego  11 , 87-800  Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 544 110 380, e-mail jadlodajnia@op.pl, faks 544 110 380.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.jadlodajniawloclawek.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.jadlodajniawloclawek.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
Adres:
Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego", ul. Św. Antoniego 11, 87-800 Włocławek, Biuro I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy warzyw i owoców dla Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego" we Włocławku
Numer referencyjny: MJ.AZ.2420-06/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Zamówienie może zostać udzielone jednemu wykonawcy maksymalnie na wszystkie trzy części zamówienia.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy WARZYW I OWOCÓW dla Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego": Część I zamówienia (ziemniaki): a) Ziemniaki - świeże, młode, jadalne z 2020 r. średniej wielkości, tzn. o przeciętnej średnicy od 4 cm i przeciętnej długości od 6 cm, jednego gatunku, niemieszane, dopuszczalne odmiany: Irga, Sante, Irys, Bryza, Satina, Lord, Bitnia; jednostka miary: kilogram, ilość: 18.000 kilogramów, Część II zamówienia (warzywa i owoce): a) Marchew - bez naci, świeża, oczyszczona, nieobrana, średniej długości i grubości, tzn. o średnicy od 3 cm do 4 cm i długości od 12 cm do 15 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 750 kilogramów, b) Kapusta czerwona - świeża, w główkach, o wadze główki od 1 kg; jednostka miary: kilogram, ilość: 550 kilogramów, c) Groch łuskany - połówki; jednostka miary: kilogram, ilość: 200 kilogramów, d) Fasola drobna - biała; jednostka miary: kilogram, ilość: 200 kilogramów, e) Fasola typu Jaś - duża; jednostka miary: kilogram, ilość: 190 kilogramów, f) Cebula - świeża, twarda, średniej wielkości, tzn. o średnicy od 6 cm do 8 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 850 kilogramów, g) Burak ćwikłowy - średniej wielkości, tzn. o średnicy od 6 cm do 10 cm lub podłużny o długości od 8 cm do 16 cm i średnicy od 6 cm do 8 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 1.250 kilogramów, h) Nać pietruszki - świeża, o przeciętnej wadze pęczka ok. 100 g i maksymalnej długości 15 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 90 kilogramów, i) Koper - świeży, o przeciętnej wadze pęczka ok. 100 g i maksymalnej długości 25 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 90 kilogramów, j) Ogórek zielony - twardy, średniej wielkości, tzn. o długości od 15 cm do 19 cm i średnicy od 3 cm do 5 cm, w całości, szklarniowy; jednostka miary: kilogram, ilość: 220 kilogramów, k) Ogórek zielony - twardy, średniej wielkości, tzn. o długości od 10 cm do 16 cm i średnicy od 3 cm do 5 cm, w całości, polny; jednostka miary: kilogram, ilość: 600 kilogramów, l) Papryka surowa - czerwona, świeża, cała; jednostka miary: kilogram, ilość: 400 kilogramów, m) Pieczarka - świeża, średniej wielkości, tzn. zamknięte kapelusze o średnicy od 3 cm do 5 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 280 kilogramów, n) Pietruszka korzeń - świeża, bez naci, oczyszczona, nieobrana, średniej długości i grubości, tzn. o średnicy od 3 cm do 4 cm i długości od 12 cm do 15 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 100 kilogramów, o) Pomidor - świeży, twardy, niepoobijany, czerwony, cały, średniej wielkości, tzn. o średnicy od 5 cm do 8 cm, polny; jednostka miary: kilogram, ilość: 700 kilogramów, p) Pomidor - świeży, twardy, niepoobijany, czerwony, cały, średniej wielkości, tzn. o średnicy od 5 cm do 8 cm, szklarniowy; jednostka miary: kilogram, ilość: 180 kilogramów, q) Por - świeży, oczyszczony, gruby, tzn. o średnicy od 2 cm do 4 cm, w całości; jednostka miary: kilogram, ilość: 80 kilogramów, r) Sałata - świeża, cała, o średnicy główki od 18 cm do 22 cm, nieprzerośnięta, polna; jednostka miary: kilogram, ilość: 200 kilogramów, s) Sałata - świeża, cała, o średnicy główki od 18 cm do 22 cm, nieprzerośnięta, szklarniowa; jednostka miary: kilogram, ilość: 40 kilogramów, t) Cukinia- twarda, nieprzerośnięta, średniej wielkości, tzn. o długości od 18 cm do 22 cm i średnicy od 7 cm do 9 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 800 kilogramów, u) Seler - świeży, duży, tzn. o przeciętnej średnicy od 10 cm do 12 cm, oczyszczony, bez liści; jednostka miary: kilogram, ilość: 400 kilogramów, v) Kapusta włoska - świeża w główkach, o wadze główki od 1 kg do 4 kg; jednostka miary: kilogram, ilość: 300 kilogramów, w) Jabłka - świeże, całe, średniej wielkości, tzn. o średnicy od 6 cm do 8 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 440 kilogramów, x) Kapusta biała - świeża, w główkach, o wadze główki od 1 kg do 4 kg, bez liści bocznych; jednostka miary: kilogram, ilość: 3.000 kilogramów, y) Kapusta pekińska - świeża, w główkach, o minimalnej średnicy 9 cm i minimalnej długości 20 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 600 kilogramów, z) Szczypior - świeży, o przeciętnej wadze pęczka ok. 100 g i maksymalnej długości 25 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 30 kilogramów, aa) Rzodkiewka - świeża, cała, bez liści, średniej wielkości, tzn. o przeciętnej średnicy od 1 cm do 3 cm, nieprzerośnięta, twarda; jednostka miary: kilogram, ilość: 70 kilogramów, bb) Czosnek - w główkach średniej wielkości, tzn. o przeciętnej średnicy od 3 cm do 5 cm, o przeciętnej wadze główki od 35 g do 50 g; jednostka miary: kilogram, ilość: 10 kilogramów, Część III zamówienia (warzywa kiszone): a) Kapusta kiszona - z marchewką, bez konserwantów, niezakwaszana octem; jednostka miary: kilogram, ilość: 1.500 kilogramów, b) Ogórek kiszony - twardy, o długości od 8 cm do 10 cm i średnicy od 3 cm do 4 cm, w całości, kwaszony, odsolony; jednostka miary: kilogram, ilość: 700 kilogramów. 2. Jakość wymienionego wyżej asortymentu nie może odbiegać od jakości towaru dostępnego w ogólnej sieci handlowej. 3. Wykonawca zapewnia transport WARZYW I OWOCÓW do magazynu w siedzibie zamawiającego na własny koszt, dlatego cena oferty musi zawierać koszty transportu i rozładunku. 4. Transport przedmiotowych artykułów, o których mowa w pkt. III/1 musi odbywać się w warunkach spełniających wymogi sanitarno - epidemiologiczne. 5. Miejscem dostaw jest magazyn Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego" przy ul. Św. Antoniego 11 we Włocławku. 6. Ilość przedmiotowych artykułów, o których mowa w pkt. III/1 może ulec zmianie wartościowo maksymalnie o minus 15 % ogółem od wartości umowy na dostawy w/w przedmiotu zamówienia. 7. Zamawiający będzie zamawiał określoną partię towaru telefonicznie lub faksem z jednodniowym wyprzedzeniem, najpóźniej do godziny 13:00. 8. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy, ilościowo według zapotrzebowania zamawiającego: ? dla części I i II zamówienia - nie częściej niż pięć razy w tygodniu każdorazowo od godziny 7:00 do godziny 8:00, ? dla części III zamówienia - nie częściej niż dwa razy w tygodniu każdorazowo od godziny 7:00 do godziny 9:00. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru dostawy braków ilościowych i jakościowych Wykonawca dostarcza towar wolny od wad jakościowych i uzupełnienia braki ilościowe: w terminie do dwóch godzin od momentu zgłoszenia reklamacji. 9. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym określonym przez zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 03200000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
03212000-0
03212100-1
03220000-9
03221100-7
03221300-9
03221400-0
03221112-4
03221410-3
03221220-4
03221210-1
03221113-1
03221111-7
03221270-9
03221230-7
03221240-0
03221250-3
03221310-2
03222321-9
15331000-7
15331140-0
15331142-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  4   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
4

II.9) Informacje dodatkowe: nie dotyczy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
DOKUMENTY WYMAGANE NA DZIEŃ OTWARCIA OFERT: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy. 2) Wypełniony i podpisany formularz cenowy. 3) Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji. 4) Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 5) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. DOKUMENTY WYMAGANE PO OTWARCIU OFERT: 6) Oświadczenie składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Niniejsze oświadczenie wykonawca przekazuje Zamawiającemu BEZ JEGO WEZWANIA w terminie 3 DNI od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji podanych na otwarciu ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 7) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w/w odpisu w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnego na dzień złożenia dokumentu potwierdzającego okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
nie dotyczy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, a w szczególności w przypadkach określonych w § 6 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ: 1. W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT na artykuły wymienione w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, Wykonawca niezwłocznie i pisemnie powiadamia o tym fakcie Zamawiającego, przytaczając podstawę prawną. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uwzględnienia zmiany urzędowej stawki podatku VAT na artykuły wymienione w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy w przypadku, kiedy zmiany te są korzystne dla zamawiającego lub nie można było ich przewidzieć w chwili składania oferty przez Wykonawcę. W przypadku zmian, o których stanowi pkt 1 w trakcie obowiązywania umowy, zmiana stawek podatku VAT na artykuły wymienione w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, następuje z dniem wejścia w życie stosownych przepisów w tym zakresie, z zastrzeżeniem pkt. 1 i 4. 4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności - z zastrzeżeniem pkt 5. 5. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian przewidzianych w pkt 1 - 3.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że ne mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w at. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Jeżeli oferta zawiera informacje, dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem "TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać w formularzu ofertowym.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-07, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferty należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Ziemniaki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Ziemniaki - świeże, młode, jadalne z 2020 r. średniej wielkości, tzn. o przeciętnej średnicy od 4 cm i przeciętnej długości od 6 cm, jednego gatunku, niemieszane, dopuszczalne odmiany: Irga, Sante, Irys, Bryza, Satina, Lord, Bitnia; jednostka miary: kilogram, ilość: 18.000 kilogramów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03212000-0, 03212100-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 4
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:nie dotyczy


Część nr: 2Nazwa: Warzywa i owoce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Marchew - bez naci, świeża, oczyszczona, nieobrana, średniej długości i grubości, tzn. o średnicy od 3 cm do 4 cm i długości od 12 cm do 15 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 750 kilogramów, b) Kapusta czerwona - świeża, w główkach, o wadze główki od 1 kg; jednostka miary: kilogram, ilość: 550 kilogramów, c) Groch łuskany - połówki; jednostka miary: kilogram, ilość: 200 kilogramów, d) Fasola drobna - biała; jednostka miary: kilogram, ilość: 200 kilogramów, e) Fasola typu Jaś - duża; jednostka miary: kilogram, ilość: 190 kilogramów, f) Cebula - świeża, twarda, średniej wielkości, tzn. o średnicy od 6 cm do 8 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 850 kilogramów, g) Burak ćwikłowy - średniej wielkości, tzn. o średnicy od 6 cm do 10 cm lub podłużny o długości od 8 cm do 16 cm i średnicy od 6 cm do 8 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 1.250 kilogramów, h) Nać pietruszki - świeża, o przeciętnej wadze pęczka ok. 100 g i maksymalnej długości 15 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 90 kilogramów, i) Koper - świeży, o przeciętnej wadze pęczka ok. 100 g i maksymalnej długości 25 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 90 kilogramów, j) Ogórek zielony - twardy, średniej wielkości, tzn. o długości od 15 cm do 19 cm i średnicy od 3 cm do 5 cm, w całości, szklarniowy; jednostka miary: kilogram, ilość: 220 kilogramów, k) Ogórek zielony - twardy, średniej wielkości, tzn. o długości od 10 cm do 16 cm i średnicy od 3 cm do 5 cm, w całości, polny; jednostka miary: kilogram, ilość: 600 kilogramów, l) Papryka surowa - czerwona, świeża, cała; jednostka miary: kilogram, ilość: 400 kilogramów, m) Pieczarka - świeża, średniej wielkości, tzn. zamknięte kapelusze o średnicy od 3 cm do 5 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 280 kilogramów, n) Pietruszka korzeń - świeża, bez naci, oczyszczona, nieobrana, średniej długości i grubości, tzn. o średnicy od 3 cm do 4 cm i długości od 12 cm do 15 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 100 kilogramów, o) Pomidor - świeży, twardy, niepoobijany, czerwony, cały, średniej wielkości, tzn. o średnicy od 5 cm do 8 cm, polny; jednostka miary: kilogram, ilość: 700 kilogramów, p) Pomidor - świeży, twardy, niepoobijany, czerwony, cały, średniej wielkości, tzn. o średnicy od 5 cm do 8 cm, szklarniowy; jednostka miary: kilogram, ilość: 180 kilogramów, q) Por - świeży, oczyszczony, gruby, tzn. o średnicy od 2 cm do 4 cm, w całości; jednostka miary: kilogram, ilość: 80 kilogramów, r) Sałata - świeża, cała, o średnicy główki od 18 cm do 22 cm, nieprzerośnięta, polna; jednostka miary: kilogram, ilość: 200 kilogramów, s) Sałata - świeża, cała, o średnicy główki od 18 cm do 22 cm, nieprzerośnięta, szklarniowa; jednostka miary: kilogram, ilość: 40 kilogramów, t) Cukinia- twarda, nieprzerośnięta, średniej wielkości, tzn. o długości od 18 cm do 22 cm i średnicy od 7 cm do 9 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 800 kilogramów, u) Seler - świeży, duży, tzn. o przeciętnej średnicy od 10 cm do 12 cm, oczyszczony, bez liści; jednostka miary: kilogram, ilość: 400 kilogramów, v) Kapusta włoska - świeża w główkach, o wadze główki od 1 kg do 4 kg; jednostka miary: kilogram, ilość: 300 kilogramów, w) Jabłka - świeże, całe, średniej wielkości, tzn. o średnicy od 6 cm do 8 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 440 kilogramów, x) Kapusta biała - świeża, w główkach, o wadze główki od 1 kg do 4 kg, bez liści bocznych; jednostka miary: kilogram, ilość: 3.000 kilogramów, y) Kapusta pekińska - świeża, w główkach, o minimalnej średnicy 9 cm i minimalnej długości 20 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 600 kilogramów, z) Szczypior - świeży, o przeciętnej wadze pęczka ok. 100 g i maksymalnej długości 25 cm; jednostka miary: kilogram, ilość: 30 kilogramów, aa) Rzodkiewka - świeża, cała, bez liści, średniej wielkości, tzn. o przeciętnej średnicy od 1 cm do 3 cm, nieprzerośnięta, twarda; jednostka miary: kilogram, ilość: 70 kilogramów, bb) Czosnek - w główkach średniej wielkości, tzn. o przeciętnej średnicy od 3 cm do 5 cm, o przeciętnej wadze główki od 35 g do 50 g; jednostka miary: kilogram, ilość: 10 kilogramów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03220000-9, 03221100-7, 03221300-9, 03221400-0, 03221112-4, 03221410-3, 03221220-4, 03221210-1, 03221113-1, 03221111-7, 03221270-9, 03221230-7, 03221240-0, 03221250-3, 03221310-2, 03222321-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 4
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:nie dotyczy


Część nr: 3Nazwa: Warzywa kiszone
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Kapusta kiszona - z marchewką, bez konserwantów, niezakwaszana octem; jednostka miary: kilogram, ilość: 1.500 kilogramów, b) Ogórek kiszony - twardy, o długości od 8 cm do 10 cm i średnicy od 3 cm do 4 cm, w całości, kwaszony, odsolony; jednostka miary: kilogram, ilość: 700 kilogramów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331000-7, 15331140-0, 15331142-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 4
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:nie dotyczy


drukuj ogłoszenie